Commit 673e94f5 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (99%).

678 translated messages, 2 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent f40ed74b
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-05-24 12:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-10 21:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-25 21:21+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-www/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2495,7 +2495,7 @@ msgstr "Ujdisje shpejt e shpejt instance me shumë ekrane"
#: about/tour48.php:93
msgid "Settings edition in the Xfce Settings Editor"
msgstr ""
msgstr "Përpunim rregullimesh me Përpunuesin e Rregullimeve Xfce"
#: about/tour48.php:95
msgid ""
......@@ -3086,7 +3086,7 @@ msgid ""
"tweaks for the renamer and other dialogs, improved keyboard navigation, "
"fixes for the treeview pane, better wallpaper support, Gtk3 bookmarks "
"support, multiple file properties... need we say more?"
msgstr ""
msgstr "Përgjegjësi ynë i kartelave, shumë i dashuri Thunar, qe dëshmitar i një sasi të çmendur përmirësimesh: mbulim për skeda, thasë me të meta të ndrequra, shpejtime, shkurtore tastierash për veprime vetjake, emërtim më i mirë kopjesh dhe lidhjesh kartelash, një shtyllë të hijshme te vetitë për tregim të hapësirës së lirë, përimtime për riemërtuesin dhe dialogë të tjerë, përmirësim lëvizjeje me tastierë, ndreqje për kuadratin e pamjes si pemë, mbulim më të mirë për sfonde ekrani, mbulim për faqerojtës Gtk3, veti për disa kartela njëherësh… ka nevojë të themi më?"
#: news-array.php:32
msgid ""
......@@ -3242,7 +3242,7 @@ msgstr "Sot, pas 1 viti e 4 muajsh punë, jemi të gazuar t’ju njoftojmë hedh
msgid ""
"In the 4.10 cycle we mainly focused on polishing the desktop and improving "
"the user experience in various ways. Highlights of this release are:"
msgstr ""
msgstr "Me ciklin 4.10 u përqendruam kryesisht në lëmimin e desktopit dhe përmirësimin e punës së përdoruesit në rrugë të ndryshme. Gjëra të spikatura në këtë hedhje në qarkullim janë:"
#: news-array.php:73
msgid ""
......@@ -3255,7 +3255,7 @@ msgid ""
"The panel now has an alternative vertical display mode (a deskbar). What is "
"more, panel plugins can be arranged in multiple rows, which is particularly "
"useful in the deskbar mode."
msgstr ""
msgstr "Paneli tani ka një mënyrë alternative shfaqjeje vertikale (<em>deskbar</em>). Për më tepër, shtojcat e panelit mund të sistemohen sipas rreshtash të shumtë, çka është veçanërisht e dobishme nën mënyrën <em>deskbar</em>."
#: news-array.php:75
msgid ""
......@@ -3263,14 +3263,14 @@ msgid ""
"for opening different file types. The mouse and touchpad settings dialog and"
" the settings editor were extended in terms of functionality. The former now"
" supports tablets in a much better way."
msgstr ""
msgstr "Një përpunues i ri llojesh MIME që ju lejon të ndryshoni lehtësisht aplikacione të përdorur për hapje llojesh të ndryshëm kartelash. Dialogu i rregullimeve të miut dhe touchpad-it dhe përpunuesi i rregullimeve janë zgjeruar, për sa u përket funksioneve. Ai i pari tani mbulon tablete në një mënyrë shumë më të mirë."
#: news-array.php:76
msgid ""
"It is now possible to launch applications and open files on the desktop with"
" a single click of the mouse. In addition, the 4.10 desktop can display "
"thumbnails and automatically advance through the wallpaper list."
msgstr ""
msgstr "Tani është e mundur të nisen aplikacione dhe të hapen kartela në desktop me një klikim të vetëm të miut. Veç kësaj, desktopi 4.10 mund të shfaqë miniatura dhe të shkojë automatikisht përpara nëpër listën e sfondeve të desktopit."
#: news-array.php:77
msgid ""
......@@ -3306,21 +3306,21 @@ msgid ""
"announces the string and code (only critical bug fixes or regressions) "
"freeze for the final 4.10 release which is set to be pushed out to the world"
" on April 28th, 2012."
msgstr ""
msgstr "Ekipi i zhvillimit të Xfce-së është krenar që njofton hedhjen e dytë paraparje në qarkullim për Xfce 4.10. Tok me këtë hedhje paraparje në qarkullim, projekti Xfce njofton ngrirjen e vargjeve dhe kodit (lejohen vetëm ndreqje ose prapakthime të metash kritike) për hedhjen përfundimtare në qarkullim 4.10 që është caktuar të hidhet në qarkullim më 28 prill, 2012."
#: news-array.php:94
msgid ""
"This release incorporates some new features like improved responsiveness of "
"file operations in Thunar and tiling improvements in Xfwm4. Everything else "
"is bug fixes and a _lot_ of translation updates."
msgstr ""
msgstr "Kjo hedhje në qarkullim trupëzon disa veçori të reja, bie fjala, reagim të përmirësuar për veprime mbi kartela në Thunar dhe përmirësim tjegullzimi në Xfwm4. Gjithçka tjetër është ndreqje të metash dhe _plot_ përditësime përkthimesh."
#: news-array.php:95
msgid ""
"We hope you will enjoy this release. Please give us feedback by sharing your"
" thoughts, blogging, tweeting or by filing bug reports! With your help, 4.10"
" will be the best release ever (at least until 4.12)!"
msgstr ""
msgstr "Shpresojmë se do ta pëlqeni këtë hedhje në qarkullim. Ju lutemi, na jepni përshtypjet duke ndarë me ne mendimet tuaja, artikuj blogjesh, përmendje në Twitter ose duke parashtruar njoftime të metash! Me ndihmën tuaj, 4.10 do të jetë hedhja më e mirë në qarkullim deri më sot (të paktën deri në 4.12)!"
#: news-array.php:96 news-array.php:109
msgid ""
......@@ -3338,7 +3338,7 @@ msgid ""
" Xfce 4.10. Together with this preview release, the Xfce project announces "
"the feature freeze for the final 4.10 release which is set to be pushed out "
"to the world on April 28th, 2012."
msgstr ""
msgstr "Ekipi i zhvillimit të Xfce-së është krenar që njofton hedhjen e parë paraparje në qarkullim për Xfce 4.10. Tok me këtë hedhje në qarkullim paraparje, projekti Xfce njofton ngrirjen e veçorive për hedhjen përfundimtare në qarkullim 4.10 që është caktuar t’i jepet publikut më 28 prill, 2012."
#: news-array.php:104
msgid ""
......@@ -3360,7 +3360,7 @@ msgid ""
"cleanup sessions from the interface. Last but not least, the Window Manager "
"now has support for tiling windows and arrow key navigation in the task "
"switcher."
msgstr ""
msgstr "Kjo hedhje në qarkullim përfshin ndryshime të mëdha në bazën e mjedisit desktop Xfce dhe shpresojmë të jetë i suksesshëm në plotësimin e një numri kërkesash të kahershme. Me përditësimeve më të dallueshme është gjetësi i ri i aplikacioneve që shkrin në një funksionet e appfinder-it të dikurshëm dhe xfrun4-s. Paneli gjithashtu ka një mënyrë të re funksionimi vertikal [e quajtur edhe Deskbar] për përdorim më të mirë të hapësirës në monitorë me ekran të gjerë dhe një shtojcë të re veprimesh. Për sa u përket rregullimeve, ndihmësi i rregullimeve është integruar në xfsettingsd, duke kursyer xhirimin e 1 procesi. Ka gjithashtu një dialog të ripunuar për rregullimet, me kategori dhe dialogë që mund të vihen ose hiqen, të aktivizuar si parazgjedhje. Rregullime elementare për Synaptics dhe Wacom te rregullimet e Miut dhe një përpunues të ri Llojesh MIME. Thunar-i përfitoi një skemë më të lustruar për të reduktuar përdorimin e hapësirës dhe ndërveprim më reagues me prodhuesin e miniaturave. Ngaqë s’kemi caktuar ende si të përfshihet funksioni i desktopit në Thunar, Xfdesktop-i ka përfituar kështu disa përmirësime, përfshi mbulim për njëklikime, miniatura ikonash desktopi dhe ngjitje më të mirë kartelash. Përgjegjësit të Sesioneve iu shtua kod i përmirësuar administrimi energjie, ndihmëzat janë hequr dhe u krye edhe pastrim sesionesh prej ndërfaqes. E fundit, por jo për nga rëndësia, Përgjegjësi i Dritareve tani përmban mbulim për tjegullzim dritaresh dhe lëvizje përmes tasteve shigjetë te këmbyesi i punëve."
#: news-array.php:105
msgid ""
......@@ -3382,13 +3382,13 @@ msgid ""
"manager (power management), tumbler (thumbnail generation for Thunar and "
"other components), garcon (menu library, was already a dependency in 4.8), "
"thunar-volman (volume manager for Thunar)."
msgstr ""
msgstr "Më tej, hoqëm dorë nga xfce-utils. Lënda e tij ose është hequr, ose është kaluar te paketa të tjera Xfce. Krejt ndryshimet e tjera të varësive tregohen te Regjistri i Ndryshimeve të 4.10pre1. Edhe baza e Xfce-së përfitoi nja dy përbërës të rinj, ngaqë mendojmë se janë kritikë për një desktop minimal: xfce4-power-manager (administrim energjie), tumbler (prodhim miniaturash për Thunar-in dhe përbërës të tjerë), garcon (librari menush, ish tashmë një varësi në 4.8), thunar-volman (përgjegjës volumi për Thunar-in)."
#: news-array.php:107
msgid ""
"Of course translations also improved a lot, thanks to the amazing work of "
"our translation teams."
msgstr ""
msgstr "Sigurisht që edhe përkthimet janë përmirësuar mjaft, falë punës mahnitëse të ekipeve tanë të përkthimit."
#: news-array.php:108
msgid ""
......@@ -3406,7 +3406,7 @@ msgid ""
"Today, after almost two years of work, we have the special pleasure of "
"announcing the much awaited release of Xfce 4.8, the new stable version that"
" supersedes Xfce 4.6."
msgstr ""
msgstr "Sot, pas gati dy vjetësh pune, kemi kënaqësinë e veçantë të njoftojmë hedhjen e shumëpritur në qarkullim të Xfce 4.8, versioni i ri i qëndrueshëm që zë vendin e Xfce 4.6-s."
#: news-array.php:117
msgid ""
......@@ -3416,7 +3416,7 @@ msgid ""
"opportunity to express our disagreement with the recent \"Linux-only\" "
"developments in the open source ecosystem, especially with regards to the "
"utilities we need in desktop environments."
msgstr ""
msgstr "Shpresojmë që kushdo do ta shijojë këtë hedhje në qarkullim aq sa edhe ne. Mjerisht, s’do të ndodhë kështu, ngaqë persona që përdorin çfarëdo sistemi BSD do të vënë re një humbje të papritur veçorish. Mendojmë se ky lajmërim është një mundësi e mirë për të shprehur mospajtimin tonë me zhvillimet e fundit “Linux-only” në ekosistemin e burimit të hapur, veçanërisht kur vjen puna me gjëra të dobishme për të cilat kemi nevojë në mjedise desktopi."
#: news-array.php:118
msgid ""
......@@ -3424,14 +3424,14 @@ msgid ""
"frameworks that were introduced in the past few years. We hope that our "
"efforts to drop pieces like ThunarVFS and HAL with GIO, udev, ConsoleKit and"
" PolicyKit will help bringing the Xfce desktop to modern distributions."
msgstr ""
msgstr "Xfce 4.8 është përpjekja jonë për të përditësuar bazën e kodit Xfce me krejt platformat e reja për desktop që janë sjellë për herë të parë në këto pak vitet e fundit. Shpresojmë se përpjekjet tona për të hequr dorë nga pjesë të tilla si ThunarVFS dhe HAL me GIO, udev, ConsoleKit dhe PolicyKit do të ndihmojnë për ta sjellë desktopin Xfce në shpërndarje moderne."
#: news-array.php:119
msgid ""
"With Xfce 4.8 our users will be able to browse remote shares using a variety"
" of protocols (SFTP, SMB, FTP and many more). The window clutter has been "
"reduced by merging all file progress dialogs into a single one."
msgstr ""
msgstr "Me Xfce 4.8, përdoruesit tanë do të jenë në gjendje të shfletojnë ndarje së largëti duke përdorur një larmi protokollesh (SFTP, SMB, FTP dhe mjaft të tjerë). Rrëmuja me dritaret është reduktuar duke shkrirë në një të vetëm krejt dialogët për ecuri veprimesh mbi kartelat."
#: news-array.php:120
msgid ""
......@@ -3439,7 +3439,7 @@ msgid ""
"transparency, item and launcher management. It also introduces a new menu "
"plugin to view directories. Its plugin framework remains compatible with 4.6"
" plugins."
msgstr ""
msgstr "Aplikacioni ynë i panelit është rishkruar, duke përmirësuar kështu pozicionimet, transparencën, administrimin e objekteve dhe nisësve. Ai sjell gjithashtu një shtojcë të re menush për të parë drejtori. Mekanizmi i tij për shtojca mbetet i përputhshëm me shtojca nga 4.6."
#: news-array.php:121
msgid ""
......@@ -3449,7 +3449,7 @@ msgid ""
"configured to either work in clone mode or be placed next to each other. "
"Keyboard selection has become easier and more user-friendly. Also, the "
"manual settings editor has been updated to be more functional."
msgstr ""
msgstr "Përmirësuam gjithashtu dialogët e rregullimeve. Dialogu i formësimit të ekranit tani mbulon RandR 1.2, pikas vetvetiu ekrane dhe u lejon përdoruesve tanë të zgjedhin qartësinë e tyre të parapëlqyer të ekranit, frekuencë rifreskimi, rrotullim. Ekranet mund të formësohen të punojnë ose nën mënyrën klon, ose të vendosen në krah të njëri-tjetrit. Përzgjedhja e tastierës është bërë më e lehtë dhe më miqësore ndaj përdoruesit. Është përpunuar edhe përpunuesi dorazi i rregullimeve për të qenë më funksional."
#: news-array.php:122
msgid ""
......@@ -3462,26 +3462,26 @@ msgid ""
"server. Something else you will hopefully notice is that our server and "
"mirroring infrastructure has been improved so that our servers hopefully "
"will not suddenly surrender shortly after this release announcement."
msgstr ""
msgstr "Përtej veçorive të sendërtuara në Xfce, cikli i zhvillimit të 4.8-s na pruri një dorë të mirash të tjera. Për herë të parë patëm një strategji serioze hedhjesh në qarkullim sipas “Modelit të Zhvillimit dhe Hedhjeve Në Qarkullim të Xfce-së”, hartuar në Ubuntu Desktop Summit në maj të 2009-s. Një aplikacion i ri web e bëri mjaft më të lehtë administrimin e hedhjeve në qarkullim. Punuam fort për përmirësimin e gjendjes për përkthyesit e Xfce-së, çka na shpuri në ujdisjen e shërbyesit tonë Transifex. Diçka tjetër që shpresojmë ta vini re është që infrastruktura jonë e shërbyesve dhe pasqyrave është përmirësuar, në mënyrë që shërbyesit tanë, shpresojmë, të mos ngrenë duart lart papritmas pas lajmërimit të kësaj hedhjeje në qarkullim."
#: news-array.php:123
msgid ""
"There is a lot more to discover and we hope a lot of you will give Xfce 4.8 "
"a try! There is a brief tour online on"
msgstr ""
msgstr "Ka plot gjëra të tjera për t’u zbuluar dhe shpresojmë shumë se do t’i jepni një të provuar Xfce 4.8! Në internet ka një tur të shkurtër, te"
#: news-array.php:125
msgid ""
"A summary of the changes since the 4.8pre3 preview release is available on "
"the following URL (it also includes links to the changes introduced in all "
"preview releases):"
msgstr ""
msgstr "Një përmbledhje e ndryshimeve që prej hedhjesh 4.8pre3 paraparje në qarkullim mund ta gjeni te URL-ja vijuese (përmban gjithashtu lidhje për te ndryshimet e sjella për herë të parë në krejt hedhjet paraparje në qarkullim):"
#: news-array.php:127
msgid ""
"The release can be downloaded either as individual releases or as a fat "
"tarball including all these individual versions:"
msgstr ""
msgstr "Kjo hedhje në qarkullim mund të shkarkohet ose si hedhje individuale në qarkullim, ose si një paketë e bëshme tar që përfshin krejt këto versione individuale:"
#: news-array.php:129
msgid ""
......@@ -3495,7 +3495,7 @@ msgid ""
"But until then we hope you will enjoy today's release and join us in "
"celebrating. Thanks go out to all our contributors, bug reporters as well as"
" the awesome efforts of our translators and packagers. "
msgstr ""
msgstr "Por, deri atëherë, shpresojmë se do të kënaqeni me hedhjen e sotme në qarkullim dhe do t’i bashkoheni festimit të saj prej nesh. Falënderimet shkojnë për krejt kontribuesit tanë, njoftuesit e të metave, si dhe përpjekjet e shkëlqyera të përkthyesve dhe paketuesve tanë. "
#: news-array.php:138
msgid ""
......@@ -3503,13 +3503,13 @@ msgid ""
"release of Xfce 4.8 which is set to be pushed out to the public on January "
"16th, 2011. Compared to Xfce 4.8pre2 this release mostly features "
"translation updates and bug fixes."
msgstr ""
msgstr "Sot kemi kënaqësinë të njoftojmë hedhjen e tretë dhe, me shpresë, të fundit paraparje në qarkullim të 4.8-s, që është caktuar t’i jepet publikut më 16 janar të 2011-s. Krahasuar me Xfce 4.8pre2, kjo hedhje në qarkullim përmban më së shumti përditësime dhe ndreqje të metash."
#: news-array.php:139
msgid ""
"With christmas and new year's eve between 4.8pre2 and 4.8pre3 it comes as no"
" surprise that for most components only a few issues were tackled."
msgstr ""
msgstr "Me Kërshëndellat dhe Vitin e Ri mes 4.8pre2-shit dhe 4.8pre3-shit, s’duhet të çudisë njeri fakti që, për shumicën e përbërësve, vetëm pak çështje u prekën."
#: news-array.php:140
msgid ""
......@@ -3520,7 +3520,7 @@ msgid ""
"commands launched from the Xfce run dialog were not set properly, so we "
"fixed that so that commands launched from the dialog always inherit the "
"environment of the Xfce session."
msgstr ""
msgstr "Mes gjërash të tjera, përditësuam shkurtore parazgjedhje tastiere, që të përfshijnë taste për monitorin. Ikona e gjendjes në dialogun e ecurisë te përgjegjësi i kartelave tani fshihet si duhet, kur dialogu asgjësohet. Shtojca e tij për sfonde tani është në gjendje të trajtojë emra kartelash me hapësira. Ndryshoret e mjedisit, për urdhra të dhënë që nga dialogu Xfce <em>run</em> s’ujdiseshin si duhet, ndaj e ndreqëm këtë që urdhrat e dhënë prej dialogut të trashëgojnë përherë mjedisin e sesionit Xfce."
#: news-array.php:141
msgid ""
......@@ -3529,7 +3529,7 @@ msgid ""
" a race condition at session startup and in order to speed things up a "
"little more we no longer use xrdb to update xft and cursor settings and "
"instead, update the related XSETTINGS properties ourselves."
msgstr ""
msgstr "Gjithashtu arritëm që parametrat <em>--reboot</em> dhe <em>--halt</em> të <em>xfce4-session-logout</em> të funksionojnë përsëri, çka, më parë, thjesht e nxirrte përdoruesin aktiv nga llogaria e tij. Me qëllim që të shmanget një <em>race condition</em> gjatë nisjes së sesionit dhe me qëllim që të përshpejtohen pakëz gjërat, nuk përdorim më xrdb-në për të përditësuar rregullime xft-je dhe kursori dhe në vend të tyre, përditësojmë ne vetë vetitë përkatëse XSETTINGS."
#: news-array.php:142
msgid ""
......@@ -3539,7 +3539,7 @@ msgid ""
"the mouse wheel. The window manager now also properly handles resolution "
"changes in fullscreen windows like those appearing in games. Xfwm4's "
"application switcher now only appears once in cloned mode."
msgstr ""
msgstr "Te përgjegjësi i dritareve xfwm4, e njësuam periudhën kohore të domosdoshme për një dyklikim me atë të aplikacioneve normale. Përmes mundësisë së fshehur <em>/general/mousewheel_rollup</em> tani cilido mund të çaktivizojë mbledhjen e dritareve përmes rrotëzës së miut. Përgjegjësi i dritareve tani trajton si duhet edhe ndryshime qartësie ekrani në dritare sa krejt ekrani, si ato që duken në lojëra. Këmbyesi i aplikacioneve i Xfwm4-s tani shfaqet vetëm kur gjendet nën mënyrën e klonuar."
#: news-array.php:143
msgid ""
......@@ -3552,13 +3552,13 @@ msgid ""
"removes them from the panel again, tasklist windows can now be filtered by "
"monitor. Another issue that appeared recently and has now been fixed is the "
"icon sizing in the notification area, also known as the systray."
msgstr ""
msgstr "Kjo mund të tingëllojë si pak ndreqje të dobishme, por s’është asgjë krahasuar me sasinë e punës që shkoi sërish për panelin e ri Xfce. U ndreqën rreth 20+ të meta dhe prapakthime të njohur. Ja një copëz e shkurtër e regjistrit të plotë të ndryshimeve: Për shtojcat e jashtme u ndreqën përkatësitë e përkthimeve, shtojcat mund të rirenditen sërish me DND-në, dyklikimi i objekteve te përpunuesi i tyre shfaq parapëlqimet për ta, tërheqja e objekteve te dialogu i përpunuesit të objekteve sjell heqjen e tyre sërish nga paneli, dritare listash punësh tani mund të filtrohen sipas monitorësh. Një tjetër problem që u shfaq së fundi dhe që është ndrequr tanimë qe përmasimi i ikonave në fushën e njoftimeve, e njohur edhe si <em>systray</em>."
#: news-array.php:144
msgid ""
"Xfce 4.8pre3 also features a lot of translation updates, as can be seen in "
"the complete changelog."
msgstr ""
msgstr "Xfce 4.8pre3 përmban gjithashtu mjaft përditësime përkthimesh, që mund të shihen te regjistri i plotë i ndryshimeve."
#: news-array.php:145
msgid ""
......@@ -3568,7 +3568,7 @@ msgid ""
"there are not enough people active to take care of all this at the moment. "
"So we will continue fixing bugs in master branches as we did between 4.8pre2"
" and 4.8pre3."
msgstr ""
msgstr "Meqë për 4.8-n ndjekim <a href=\"/about/releasemodel\">modelin e hedhjeve në qarkullim</a>, normalisht duhej që sot të njoftonim ngrirje kodi dhe krijimin e degëve të hershme me asistencë cikli jetëgjatësie. Vendosëm kundër kësaj, ngaqë s’ka persona aktivë aq sa duhet për t’u kujdesur për krejt këto në këtë çast. Ndaj do të vazhdojmë ndreqjen e të metave në degët <em>master</em>, siç bëmë mes 4.8pre2 dhe 4.8pre3-shit."
#: news-array.php:152
msgid ""
......@@ -3577,14 +3577,14 @@ msgid ""
"final release, strings may no longer be changed in the master branch of Xfce"
" core components. This will help translators to prepare their translations "
"for the final release scheduled on January 16th, 2011."
msgstr ""
msgstr "Jemi të kënaqur të njoftojmë hedhjen e dytë paraparje në qarkullim të Xfce 4.8-s. Kjo hedhje në qarkullim shënon fillimin e ngrirjes së kodit. Nga sot e tutje, deri në hedhjen përfundimtare në qarkullim, vargjet nuk mund të ndryshohen më në degën <em>master</em> të përbërësve bazë të Xfce-së. Kjo do t’i ndihmojë përkthyesit të përgatitin përkthimet e tyre për hedhjen përfundimtare në qarkullim, të planifikuar për më 16 janar, 2011."
#: news-array.php:153
msgid ""
"For this release we focused on fixing bugs in all Xfce components. We "
"managed to close a great number of them thanks to all the persons who "
"reported them and tested proposed fixes quickly."
msgstr ""
msgstr "Për këtë hedhje në qarkullim u përqendruam në ndreqje të metash në krejt përbërësit e Xfce-së. Arritëm të mbyllim një numër të madh prej tyre falë krejt personave që i njoftuan dhe testuan shpejt ndreqjet e propozuara."
#: news-array.php:154
msgid ""
......@@ -3594,7 +3594,7 @@ msgid ""
"and integration with the Compiz viewport. Of course, this release also "
"features a lot of new and improved translations thanks to the amazing work "
"of our translation teams."
msgstr ""
msgstr "Me gjithë ngrirjen e veçorive, u shtuan pak veçori të vockla paneli. Arritëm edhe të merremi me dy kërkesa të kahershme: mbulim si duhet për përpunim menuje aplikacionesh me përpunues menush (<em>Alacarte</em> është ai që testuam) dhe integrimi me sistemin Compiz për ekranet. Sigurisht që kjo hedhje në qarkullim përmban gjithashtu plot përkthime të reja dhe të përmirësuara, falës punës së shkëlqyer të ekipeve tona të përkthimit."
#: news-array.php:161
msgid ""
......@@ -3602,7 +3602,7 @@ msgid ""
" Xfce 4.8. Together with this preview release, the Xfce project announces "
"the feature freeze for the final 4.8 release which is set to be pushed out "
"to the world on January 16th, 2011."
msgstr ""
msgstr "Ekipi i zhvillimit të Xfce-së është krenar të njoftojë hedhjen e parë paraparje në qarkullim për Xfce 4.8-n. Tok me këtë hedhje në qarkullim paraparje, projekti Xfce njofton ngrirje veçorish për hedhjen përfundimtare në qarkullim të 4.8-s, që është caktuar t’i jepet publikut më 16 janar, 2011."
#: news-array.php:162
msgid ""
......@@ -3618,7 +3618,7 @@ msgid ""
" third-party menu editor such as Alacarte (we do not ship our own yet). Our "
"core libraries have been streamlined a bit, a good example being the newly "
"introduced libxfce4ui library which is meant to replace libxfcegui4."
msgstr ""
msgstr "Kjo hedhje në qarkullim përfshin ndryshime të rëndësishme te baza e mjedisit Xfce për desktop dhe shpresojmë të plotësojë me sukses një numër kërkesash të kahershme. Me përditësimeve më të shënueshme është fakti që kemi kaluar krejt bazën e Xfce-së (veçanërisht Thunar-in, xfdesktop-in dhe thunar-volman-in) nga ThunarVFS në GIO, duke sjellë kështu sisteme të largët kartelash në desktopin Xfce. Paneli është rishkruar nga e para dhe sjell administrim më të mirë të nisësve dhe mbulim të përmirësuar për instalime <em>multi-head</em>. Lista e veçorive të reja të panelit është shumë e gjatë për t’u përmendur e gjitha këtu. Falë librarisë së re të menuve, <em>garcon</em> (e njohur më parë si libxfce4menu, por edhe këtë herë e rishkruar) tani mbulojmë përpunim menush përmes një përpunuesi menush nga palë të treta, bie fjala Alacarte (nuk kemi ende një të tonin). Libraritë tona bazë u bënë pakës më të hajthme, dhe këtu një shembull i mirë është libraria e sjellë rishtas libxfce4ui, që është menduar të zëvendësojë libxfcegui4-n."
#: news-array.php:163
msgid ""
......@@ -3629,28 +3629,28 @@ msgid ""
"many more. A lot of old cruft like has been stripped from the core as well, "
"as has happened with HAL and ThunarVFS (which is still around for "
"compatibility reasons)."
msgstr ""
msgstr "Ndoshta arritja më e rëndësishme që do të vijë me Xfce 4.8-n është se, pavarësisht kusureve të një ekipi të vogël zhvillimi herë pas here, baza e mjedisit desktop është vënë në një vijë me teknologji të së sotmes për desktopin, të tilla si GIO, ConsoleKit, PolicyKit, udev dhe mjaft të tjera. Prej bazës janë hequr gjithashtu plot vjetërsira, siç ka ndodhur me HAL-in dhe ThunarVFS (që janë ende të pranishëm, për arsye përputhshmërie)."
#: news-array.php:164
msgid ""
"Thanks to the awesome Transifex translation platform, our language teams "
"have been able to update their translations at an incredible pace. Please "
"include them when praising this release!"
msgstr ""
msgstr "Falë platformës së shkëlqyer Transifex për përkthime, ekipet tona gjuhësore kanë qenë në gjendje të përditësojnë përkthimet e tyre me një ritëm të pabesueshëm. Ju lutemi, përfshijini dhe ata, kur i bëni lavde kësaj hedhjeje në qarkullim!"
#: news-array.php:171
msgid "The second bugfix-release of xfce 4.6 has been released."
msgstr ""
msgstr "Është hedhur në qarkullim hedhja e dytë për ndreqje të metash e xfce 4.6-s."
#: news-array.php:172
msgid ""
"This release features a lot of updated translations and fixes some bugs or "
"regressions with new GTK+ versions."
msgstr ""
msgstr "Kjo hedhje në qarkullim përmban plot përditësime përkthimesh dhe ndreq disa të meta apo prapakthime me versionet e rinj të GTK+."
#: news-array.php:179
msgid "The first bugfix-release of xfce 4.6 has been released."
msgstr ""
msgstr "Është hedhur në qarkullim hedhja e parë për ndreqje të metash e xfce 4.6-s."
#: news-array.php:180
msgid ""
......@@ -3658,13 +3658,13 @@ msgid ""
"effort to submit bugreports for stuff that wasn't quite working the way it "
"is supposed to. We have been able to fix several issues during the past few "
"weeks."
msgstr ""
msgstr "Falënderime për krejt personat që harxhuan kohë dhe mundim për të parashtruar njoftime të metash për gjëra që nuk po punonin edhe aq siç mendohej të punonin. Gjatë disa javëve të shkuara, qemë në gjendje të ndreqim një numër probleme."
#: news-array.php:181
msgid ""
"thanks to all the translators, several translations have been improved and "
"completed since the release of 4.6.0."
msgstr ""
msgstr "falënderime për krejt përkthyesit, disa përkthime janë përmirësuar dhe plotësuar, që prej hedhjes në qarkullim të 4.6.0-s."
#: news-array.php:188
msgid ""
......@@ -3677,7 +3677,7 @@ msgid ""
"brand new sound mixer, and several huge improvements to the session manager "
"and the rest of Xfce's core components. A list of all the changes since the "
"last release candidate can be found on this page."
msgstr ""
msgstr "Xfce 4.6 përmban një mekanizëm të ri të pasmë për formësimet, një përgjegjës të ri rregullimesh, një përzierës fringo të ri të tingujve, dhe disa përmirësime të mëdha të përgjegjësit të sesioneve dhe pjesës tjetër të përbërësve bazë të Xfce-së. Një listë e krejt ndryshimeve te hedhja më e re kandidate në qarkullim mund të gjendet në këtë faqe."
#: news-array.php:190
msgid ""
......@@ -3694,7 +3694,7 @@ msgid ""
"The Xfce project contains several separated projects for each part of the "
"desktop. Some projects have their own project pages to provide additional "
"information."
msgstr ""
msgstr "Projekti Xfce përmban disa projekte ndarazi, për çdo pjesë të desktopit. Disa projekte kanë faqet e tyre të projektit, për të dhënë informacion shtesë."
#: projects/index.php:22
msgid ""
......@@ -3742,7 +3742,7 @@ msgstr "Ato furnizojnë funksione dhe widget-e që lehtësojnë zhvillimin e apl
#: projects/index.php:74
msgid "Simple client-server configuration storage and query system."
msgstr ""
msgstr "Sistem i thjeshtë klient-shërbyes për depozitim dhe kërkim formësimesh."
#: projects/index.php:82
msgid ""
......@@ -3778,7 +3778,7 @@ msgstr "Xfburn është një aplikacion për krijim dhe shkrim CD-sh dhe DVD-sh."
#: projects/index.php:117
msgid "A simple calendar application with reminders."
msgstr "Aplikacion kalendar i thjeshtë me kujtues."
msgstr "Aplikacion kalendar i thjeshtë, me kujtues."
#: projects/index.php:122
msgid "Mixer"
......@@ -3802,4 +3802,4 @@ msgstr "Dokumentime"
#: projects/nav.php:5
msgid "online documentation for the core modules of Xfce"
msgstr "dokumentin në internet për modulet bazë të Xfce-së"
msgstr "dokumentimn në internet për modulet bazë të Xfce-së"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment