Commit 52789dc9 authored by Tomáš Vadina's avatar Tomáš Vadina Committed by Transifex
Browse files

l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%

New status: 301 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent f501ef6b
......@@ -2,17 +2,21 @@
# Copyright (C) 2004-2006 os-cillation e.K.
# This file is distributed under the same license as the exo package.
# Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009.
# Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: exo 0.3.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-10 17:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-25 14:53+0100\n"
"Last-Translator: Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-12 04:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-12 10:22+0100\n"
"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Poedit-Language: Slovak\n"
"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
#: ../exo/exo-cell-renderer-ellipsized-text.c:138
#: ../exo/exo-cell-renderer-icon.c:145
......@@ -89,11 +93,11 @@ msgstr "Stĺpec modelu používaný pre získanie textu z"
#: ../exo/exo-icon-bar.c:295
msgid "Icon Bar Model"
msgstr ""
msgstr "Model ikonového pohľadu"
#: ../exo/exo-icon-bar.c:296
msgid "Model for the icon bar"
msgstr ""
msgstr "Model pre ikonový pohľad"
#: ../exo/exo-icon-bar.c:312
msgid "Active"
......@@ -231,7 +235,7 @@ msgstr "Povoliť hľadanie"
#: ../exo/exo-icon-view.c:686
msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr ""
msgstr "Pohľad umožní užívateľovi interaktívne hľadať v stĺpcoch"
#: ../exo/exo-icon-view.c:703
msgid "Width for each item"
......@@ -255,7 +259,7 @@ msgstr "Okraj"
#: ../exo/exo-icon-view.c:740
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr ""
msgstr "Priestor vložený na okraje ikonového zobrazenia"
#: ../exo/exo-icon-view.c:756
msgid "Markup column"
......@@ -263,35 +267,35 @@ msgstr "Označiť stĺpec"
#: ../exo/exo-icon-view.c:757
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
msgstr "Stĺpec modelu používaný pre získanie textu, ak sa používajú značky Pango"
#: ../exo/exo-icon-view.c:771
msgid "Icon View Model"
msgstr ""
msgstr "Model ikonového pohľadu"
#: ../exo/exo-icon-view.c:772
msgid "The model for the icon view"
msgstr ""
msgstr "Model pre ikonový pohľad"
#: ../exo/exo-icon-view.c:786
msgid "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr ""
msgstr "Ako sú text a ikony každej položky navzájom relatívne umiestnené"
#: ../exo/exo-icon-view.c:818
msgid "Reorderable"
msgstr ""
msgstr "Preusporiadateľné"
#: ../exo/exo-icon-view.c:819
msgid "View is reorderable"
msgstr ""
msgstr "Pohľad je preusporiadaný"
#: ../exo/exo-icon-view.c:834
msgid "Row Spacing"
msgstr ""
msgstr "Výška riadka"
#: ../exo/exo-icon-view.c:835
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr ""
msgstr "Priestor, ktorý sa vkladá medzi mriežku riadkov"
#: ../exo/exo-icon-view.c:849
msgid "Search Column"
......@@ -299,7 +303,7 @@ msgstr "Výška riadku"
#: ../exo/exo-icon-view.c:850
msgid "Model column to search through when searching through item"
msgstr ""
msgstr "Model stĺpca pre vyhľadávanie pri hľadaní v položke"
#: ../exo/exo-icon-view.c:864
msgid "Selection mode"
......@@ -312,22 +316,22 @@ msgstr "Režim výberu"
#: ../exo/exo-icon-view.c:880
#: ../exo/exo-tree-view.c:166
msgid "Single Click"
msgstr ""
msgstr "Jednoduché kliknutie"
#: ../exo/exo-icon-view.c:881
#: ../exo/exo-tree-view.c:167
msgid "Whether the items in the view can be activated with single clicks"
msgstr ""
msgstr "Či môžu byť zobrazené položky aktivované jednoduchým kliknutím"
#: ../exo/exo-icon-view.c:897
#: ../exo/exo-tree-view.c:183
msgid "Single Click Timeout"
msgstr ""
msgstr "Vypršanie limitu pre jednoduché kliknutie"
#: ../exo/exo-icon-view.c:898
#: ../exo/exo-tree-view.c:184
msgid "The amount of time after which the item under the mouse cursor will be selected automatically in single click mode"
msgstr ""
msgstr "Doba, po ktorej pod kurzorom myši v režime jednoduchého kliknutia sa označí sama"
#: ../exo/exo-icon-view.c:913
msgid "Spacing"
......@@ -335,19 +339,19 @@ msgstr "Rozostupy"
#: ../exo/exo-icon-view.c:914
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr ""
msgstr "Priestor medzi bunkami položiek"
#: ../exo/exo-icon-view.c:937
msgid "Selection Box Color"
msgstr ""
msgstr "Farba obdĺžniku výberu"
#: ../exo/exo-icon-view.c:938
msgid "Color of the selection box"
msgstr ""
msgstr "Farba obdĺžniku výberu"
#: ../exo/exo-icon-view.c:944
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr ""
msgstr "Alfa obdĺžniku výberu"
#: ../exo/exo-icon-view.c:945
msgid "Opacity of the selection box"
......@@ -434,7 +438,7 @@ msgstr "Nemožno otvoriť \"%s\""
#: ../exo/exo-url.c:329
#, c-format
msgid "The URL \"%s\" is not supported"
msgstr ""
msgstr "Adresa URL \"%s\" nie je podporovaná"
#: ../exo/exo-url.c:401
#, c-format
......@@ -455,7 +459,7 @@ msgstr "Rozostup riadkov"
#: ../exo/exo-wrap-table.c:176
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr ""
msgstr "Priestor medzi dvoma po sebe nasledujúcimi riadkami"
#: ../exo/exo-wrap-table.c:190
msgid "Homogeneous"
......@@ -463,7 +467,7 @@ msgstr "Homogénne"
#: ../exo/exo-wrap-table.c:191
msgid "Whether the children should be all the same size"
msgstr ""
msgstr "Či majú potomkovia rovnakú veľkosť"
#: ../exo/exo-xsession-client.c:143
msgid "Window group"
......@@ -489,7 +493,7 @@ msgstr "Použitie: %s [voľba] [súbor]\n"
#: ../exo-csource/main.c:286
#, c-format
msgid " %s [options] --build-list [[name file]...]\n"
msgstr " %s [voľby] --build-list [[názov súboru]...]\n"
msgstr " %s [možnosti] --build-list [[názov súboru]...]\n"
#: ../exo-csource/main.c:288
#, c-format
......@@ -708,30 +712,30 @@ msgstr "Typ vytváraného súboru pracovnej plochy (aplikácia alebo odkaz)"
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:74
msgid "Preset name when creating a desktop file"
msgstr ""
msgstr "Prednastavený názov pri vytváraní súboru plochy"
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:75
msgid "Preset comment when creating a desktop file"
msgstr ""
msgstr "Prednastavený komentár pri vytváraní súboru plochy"
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:76
msgid "Preset command when creating a launcher"
msgstr ""
msgstr "Prednastavený príkaz pri vytváraní spúšťača"
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:77
msgid "Preset URL when creating a link"
msgstr ""
msgstr "Prednastavená adresa URL pri vytváraní odkazu"
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:78
msgid "Preset icon when creating a desktop file"
msgstr ""
msgstr "Prednastavená ikona pri vytváraní súboru plochy"
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:79
#: ../exo-helper/main.c:67
#: ../exo-mount/main.c:77
#: ../exo-mount-notify/main.c:77
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
msgstr "Zobrazí informácie o verzii a ukončí sa"
#. initialize Gtk+
#: ../exo-desktop-item-edit/main.c:125
......@@ -880,14 +884,14 @@ msgstr "Internet"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:146
msgid "Web Browser"
msgstr "Webový prehliadač"
msgstr "Internetový prehliadač"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:154
msgid ""
"The preferred Web Browser will be used to open\n"
"hyperlinks and display help contents."
msgstr ""
"Zvolený webový prehliadač bude používaný ako\n"
"Zvolený internetový prehliadač bude používaný ako\n"
"predvolený pre otváranie odkazov a surfovanie\n"
"na sieti."
......@@ -920,74 +924,83 @@ msgid ""
"The preferred Terminal Emulator will be used to\n"
"run commands that require a CLI environment."
msgstr ""
"Zvolený emulátor terminálu bude používaný ako\n"
"predvolený program pre aplikácie, ktoré využívajú\n"
"textové prostredie CLI (Command LIne Interface)"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:266
msgid "Failed to open the documentation browser."
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť prehliadač dokumentácie"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:184
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:191
msgid "Press left mouse button to change the selected application."
msgstr ""
msgstr "Stlačte ľavé tlačidlo myši pre zmenu vybranej aplikácie."
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:190
msgid "Application Chooser Button"
msgstr ""
msgstr "Tlačidlo pre výber aplikácie"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:334
msgid "No application selected"
msgstr ""
msgstr "Nebola vybraná žiadna aplikácia"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:350
msgid "Failed to set default Web Browser"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť predvolený internetový prehliadač"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:351
msgid "Failed to set default Mail Reader"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť predvolený e-mailový klient"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:352
msgid "Failed to set default Terminal Emulator"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa nastaviť predvolený emulátor terminálu"
#. allocate the chooser
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:422
msgid "Select application"
msgstr ""
msgstr "Vyberte aplikáciu"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:535
msgid "Choose a custom Web Browser"
msgstr ""
msgstr "Vyberte si vlastný internetový prehliadač"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:536
msgid "Choose a custom Mail Reader"
msgstr ""
msgstr "Vyberte si vlastný e-mailový klient"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:537
msgid "Choose a custom Terminal Emulator"
msgstr ""
msgstr "Vyberte si vlastný emulátor terminálu"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:542
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Web Browser for Xfce:"
msgstr ""
"Spresnite aplikáciu, ktorú chcete použiť\n"
"ako predvolený internetový prehliadač v Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:543
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Mail Reader for Xfce:"
msgstr ""
"Spresnite aplikáciu, ktorú chcete použiť\n"
"ako predvolený e-mailový klient v Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:544
msgid ""
"Specify the application you want to use\n"
"as default Terminal Emulator for Xfce:"
msgstr ""
"Spresnite aplikáciu, ktorú chcete použiť\n"
"ako predvolený emulátor terminálu v Xfce:"
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:610
msgid "Browse the file system to choose a custom command."
msgstr ""
msgstr "Prehliadať systém súborov pre výber vlastného príkazu."
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:793
msgid "_Other..."
......@@ -995,47 +1008,53 @@ msgstr "_Ostatné..."
#: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:794
msgid "Use a custom application which is not included in the above list."
msgstr ""
msgstr "Použiť vlastnú aplikáciu, ktorá nie je uvedená v zozname vyššie."
#: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:141
msgid "Choose Preferred Application"
msgstr ""
msgstr "Vyberte si uprednostňovanú aplikáciu"
#: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:284
msgid ""
"Please choose your preferred Web\n"
"Browser now and click OK to proceed."
msgstr ""
"Vyberte si prosím svoj uprednostňovaný\n"
"internetový prehliadač a kliknite na tlačidlo OK."
#: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:286
msgid ""
"Please choose your preferred Mail Reader\n"
"now and click OK to proceed."
msgstr ""
"Vyberte si prosím svoj uprednostňovaný\n"
"e-mailový klient a kliknite na tlačidlo OK."
#: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:288
msgid ""
"Please choose your preferred Terminal\n"
"Emulator now and click OK to proceed."
msgstr ""
"Vyberte si prosím svoj uprednostňovaný\n"
"emulátor terminálu a kliknite na tlačidlo OK."
#: ../exo-helper/exo-helper.c:404
#, c-format
msgid "No command specified"
msgstr ""
msgstr "Nebol zadaný žiadny príkaz"
#: ../exo-helper/exo-helper.c:740
#, c-format
msgid "Failed to open helpers.rc for writing"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor helpers.rc pre zápis"
#: ../exo-helper/exo-preferred-applications.desktop.in.h:2
msgid "Preferred Applications (Web Browser, Mail Reader and Terminal Emulator)"
msgstr ""
msgstr "Uprednostňované aplikácie (internetový prehliadač, e-mailový klient a emulátor terminálu)"
#: ../exo-helper/main.c:42
msgid "Failed to execute default Web Browser"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť predvolený webový prehliadač"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť predvolený internetový prehliadač"
#: ../exo-helper/main.c:43
msgid "Failed to execute default Mail Reader"
......@@ -1077,6 +1096,11 @@ msgid ""
" MailReader - The preferred Mail Reader.\n"
" TerminalEmulator - The preferred Terminal Emulator."
msgstr ""
"Nasledujúce typy (TYPE) sú podporované pre príkaz --launch:\n"
"\n"
" WebBrowser - Uprednostňovaný internetový prehliadač.\n"
" MailReader - Uprednostňovaný e-mailový klient.\n"
" TerminalEmulator - Uprednostňovaný emulátor terminálu."
#: ../exo-helper/main.c:102
#, c-format
......@@ -1116,7 +1140,7 @@ msgstr ""
#: ../exo-helper/main.c:209
#, c-format
msgid "Unknown helper arguments.\n"
msgstr ""
msgstr "Neznáme argumenty pomocníka.\n"
#: ../exo-helper/helpers/Terminal.desktop.in.in.h:1
msgid "Xfce Terminal"
......@@ -1262,67 +1286,67 @@ msgstr "Zariadenie \"%s\" nie je zväzkom alebo jednotkou"
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:652
#, c-format
msgid "You are not privileged to eject the volume \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Nemáte oprávnenie vysunúť zväzok \"%s\""
#. TRANSLATORS: An application is blocking a mounted volume from being ejected.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:657
#, c-format
msgid "An application is preventing the volume \"%s\" from being ejected"
msgstr ""
msgstr "Aplikácia zabraňuje vysunutiu zväzku \"%s\""
#. TRANSLATORS: User tried to mount a volume, but is not privileged to do so.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:919
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:965
#, c-format
msgid "You are not privileged to mount the volume \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Nemáte oprávnenie pripojiť zväzok \"%s\""
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:934
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:980
#, c-format
msgid "Blank discs cannot be mounted, use a CD recording application like Xfburn to record audio or data on the disc"
msgstr ""
msgstr "Prázdne disky CD/DVD nemôžu byť pripojené, pre záznam dát alebo hudby na disk CD použite napríklad aplikáciu Xfburn"
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:945
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:991
#, c-format
msgid "Audio CDs cannot be mounted, use Xfmedia to play the audio tracks"
msgstr ""
msgstr "Nie je možné pripojiť hudobný disk CD, pre prehrávanie zvukových stôp použite aplikáciu Xfmedia"
#. TRANSLATORS: The user tried to eject a device although he's not privileged to do so.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1010
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1056
#, c-format
msgid "You are not privileged to teardown the crypto layer"
msgstr ""
msgstr "Nemáte oprávnenie pre vypnutie šifrovacej vrstvy"
#. TRANSLATORS: An application is blocking a mounted volume from being ejected.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1015
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1061
#, c-format
msgid "An application is preventing the crypto layer from being torn down"
msgstr ""
msgstr "Aplikácia zabraňuje vypnutiu šifrovacej vrstvy"
#. TRANSLATORS: User tried to unmount a volume, but is not privileged to do so.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1099
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1145
#, c-format
msgid "You are not privileged to unmount the volume \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Nemáte oprávnenie odpojiť zväzok \"%s\""
#. TRANSLATORS: An application is blocking a volume from being unmounted.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1104
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1150
#, c-format
msgid "An application is preventing the volume \"%s\" from being unmounted"
msgstr ""
msgstr "Aplikácia zabraňuje odpojeniu zväzku \"%s\""
#. TRANSLATORS: HAL can only unmount volumes that were mounted via HAL.
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1109
#: ../exo-mount/exo-mount-hal.c:1155
#, c-format
msgid "The volume \"%s\" was probably mounted manually on the command line"
msgstr ""
msgstr "Zväzok \"%s\" bol pravdepodobne pripojený ručne z príkazového riadka"
#: ../exo-mount/main.c:68
msgid "Eject rather than mount"
msgstr ""
msgstr "Uprednostniť vysunutie pred pripojením"
#: ../exo-mount/main.c:69
msgid "Unmount rather than mount"
msgstr ""
msgstr "Uprednostniť odpojenie pred pripojením"
#: ../exo-mount/main.c:71
msgid "Mount by HAL device UDI"
......@@ -1417,7 +1441,7 @@ msgstr "Zapisujú sa dáta na jednotku"
#: ../exo-mount-notify/main.c:241
#, c-format
msgid "There is data that needs to be written to the device \"%s\" before it can be removed. Please do not remove the media or disconnect the drive."
msgstr ""
msgstr "Pred odpojením je potrebné zapísať dáta na jednotku \"%s\". Nevyberajte médium ani neodpájajte jednotku."
#: ../exo-open/main.c:73
msgid "Usage: exo-open [URLs...]"
......@@ -1425,7 +1449,7 @@ msgstr "Použitie: exo-open [AdresyURL...]"
#: ../exo-open/main.c:74
msgid " exo-open --launch TYPE [PARAMETERs...]"
msgstr ""
msgstr " exo-open --launch TYP [PARAMETRE...]"
#: ../exo-open/main.c:76
msgid " -?, --help Print this help message and exit"
......@@ -1450,10 +1474,12 @@ msgid ""
" --working-directory DIRECTORY Default working directory for applications\n"
" when using the --launch option."
msgstr ""
" --working-directory ADRESÁR Predvolený pracovný adresár pre aplikácie\n"
" pri použití prepínača --launch."
#: ../exo-open/main.c:86
msgid "The following TYPEs are supported for the --launch command:"
msgstr ""
msgstr "Pri použití prepínača --launch sú podporované nasledujúce typy:"
#. Note to Translators: Do not translate the TYPEs (WebBrowser, MailReader, TerminalEmulator),
#. * since the exo-helper utility will not accept localized TYPEs.
......@@ -1464,6 +1490,9 @@ msgid ""
" MailReader - The preferred Mail Reader.\n"
" TerminalEmulator - The preferred Terminal Emulator."
msgstr ""
" WebBrowser - Uprednostňovaný internetový prehliadač.\n"
" MailReader - Uprednostňovaný e-mailový klient.\n"
" TerminalEmulator - Uprednostňovaný emulátor terminálu."
#: ../exo-open/main.c:96
msgid ""
......@@ -1473,6 +1502,11 @@ msgid ""
"pass additional parameters to the application (i.e. for TerminalEmulator\n"
"you can pass the command line that should be run in the terminal)."
msgstr ""
"Ak nezadáte možnosť prepínača --launch, exo-open otvorí všetky špecifikované\n"
"URL adresy aplikáciou zvolenou podľa tvaru adresy URL. Ak však zadáte možnosť --launch,\n"
"budete môcť vybrať, ktorú aplikáciu chcete spustiť a zadať dodatočné parametre\n"
"pre aplikácie (napr. pre TerminalEmulator môžete zadať príkaz, ktorý sa vykoná v\n"
"novom okne terminálu)."
#: ../exo-open/main.c:200
#, c-format
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment