Commit 4838c4cb authored by Slavko's avatar Slavko Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sk (96%).

75 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 38c87054
......@@ -12,22 +12,22 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-appfinder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-01 06:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-11-01 18:54+0000\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-24 06:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:17+0000\n"
"Last-Translator: Slavko <linux@slavino.sk>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-appfinder/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"
#. close all windows and quit
#: ../src/appfinder-gdbus.c:84
msgid "Forced to quit"
msgstr "Vynútiť ukončenie"
#: ../src/appfinder-category-model.c:146
#: ../src/appfinder-category-model.c:147
msgid "All Applications"
msgstr "Všetky aplikácie"
......@@ -55,11 +55,11 @@ msgstr "Názov súboru"
msgid "Application has no command"
msgstr "Aplikácia nemá príkaz"
#: ../src/appfinder-model.c:2516
#: ../src/appfinder-model.c:2517
msgid "Commands History"
msgstr "História príkazov"
#: ../src/appfinder-model.c:2540
#: ../src/appfinder-model.c:2541
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
......@@ -84,77 +84,78 @@ msgstr "Vlastná akcia bude natrvalo odstránená."
msgid "Are you sure you want to delete pattern \"%s\"?"
msgstr "Ste si istí, že chcete odstrániť vzoru \"%s\"?"
#: ../src/appfinder-window.c:227 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../src/appfinder-window.c:228 ../src/appfinder-preferences.glade.h:10
#: ../data/xfce4-appfinder.desktop.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
msgid "Application Finder"
msgstr "Vyhľadávač aplikácií"
#: ../src/appfinder-window.c:275
#: ../src/appfinder-window.c:276
msgid "Toggle view mode"
msgstr "Prepnúť režim zobrazenia"
#: ../src/appfinder-window.c:351
#: ../src/appfinder-window.c:352
msgid "_Preferences"
msgstr "_Predvoľby"
#: ../src/appfinder-window.c:368
#: ../src/appfinder-window.c:369
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriť"
#: ../src/appfinder-window.c:378 ../src/appfinder-window.c:1052
#: ../src/appfinder-window.c:379 ../src/appfinder-window.c:1072
msgid "La_unch"
msgstr "Sp_ustiť"
#: ../src/appfinder-window.c:866
#: ../src/appfinder-window.c:886
msgid "Failed to launch desktop item editor"
msgstr "Spustenie editora položiek plochy zlyhalo"
#: ../src/appfinder-window.c:892
#: ../src/appfinder-window.c:912
msgid ""
"This will permanently remove the custom desktop file from your home "
"directory."
msgstr "Toto natrvalo odoberie upravený súbor plochy z domovského priečinka."
#: ../src/appfinder-window.c:893
#: ../src/appfinder-window.c:913
#, c-format
msgid "Are you sure you want to revert \"%s\"?"
msgstr "Ste si istí, že chcete obnoviť \"%s\"?"
#: ../src/appfinder-window.c:903
#: ../src/appfinder-window.c:923
msgid "Failed to remove desktop file"
msgstr "Odobratie súboru plochy zlyhalo"
#. I18N: the first %s will be replace with users' applications directory, the
#. * second with Hidden=true
#: ../src/appfinder-window.c:936
#: ../src/appfinder-window.c:956
#, c-format
msgid ""
"To unhide the item you have to manually remove the desktop file from \"%s\" "
"or open the file in the same directory and remove the line \"%s\"."
msgstr "Zobrazenie skrytej položky vykonáte ručným odobratím súboru plochy z priečinka \"%s\" alebo otvorením súboru v rovnakom priečinku a odobratím riadka \"%s\"."
#: ../src/appfinder-window.c:941 ../src/appfinder-window.c:1089
#: ../src/appfinder-window.c:961 ../src/appfinder-window.c:1109
msgid "_Hide"
msgstr "_Skryť"
#: ../src/appfinder-window.c:942
#: ../src/appfinder-window.c:962
#, c-format
msgid "Are you sure you want to hide \"%s\"?"
msgstr "Ste si istí, že chcete skryť \"%s\"?"
#: ../src/appfinder-window.c:1036
#: ../src/appfinder-window.c:1056
msgid "Remove From Bookmarks"
msgstr "Odstrániť zo záložiek"
#: ../src/appfinder-window.c:1036
#: ../src/appfinder-window.c:1056
msgid "Add to Bookmarks"
msgstr "Pridať do záložiek"
#: ../src/appfinder-window.c:1065
#: ../src/appfinder-window.c:1085
msgid "_Edit"
msgstr "_Upraviť"
#: ../src/appfinder-window.c:1082
#: ../src/appfinder-window.c:1102
msgid "_Revert"
msgstr "V_rátiť"
......@@ -178,16 +179,16 @@ msgstr "Ukončiť všetky inštancie"
msgid "Do not try to use or become a D-Bus service"
msgstr "Nesnažte sa používať, alebo použite službu D-Bus"
#: ../src/main.c:232
#: ../src/main.c:235
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Informácie o používaní získate príkazom \"%s --help\"."
#: ../src/main.c:243
#: ../src/main.c:246
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Tím vývojárov Xfce. Všetky práva vyhradené."
#: ../src/main.c:244
#: ../src/main.c:247
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosíme, chyby hláste na <%s>."
......@@ -349,7 +350,11 @@ msgstr "Spustiť program..."
msgid "Run a program"
msgstr "Spustiť program"
#: ../data/xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:2
msgid "Application to quickly run applications and commands"
msgstr ""
#: ../data/org.xfce.xfce4-appfinder.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"The application finder is a tool to find and launch installed applications "
"on your system and quickly execute commands. It can also be used to quickly "
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment