Commit 8a3d20d0 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (100%).

680 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 06ab0620
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-04 17:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-04 17:42+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/nb/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3624,7 +3624,7 @@ msgid ""
" third-party menu editor such as Alacarte (we do not ship our own yet). Our "
"core libraries have been streamlined a bit, a good example being the newly "
"introduced libxfce4ui library which is meant to replace libxfcegui4."
msgstr ""
msgstr "Denne utgivelsen har mange store endringer av kjerneprogrammene til Xfce, og vil forhåpentligvis oppfylle mange gamle ønsker. Vi har overført hele Xfce-kjernen (bl.a. Thunar, xfdesktop og thunar-volman) fra ThunarVFS til GIO, slik at skrivebordsmiljøet får eksterne filsystemer. Panelet er omskrevet fra bunnen av og har bedre programstartere, og støtter flere skjermer bedre. Vi kan ikke liste alle de nye funksjonene her. Takket være det nye menybiblioteket garcon (tidligere kjent som libxfce4menu) støtter vi nå menyredigering med tredjepartsprogrammer slik som Alacarte (vi har ikke vårt eget). Kjernebibliotekene har mindre sideflesk, og vi trekker spesielt fram libxfce4ui, som er ment å erstatte libxfcegui4. "
#: news-array.php:163
msgid ""
......@@ -3635,7 +3635,7 @@ msgid ""
"many more. A lot of old cruft like has been stripped from the core as well, "
"as has happened with HAL and ThunarVFS (which is still around for "
"compatibility reasons)."
msgstr ""
msgstr "Kanskje det viktigste med Xfce 4.8 er at kjerneprogrammene nå bruker dagens skrivebordsteknologi, slik som GIO, ConsoleKit, PolicyKit, udev og mange flere. Dette har vi klart selv om utviklingslaget til tider er lite. Mye gammel daukode er fjernet fra kjerneprogrammene, slik som HAL og ThunarVFS (som fortsatt er der for å være kompatibel)."
#: news-array.php:164
msgid ""
......@@ -3652,7 +3652,7 @@ msgstr "Den andre feilretting-utgivelsen av Xfce 4.6 har blitt utgitt."
msgid ""
"This release features a lot of updated translations and fixes some bugs or "
"regressions with new GTK+ versions."
msgstr ""
msgstr "Denne utgivelsen har mange oppdaterte oversettinger og rettinger av feil og regresjoner med nye GTK+-versjoner."
#: news-array.php:179
msgid "The first bugfix-release of xfce 4.6 has been released."
......@@ -3683,7 +3683,7 @@ msgid ""
"brand new sound mixer, and several huge improvements to the session manager "
"and the rest of Xfce's core components. A list of all the changes since the "
"last release candidate can be found on this page."
msgstr ""
msgstr "Xfce 4.6 har et nytt oppsettsbakstykke, en ny innstillingsbehandler, ny lydmikser og forbedringer av øktbehandleren og de andre kjerneprogrammene i Xfce. En liste med alle endringene siden forhåndsutgivelsen finnes på denne siden."
#: news-array.php:190
msgid ""
......@@ -3712,13 +3712,13 @@ msgstr "Behandler vindusposisjon for programmene på skjermen, vindusdekorasjone
msgid ""
"The panel is a bar which allows you to have at all times program launchers, "
"panel menus, a clock, a desktop switcher and more."
msgstr ""
msgstr "Panelet er en linje med programstartere, menyer, klokke, skrivebordsveksler med mere."
#: projects/index.php:37
msgid ""
"This program sets the background image and provides a root window menu, "
"desktop icons or minimized icons and a windows list."
msgstr ""
msgstr "Dette programmet endrer bakgrunnsbilder og har en rotvindusmeny, skrivebordsikoner eller minimerte vinduer og en vindusliste."
#: projects/index.php:44
msgid ""
......@@ -3744,11 +3744,11 @@ msgstr "Xfce-bibliotek"
msgid ""
"They provide additional functions and widgets which ease the development of "
"applications."
msgstr ""
msgstr "De har tilleggsfunksjoner og skjermelementer som letter programutvikling."
#: projects/index.php:74
msgid "Simple client-server configuration storage and query system."
msgstr ""
msgstr "Enkel klient-tjener-oppsettslagring og spørringssystem."
#: projects/index.php:82
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment