Commit 7e49ca47 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

680 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 673e94f5
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-25 21:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-28 10:15+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3054,7 +3054,7 @@ msgid ""
"Our session manager was updated to use logind and/or upower if available for"
" hibernate/suspend support. For portability and to respect our users' "
"choices, fallback modes were implemented relying on os-specific backends."
msgstr ""
msgstr "Përgjegjësi ynë i sesionit u përditësua të përdorë <em>logind</em> dhe/ose <em>upower</em>, nëse janë të pranishëm për mbulim aktesh kalimi në gjendje plogështie/pezull. Që të mund të funksionojë në shumë sisteme dhe për të respektuar zgjedhjet e përdoruesit, mënyrat <em>fallback</em> u sendërtuan duke u bazuar në mekanizma të brendshëm specifikë për OS-et."
#: news-array.php:27
msgid ""
......@@ -3395,7 +3395,7 @@ msgid ""
"We hope you will enjoy this release. Please give us feedback by sharing your"
" thoughts, blogging, tweeting, denting or by filing bug reports. With your "
"help, 4.10 will be the best release ever (at least until 4.12)!"
msgstr ""
msgstr "Shpresojmë se do t’ju kënaqë kjo hedhje në qarkullim. Ju lutemi, na jepni përshtypjet duke ndarë me ne mendimet tuaja, postime blogu, postime në Twitter, në Identi.ca, ose duke parashtruar raporte të metash. Me ndihmën tuaj, 4.10 do të jetë hedhja më e mirë se kurrë në qarkullim (të paktën deri në 4.12)!"
#: news-array.php:111
msgid "Xfce 4.8 released"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment