Commit f40ed74b authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (92%).

631 translated messages, 49 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 724291fb
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-09 13:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-10 21:04+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2622,7 +2622,7 @@ msgstr "Ndjekës të Metash"
#: community/nav.php:20 getinvolved/nav.php:15
msgid "report problems, patches or ideas to help making Xfce better"
msgstr ""
msgstr "njoftoni probleme, arnime ose ide që të ndihmoni të përmirësohet Xfce-ja"
#: download/changelogs/index.php:3 download/nav.php:4
msgid "Changelogs"
......@@ -2632,7 +2632,7 @@ msgstr "Regjistra ndryshimesh"
msgid ""
"Xfce release notes are specific to each version. Select your version from "
"the list below to see the changes in the release. "
msgstr "Shënimet për hedhje në qarkullim të Xfce-së janë specifike për çdo version. Që të shihni ndryshimet te hedhja në qarkullim, përzgjidhni versionin tuaj prej listës më poshtë."
msgstr "Shënimet për hedhje në qarkullim të Xfce-së janë specifike për çdo version. Që të shihni ndryshimet te hedhja në qarkullim, përzgjidhni versionin tuaj prej listës më poshtë. "
#: download/index.php:12
msgid ""
......@@ -2640,7 +2640,7 @@ msgid ""
"want a newer version or you want to build Xfce from scratch, you can find "
"the packages below. Instructions how to compile Xfce can be found <a "
"href=\"https://docs.xfce.org/xfce/building\" class=\"external\">here</a>."
msgstr ""
msgstr "Shumica e shpërndarjeve qarkullojnë me Xfce-në në formatin e tyre origjinal të paketimit, por nëse doni një version më të ri ose doni ta montoni Xfce-në nga e para, paketat mund t’i gjeni më poshtë. Udhëzime se si të përpilohet Xfce-ja mund të gjeni <a href=\"https://docs.xfce.org/xfce/building\" class=\"external\">këtu</a>."
#: download/index.php:15
#, php-format
......@@ -2653,7 +2653,7 @@ msgid ""
"Xfce %s is the most recent version of the Xfce desktop environment. You can "
"find the changes in this release <a "
"href=\"/download/changelogs/%s\">here</a>."
msgstr ""
msgstr "Xfce %s është versioni më i ri i mjedisit Xfce për desktop. Ndryshimet në këtë hedhje në qarkullim mund t’i gjeni <a href=\"/download/changelogs/%s\">këtu</a>."
#: download/index.php:25
msgid "Individual releases"
......@@ -2668,7 +2668,7 @@ msgid ""
" mailing list</a>, watch the <a "
"href=\"http://archive.xfce.org/feeds/project/\">release feeds</a> or follow "
"the Xfce <a href=\"https://twitter.com/xfceofficial\">Twitter account</a>."
msgstr ""
msgstr "Çdo paketë në Xfce mund të hedhë në qarkullim versione individuale, të qëndrueshëm ose zhvillim, përfshi paketat bazë (siç përshkruhet te <a href=\"/about/releasemodel\">modeli i hedhjeve në qarkullim</a>). Njoftimet për hedhje në qarkullim mun t’i ndiqni te <a href=\"/community/lists\">lista e postimeve të përdoruesve të Xfce-së</a>, të mbikëqyrni <a href=\"http://archive.xfce.org/feeds/project/\">prurjet për hedhje në qarkullim</a> ose të ndiqni <a href=\"https://twitter.com/xfceofficial\">llogarinë Twitter</a> të Xfce-së."
#: download/index.php:35
#, php-format
......@@ -2683,7 +2683,7 @@ msgid ""
"uncertain about downloading this release, you should probably use the <a "
"href=\"#stable\">stable release</a> above. You can find the changes in this "
"release <a href=\"/download/changelogs/%s\">here</a>."
msgstr ""
msgstr "Xfce %s është hedhja më e re në qarkullim për versione zhvillim të mjedisit desktop Xfce. Kjo hedhje në qarkullim s’duhet përdorur për instanca faktike. Nëse jeni i paqartë rreth shkarkimit të kësaj hedhjeje në qarkullim, duhet, me gjasa, të përdorni <a href=\"#stable\">hedhjen e qëndrueshme në qarkullim</a> më sipër. Ndryshimet në këtë hedhje në qarkullim mund t’i gjeni <a href=\"/download/changelogs/%s\">këtu</a>."
#: download/index.php:46
msgid "Distributions"
......@@ -2697,14 +2697,14 @@ msgid ""
"href=\"https://manjaro.org/get-manjaro/\">Manjaro</a> and <a "
"href=\"http://www.zenwalk.org/\">Zenwalk</a>, but there is a good chance "
"your favorite distro provides packages as well."
msgstr ""
msgstr "Xfce-në e ofrojnë mjaft shpërndarje të ndryshme. Shembuj popullorë të ngritur mbi Xfce-në janë <a href=\"https://xubuntu.org/\">Xubuntu</a>, the <a href=\"https://spins.fedoraproject.org/xfce/\">Fedora Xfce Spin</a>, <a href=\"https://manjaro.org/get-manjaro/\">Manjaro</a> and <a href=\"http://www.zenwalk.org/\">Zenwalk</a>, por ka jo pak mundësi që shpërndarja juaj e parapëlqyer të ofrojë gjithashtu paketa për të."
#: download/index.php:51
#, php-format
msgid ""
"You can find a more complete list at <a "
"href=\"https://distrowatch.com/search.php?pkg=xfdesktop&amp;pkgver=%s\">DistroWatch.com</a>."
msgstr ""
msgstr "Një listë më të plotë mund ta gjeni te <a href=\"https://distrowatch.com/search.php?pkg=xfdesktop&amp;pkgver=%s\">DistroWatch.com</a>."
#: download/index.php:54
msgid "Artwork"
......@@ -2716,7 +2716,7 @@ msgid ""
"You can download the Xfce artwork tarball <a href=\"%s\">here</a>. It "
"contains some high-quality logos and banners. Copying of the Xfce logo is "
"subject to the LGPL copyright license."
msgstr ""
msgstr "Paketën tar të punëve grafike Xfce mund ta shkarkoni <a href=\"%s\">këtu</a>. Përmban disa stema dhe banderola me cilësi të lartë. Kopjimi i stemës së Xfce-esë është subjekt i licencës LGPL të të drejtave të kopjimit."
#: download/nav.php:5
msgid "release notes of each Xfce release"
......@@ -2748,7 +2748,7 @@ msgstr "shfletoni depot e burimeve"
#: download/nav.php:30 projects/nav.php:10
msgid "wiki with information on additional software for Xfce"
msgstr ""
msgstr "wiki me të dhëna mbi software shtesë për Xfce-në"
#: feed.php:29
msgid "Xfce News"
......@@ -2769,42 +2769,42 @@ msgstr "Të drejta kopjimi %s <a href=\"/about/credits\">Ekipi i Zhvillimit të
msgid ""
"The default Xfce Desktop provides a simple and attractive desktop for Unix "
"users."
msgstr ""
msgstr "Mjedisi parazgjedhje Dekstop Xfce furnizom një desktop të thjeshtë dhe tërheqës për përdorues të Unix-it."
#: frontpage.php:24
msgid ""
"Thunar is the file manager for the Xfce Desktop. It has been designed from "
"the ground up to be fast and easy-to-use. Its user interface is clean and "
"intuitive, and does not include any confusing or useless options by default."
msgstr ""
msgstr "Thunar-i është përgjegjësi i kartelave për Desktopin Xfce. Është konceptuar nga fillimi për të qenë i shpejtë dhe i lehtë për t’u përdorur. Ndërfaqja e tij e përdoruesit është e qëruar dhe intuitive dhe, si parazgjedhje, nuk përmban mundësi ngatërruese ose të padobishme."
#: frontpage.php:25
msgid ""
"The Xfce Desktop provides all the required settings to configure your "
"hardware, desktop appearance and other desktop-critical settings allowing "
"you to easily manage your system."
msgstr ""
msgstr "Desktopi Xfce furnizon krejt rregullimet e domosdoshme për të formësuar hardware-in tuaj, pamjen e desktopit dhe rregullime të tjera kritike për desktopin duke ju lejuar të administroni lehtësisht sistemin tuaj."
#: frontpage.php:26
msgid ""
"The Xfce Window Manager is the core of the desktop. It can be tuned to make "
"window management quick and predictable. It also features around 100 border "
"styles giving it the look you want!"
msgstr ""
msgstr "Përgjegjësi Xfce i Dritareve është baza e desktopit. Mund të rregullohet për ta bërë administrimin e dritareve të shpejtë dhe të parashikueshëm. Përmban gjithashtu rreth 100 stile anësh, duke ju dhënë pamjen që doni!"
#: frontpage.php:27
msgid ""
"The Xfce Panel can be customized in numerous ways so it provides all the "
"items you need right where you need them. It has three different display "
"modes, transparency and a few dozen different plugins."
msgstr ""
msgstr "Paneli Xfce mund të përshtatet në rrugë të shumta, kështu që furnizon krejt gjërat që ju duhen, aty ku ju duhen. Ka tre mënyra paraqitjeje, tejdukshmëri dhe ca duzina shtojcash të ndryshme."
#: frontpage.php:30
msgid ""
"Beside the core desktop functionality, a number of other applications are "
"developed in the Xfce repositories, like an image viewer, the Midori web "
"browser, task manager, notes plugin and calendar."
msgstr ""
msgstr "Përtej funksioneve bazë të një desktopi, një numër aplikacionesh të tjera zhvillohen në depot e Xfce-së, bie fjala, një parëm figurash, shfletuesi Midori, përgjegjës punësh, shtojcë shënimesh dhe kalendar."
#: frontpage.php:44 header.php:6
msgid "Xfce Desktop Environment"
......@@ -2842,7 +2842,7 @@ msgstr "Në blogun e Xfce-së"
#: frontpage.php:123
msgid "Read more articles on the Xfce Blog &rarr;"
msgstr ""
msgstr "Lexoni më tepër artikuj te Blogu i Xfce-së &rarr;"
#: getinvolved/index.php:1 header.php:65
msgid "Get Involved"
......@@ -2857,7 +2857,7 @@ msgid ""
"from all around the globe. There are many different ways you can become part"
" of this, just read on and pick an area which interests you or seems "
"challenging."
msgstr ""
msgstr "Mirë se vini te bashkësia e Xfce-së. Duke u bërë pjesë e ekipit tonë, do të jeni pjesë e një përjekjeje ndërkombëtare të qindra vetëve që punojnë për të dhënë me Software të Lirë një punim mbresëlënës në kompjuter. Do të njihni shokë të rinj, do të mësoni aftësi të reja dhe do të sillni një ndryshim në miliona përdorues teksa punoni me njerëz nga anembanë rruzulli. Ka mjaft rrugë të ndryshme se si mund të bëheni pjesë e kësaj, thjesht lexoni më tej dhe zgjidhni një fushë që ju intereson ose që ju duket plot sfida."
#: getinvolved/index.php:9
msgid ""
......@@ -2865,7 +2865,7 @@ msgid ""
"artwork, documentation or translations; or spreading the word and helping "
"out with promotion and marketing both on line and at tradeshows and "
"conferences."
msgstr ""
msgstr "Te punë të mundshme përfshihen testime, njoftime të metash; shkrim kodi, hartim gjërash grafike, dokumentim ose përkthim; ose përhapja e fjalës dhe ndihma për promovim dhe marketing si në internet ashtu edhe në panaire dhe konferanca."
#: getinvolved/index.php:12
msgid "Documentation"
......@@ -2876,7 +2876,7 @@ msgid ""
"There's lots of people using and testing Xfce. By providing useful and up-"
"to-date documentation, you will make a big impact on helping people "
"understand how to make the most of the Xfce Desktop Environment."
msgstr ""
msgstr "Ka plot njerëz që përdorin dhe testojnë Xfce-në. Duke furnizuar dokumentim të dobishëm dhe të përditësuar, do të keni një ndikim të madh duke i ndihmuar njerëzit të kuptojnë se si të përfitojnë maksimumin prej Mjedisit Desktop Xfce\t."
#: getinvolved/index.php:18 getinvolved/nav.php:4
msgid "Translation"
......@@ -2900,7 +2900,7 @@ msgid ""
"challenging and fun experience. You'll learn to be a better coder, you will "
"get to implement new features and defeat daunting bugs, creating a stunning "
"product, all the while collaborating with people from all around the world."
msgstr ""
msgstr "Duke u bërë programues, mund të sillni ndryshim të madh, teksa kënaqeni me përvojën plot sfida dhe zbavitëse. Do të mësoni të jeni programues më i mirë dhe të mposhtni të meta që të trembin, duke krijuar një produkt mbresëlënës, e gjitha kjo teksa bashkëpunoni me njerëz anembanë botës."
#: getinvolved/index.php:29
msgid "Promotion"
......@@ -2913,7 +2913,7 @@ msgid ""
"can also help by reposting any <a "
"href=\"https://twitter.com/xfceofficial\">announcements</a> we make to help "
"us reach a larger audience."
msgstr ""
msgstr "Nëse keni një blog ose një sajt, mund të ndihmoni shumë duke përhapur fjalën dhe duke nxitur përdorues të rinj të provojnë Xfce-në. Nëse keni një llogari në Twitter, mundeni edhe të ndihmoni duke ripostuar çfarëdo <a href=\"https://twitter.com/xfceofficial\">njoftimesh</a> që bëjmë, për të na ndihmuar të mbërrijmë në një publik më të gjerë."
#: getinvolved/index.php:34
msgid "Bug Reporting and testing"
......@@ -2927,7 +2927,7 @@ msgid ""
"impossible task. As such we kindly ask users to assist in testing, and "
"reporting all bugs they may find, using our <a "
"href=\"https://bugzilla.xfce.org\" class=\"external\">bug tracker</a>."
msgstr ""
msgstr "Një nga punët më të dobishme për të cilën bazohemi te bashkësia është testimi dhe njoftimi i të metave. Ngaqë Xfce-ja xhiron në platforma të ndryshme dhe nën një numër të madh ujdisjesh, testimi i krejt ndryshimeve në çdo situatë të mundshme është një punë e pamundur. Si e tillë, u kërkojmë me dashamirësi përdoruesve të ndihmojnë në testimin, dhe raportimin e krejt të metave që mund të gjejnë, duke përdorur <a href=\"https://bugzilla.xfce.org\" class=\"external\">ndjekësin tonë të të metave</a>."
#: getinvolved/index.php:39
msgid ""
......@@ -2935,7 +2935,7 @@ msgid ""
"and then (obviously) fixed. If you want to get involved in the actual "
"development process of Xfce a great way to start is by solving bugs and then"
" submitting a patch file."
msgstr ""
msgstr "Kur gjendet një e metë, lypset të zbulohet shkaku i të metës, dhe mandej (kuptohet) të ndreqet. Nëse doni të përfshiheni në procesin faktik të zhvillimit të Xfce-së, një rrugë e mirë është t’i filloni duke zgjidhur të meta dhe duke parashtruar mandej një kartelë arnimi."
#: getinvolved/index.php:42
msgid "Bountysource"
......@@ -2946,7 +2946,7 @@ msgid ""
"If you want to fund the project, you can reward a bounty to the Xfce project"
" [and leave it to the developers how to spend it] or put a bounty on a bug "
"or feature you would like to get fixed."
msgstr ""
msgstr "Nëse doni të financoni projektin, mund të jepni një shpërblim te projekti Xfce [dhe se si e shpenzojnë t’ua lini zhvilluesve në dorë] ose të caktoni një çmim për një të metë ose një veçori që do të donit të ndreqet ose të shtohet."
#: getinvolved/nav.php:5
msgid "information about translating Xfce"
......@@ -2962,11 +2962,11 @@ msgstr "portali i përkthimit të Xfce-së"
#: getinvolved/nav.php:24
msgid "Buildbot"
msgstr ""
msgstr "Buildbot"
#: getinvolved/nav.php:25
msgid "view the buildslaves activity"
msgstr "shihni veprimtarinë <em>buildslaves</em>"
msgstr "shihni veprimtarinë e <em>buildslaves</em>"
#: header.php:57
msgid "Categories"
......@@ -2994,7 +2994,7 @@ msgstr "Është hedhur në qarkullim Xfce 4.12"
#: news-array.php:15
msgid "Xfce 4.12 is be the best release ever (yes, we like to party!)!"
msgstr ""
msgstr "Xfce 4.12 është hedhja më e mirë në qarkullim se kurrë (po, na pëlqen të festojmë!)!"
#: news-array.php:16
msgid "Source : Internet comments."
......@@ -3005,7 +3005,7 @@ msgid ""
"Today, after 2 years and 10 months of work, we are pleased to announce the "
"release of the Xfce desktop 4.12, a new stable version that supersedes Xfce "
"4.10."
msgstr ""
msgstr "Sot, pas 2 vjet e dhjetë muaj punë, jemi të lumtur të njoftojmë hedhjen në qarkullim të desktopit Xfce 4.12, një version i ri i qëndrueshëm që zëvendëson Xfce 4.10."
#: news-array.php:18
msgid ""
......@@ -3014,14 +3014,14 @@ msgid ""
"contributors providing valuable feedback, features and bugfixes. As always, "
"Xfce follows its steady pace of evolution without revolution that seems to "
"match our users' needs."
msgstr ""
msgstr "Kjo periudhë e gjatë mund të shpjegohet vetëm me se sa i mrekullueshëm qe Xfce 4.10. Por si me të gjitha gjërat, kish nevojë për ca rifreskim - dhe për këtë pamë plot kontribues të rinj të sjellin ide, veçori dhe ndreqje të metash të vyera. Si përherë, Xfce-ja ndjek ritmin e vet të qëndrueshëm të evolucionit pa revolucion që duket se puqet me nevojat e përdoruesve tanë."
#: news-array.php:19
msgid ""
"In this 4.12 cycle, we mainly focused on polishing our user experience on "
"the desktop and window manager, and on updating some components to take "
"advantage of newly available technologies."
msgstr ""
msgstr "Në këtë cikël 4.12, u përqendruam kryesisht në lëmimin e punës së përdoruesit te desktopi dhe përgjegjësi i dritareve, dhe në përditësimin e disa përbërësve për të përfituar nga teknologji të reja të gatshme."
#: news-array.php:20
msgid "The main highlights of this release are:"
......@@ -3033,21 +3033,21 @@ msgid ""
"windows preview and a list mode. Initial Client side decoration support was "
"implemented, window tiling mode was improved providing support for corner-"
"tiling, and a new zooming mode was added. A HiDPI Xfwm theme was also added."
msgstr ""
msgstr "Përgjegjësi i dritareve përfitoi një dialog të ri Alt+Tab, tema grafike e të cilit mund të ndryshohet, me një paraparje opsionale dritaresh dhe një mënyrë listë. U sendërtua mbulim fillestar për zbukurim më anë të Klientit, mënyra tjegullzim dritaresh u përmirësua duke furnizuar mbulim për tjegullzim në cepa, dhe u shtua një mënyrë e re zoom-imi. U shtua gjithashtu një temë HiDPI."
#: news-array.php:24
msgid ""
"The panel can now intelligently hide itself, supports Gtk3 plugins, and saw "
"lots of its third-party plugins updated to take full advantage of the "
"features added in 4.10."
msgstr ""
msgstr "Paneli tani mund të fshehë me mençuri veten, mbulon shtojca Gtk3 dhe pa plot nga shtojcat e veta prej palësh të treta të përditësohen për të përfituar plotësisht prej veçorive të shtuara me 4.10-n."
#: news-array.php:25
msgid ""
"The desktop has a new wallpaper settings dialog, per workspace wallpaper "
"support, and better multi-monitor handling. It also supports displaying "
"folder cover art and emblems on icons now."
msgstr ""
msgstr "Desktopi ka një dialog të ri rregullimesh sfondi, mbulim për sfonde sipas hapësirës së punës, dhe trajtim më të mirë instancash me shumë monitorë. Mbulon tanimë edhe shfaqje në ikona të figurave dhe emblemave për dosjet."
#: news-array.php:26
msgid ""
......@@ -3060,7 +3060,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Support for multi-monitor use was improved in a new display settings dialog "
"and a quick setup popup on monitor plugging."
msgstr ""
msgstr "Mbulimi për instanca me shumë monitorë u përmirësua në një dialog të ri rregullimesh ekrani dhe një flluskë ujdisjeje të shpejtë që hapet kur lidhet një monitor."
#: news-array.php:28
msgid "The appearance dialog now showcases previews for icons and themes."
......@@ -3068,7 +3068,7 @@ msgstr "Dialogu për dukjen tani shfaq paraparje ikonash dhe temash."
#: news-array.php:29
msgid "Xfsettingsd now supports libinput."
msgstr "Xfsettingsd tani mbulon libinput."
msgstr "<em>Xfsettingsd</em> tani mbulon <em>libinput</em>."
#: news-array.php:30
msgid ""
......@@ -3076,7 +3076,7 @@ msgid ""
"logind/upower support was added to handle battery/lid/brightness events, and"
" locking via light-locker was implemented. The settings dialog was also "
"revamped, and support for X11 screenblanking was added."
msgstr ""
msgstr "As administrimi i energjisë nuk u harrua: U krijua një shtojcë e re paneli, u shtua mbulim për <em>logind</em>/<em>upower</em> për të trajtuar akte të lidhura me baterinë/kapakun/ndriçimin, dhe u sendërtua edhe kyçja përmes <em>light-locker</em>. U ripunua edhe dialogu i rregullimeve, dhe u shtua edhe mbulim për zbardhje ekrani me X11."
#: news-array.php:31
msgid ""
......@@ -3094,7 +3094,7 @@ msgid ""
"engines, we are stopping the development of our Gtk theme engine, and "
"dropping our Gtk3 engine - theme makers, please update your themes to CSS "
"if you want them to work on the next Xfce version."
msgstr ""
msgstr "Për të përgatitur të ardhmen e Xfce-së me Gtk3-shin, i cili s’ka më nevojë për mekanizma temash, po e ndalim zhvillimin e mekanizmit tonë për tema Gtk, dhe po hqim dorë nga mekanizmi ynë për Gtk3 - krijues temash, ju lutemi, përditësoni temat tuaja në CSS, nëse doni që ato të funksionojnë me versionin pasues të Xfce-së."
#: news-array.php:33
msgid ""
......@@ -3102,31 +3102,31 @@ msgid ""
"xfce4-mixer and xfce4-volumed relying on this interface with gstreamer0.10, "
"our mixer application and volume daemon cannot be ported to 1.0 and are "
"consequently not maintained anymore."
msgstr ""
msgstr "Ngaqë gstreamer1.0 ka braktisur krejtësisht <em>mixer-interface</em>, dhe ngaqë xfce4-mixer dhe xfce4-volumed bazohen në këtë ndërfaqe me gstreamer0.10, aplikacioni ynë për <em>mixer</em> dhe demoni i volumit s’mund të kalohen nën 1.0 dhe rrjedhimisht nuk mirëmbahen më."
#: news-array.php:36
msgid ""
"Xfce wouldn't be what it is right now without all its goodies. In this area,"
" we also saw a flurry of activity, most notably:"
msgstr ""
msgstr "Xfce-ja s’do të ishte ajo që është sot pa krejt gjërat e saj të mira. Edhe në këtë fushë pamë ca veprimtari, kryesisht:"
#: news-array.php:39
msgid "Xfburn gained BluRay Disc burning support."
msgstr ""
msgstr "Xfburn përfitoi mbulim për shkrim Disqesh BluRay."
#: news-array.php:40
msgid "Task manager UI was totally revamped, and got ported to Gtk3."
msgstr ""
msgstr "UI e përgjegjësit të punëve u ripunuar tërësisht, dhe u kalua nën Gtk3."
#: news-array.php:41
msgid ""
"Parole's UI was totally redone, parts of it rewritten with many features "
"added. Furthermore it was ported to Gtk3 and gstreamer1.0."
msgstr ""
msgstr "UI e Parole-s i ribë tërësisht, me rishkrim pjesësh të saj dhe shtim shumë veçorish. Për më tepër, u kalua nën Gtk3 dhe gstreamer1.0."
#: news-array.php:42
msgid "Mousepad was totally rewritten and got an initial port to Gtk3."
msgstr ""
msgstr "Mousepad-i u rishkrua tërësisht dhe pati një kalim fillestar nën Gtk3."
#: news-array.php:43
msgid "Imgur.com support was added to the screenshooter."
......@@ -3142,41 +3142,41 @@ msgstr "Është shtuar një menu e re alternative për panelin, e quajtur whiske
#: news-array.php:46
msgid "The GNOME2 hardware monitor plugin was ported to our panel."
msgstr ""
msgstr "Te paneli ynë u kalua shtojca GNOME2 për mbikëqyrje hardware-i."
#: news-array.php:47
msgid ""
"Weather plugin got a totally new user interface with powerful customization "
"options and provides tons of detailed information."
msgstr ""
msgstr "Shtojca e motit përfitoi një ndërfaqe përdoruesi tërësisht të re me mundësi të fuqishme përshtatjeje dhe furnizon shumë të dhëna të hollësishme."
#: news-array.php:48
msgid ""
"Eyes plugin uses 3D coordinates to calculate its eye position, so even more "
"sometimes scary, sometimes funny eyes will spy on you!"
msgstr ""
msgstr "Shtojca <em>Eyes</em> përdor koordinata 3D që të përllogarisë pozicionin e syve të saj, kështu që do t’ju spiunojnë sy ndonjëherë edhe më të frikshëm, ndonjëherë edhe më të çuditshëm!"
#: news-array.php:49
msgid ""
"Netload plugin works with the new udev net interface names and can be "
"configured to show transfer rates in the panel."
msgstr ""
msgstr "Shtojca <em>Netload</em> funksionon me emrat e rinj të ndërfaqes udev për rrjete dhe mund të formësohet të shfaqë te paneli shpejtësi shpërnguljesh."
#: news-array.php:50
msgid "Clipboard manager plugin optionally displays a QR code."
msgstr ""
msgstr "Shtojca Përgjegjësi të papastre shfaq, në daçi, një kod QR."
#: news-array.php:51
msgid ""
"Cpufreq plugin now supports the intel pstate driver and can adapt better for"
" different panel sizes and information displayed."
msgstr ""
msgstr "Shtojca <em>Cpufreq</em> tani mbulon përudhësin <em>pstate</em> të Intel-it dhe mund të përshtatet më mirë për madhësi të ndryshme paneli dhe informacionesh që shfaqen."
#: news-array.php:52
msgid ""
"Nearly all plugins have been improved to give the same look and feel and to "
"support the new deskbar panel mode."
msgstr ""
msgstr "Thuajse krejt shtojcat janë përmirësuar për t’u dukur njësoj dhe për të dhënë të njëjtat ndjesi dhe për të mbuluar mënyrën e re <em>deskbar</em> të panelit."
#: news-array.php:55
msgid "An online tour of the changes in Xfce 4.12 can be viewed here:"
......@@ -3192,7 +3192,7 @@ msgstr "Një përmbledhje e hollësishme e dallimeve mes versioneve Xfce 4.10 dh
msgid ""
"This release can be downloaded either as a set of individual packages or as "
"a single fat tarball including all these individual versions:"
msgstr ""
msgstr "Kjo hedhje në qarkullim mund të shkarkohet ose si një grup paketash individuale ose si një paketë tar e bëshme që përmban krejt këto versione individuale:"
#: news-array.php:61
msgid ""
......@@ -3225,7 +3225,7 @@ msgstr "Si gjithmonë, mirëpresim këdo që do të donte të jepte ndihmesë n
#: news-array.php:63 news-array.php:86 news-array.php:131
msgid "Best regards,<br />The Xfce development team"
msgstr ""
msgstr "Përshëndetjet më të mira,<br />Ekipi i zhvillimit të Xfce-së"
#: news-array.php:65
msgid "Xfce 4.10 released"
......@@ -3236,7 +3236,7 @@ msgid ""
"Today, after 1 year and 4 months of work, we are pleased to announce the "
"release of the Xfce desktop 4.10, a new stable version that supersedes Xfce "
"4.8."
msgstr ""
msgstr "Sot, pas 1 viti e 4 muajsh punë, jemi të gazuar t’ju njoftojmë hedhjen në qarkullim të desktop-it Xfce 4.10, një versioni të ri të qëndrueshëm që zë vendin e Xfce 4.8-s."
#: news-array.php:71
msgid ""
......@@ -3277,7 +3277,7 @@ msgid ""
"The window manager can be configured to tile windows when dragging them to "
"the screen edges. The tab window (Alt+Tab) supports more flexible theming "
"and cursor key navigation."
msgstr ""
msgstr "Përgjegjësi i dritareve mund të formësohet t’i tjegullzojë dritaret kur ato tërhiqen në skaje të ekranit. Dritarja skedë (Alt+Tab) mbulon më tepër zhdërvejlltësi me temat dhe lëzivje kursori përmes tastesh."
#: news-array.php:79
msgid "An online tour of the changes in Xfce 4.10 can be viewed here:"
......@@ -3293,7 +3293,7 @@ msgstr "Një përmbledhje e hollësishme e dallimeve të shfaqura në versionet
msgid ""
"Thank you all the contributors, bug reporters, as well as translators and "
"packagers for your efforts in making this release possible."
msgstr ""
msgstr "Faleminderit krejt kontribuesve, njoftuesve të të metave, si dhe përkthyesve dhe paketuesve për përpjekjet tuaja për ta bërë të mundur këtë hedhje në qarkullim."
#: news-array.php:88
msgid "Xfce 4.10pre2 released"
......@@ -3706,7 +3706,7 @@ msgstr "Administron vendosjen e dritareve të aplikacioneve në ekran, furnizon
msgid ""
"The panel is a bar which allows you to have at all times program launchers, "
"panel menus, a clock, a desktop switcher and more."
msgstr ""
msgstr "Paneli është një shtyllë e cila ju lejon të keni në çdo kohë para syve nisës programesh, menu paneli, një orë, një këmbyes desktopi, etj."
#: projects/index.php:37
msgid ""
......@@ -3718,7 +3718,7 @@ msgstr "Ky program cakton figurën e sfondit dhe furnizon një menu dritareje rr
msgid ""
"The session manager controls all aspects of the startup and the shutdown of "
"the user session."
msgstr ""
msgstr "Përgjegjësi i sesionit kontrollon krejt aspektet e nisjes dhe fikjes së sesionit të përdoruesit."
#: projects/index.php:52
msgid "It allows you to configure every detail of your desktop environment."
......@@ -3738,7 +3738,7 @@ msgstr "Librari Xfce"
msgid ""
"They provide additional functions and widgets which ease the development of "
"applications."
msgstr ""
msgstr "Ato furnizojnë funksione dhe widget-e që lehtësojnë zhvillimin e aplikacioneve."
#: projects/index.php:74
msgid "Simple client-server configuration storage and query system."
......@@ -3748,7 +3748,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Thunar is a new modern file manager designed from the ground up to be fast "
"and easy-to-use."
msgstr ""
msgstr "Thunar-i është një përgjegjës kartelash modern i konceptuar nga e para për të qenë i shpejtë dhe i lehtë për t’u përdorur."
#: projects/index.php:89
msgid "Applications"
......@@ -3766,7 +3766,7 @@ msgstr "Midori është një shfletues i peshës së lehtë."
msgid ""
"Terminal is a modern terminal emulator featuring tabs and transparent "
"backgrounds."
msgstr ""
msgstr "Terminali është një simulues modern terminali që përmban skeda dhe sfonde të tejdukshëm."
#: projects/index.php:109
msgid "Xfburn"
......@@ -3774,7 +3774,7 @@ msgstr "Xfburn"
#: projects/index.php:111
msgid "Xfburn is an application to create and burn CD's and DVD's."
msgstr ""
msgstr "Xfburn është një aplikacion për krijim dhe shkrim CD-sh dhe DVD-sh."
#: projects/index.php:117
msgid "A simple calendar application with reminders."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment