Commit a4eff308 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (86%).

172 translated messages, 26 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 6b322e8d
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-11 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-25 11:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-11 06:43+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr "Salvesta pildifailist koopia"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:419
msgid "_Properties..."
msgstr "_Omadused"
msgstr "_Omadused..."
#. Label-text
#. Keyboard shortcut
......@@ -140,12 +140,12 @@ msgstr "Kustuta see pilt andmekandjalt"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:468
msgid "_Clear private data..."
msgstr "_Kustuta isiklikud andmed"
msgstr "_Kustuta isiklikud andmed..."
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:474
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Eelistused"
msgstr "_Eelistused..."
#: ../src/main_window.c:481
msgid "_View"
......@@ -176,7 +176,7 @@ msgstr "Lülita täisekraanirežiim välja"
#. Icon-name
#: ../src/main_window.c:499
msgid "Set as _Wallpaper..."
msgstr "Määra _taustapildiks"
msgstr "Määra _taustapildiks..."
#: ../src/main_window.c:506
msgid "_Zoom"
......@@ -454,7 +454,7 @@ msgstr "Pildi valimiseks vajuta \"Ava\""
#: ../src/main_window.c:1522 ../src/main_window.c:1526
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "Vaata pildifaili mõne muu programmiga"
msgstr "Vaata pildifaili mõne muu programmiga..."
#: ../src/main_window.c:1547 ../src/main_window.c:1553
msgid "Empty"
......@@ -664,7 +664,7 @@ msgstr ""
#: ../src/privacy_dialog.c:152
msgid "Time range to clear:"
msgstr "Kustutatav ajavahemik"
msgstr "Kustutatav ajavahemik:"
#: ../src/privacy_dialog.c:155
msgid "Cleanup"
......@@ -736,7 +736,7 @@ msgstr "Pisipildid"
#: ../src/preferences_dialog.c:354
msgid ""
"The thumbnail bar can be automatically hidden when the window is fullscreen."
msgstr "Täisekraanivaates on võimalik automaatselt peita pisipiltide riba"
msgstr "Täisekraanivaates on võimalik automaatselt peita pisipiltide riba."
#: ../src/preferences_dialog.c:358
msgid "Hide thumbnail bar when fullscreen"
......@@ -880,7 +880,7 @@ msgstr "Ära _näita seda teadet uuesti"
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:302 ../src/gnome_wallpaper_manager.c:224
msgid "Style:"
msgstr "Stiil"
msgstr "Stiil:"
#: ../src/xfce_wallpaper_manager.c:313
msgid "Apply to all workspaces"
......@@ -928,4 +928,4 @@ msgid ""
"scroll through images, run a slideshow of images, open images with other "
"applications like an image-editor or configure an image as the desktop "
"wallpaper."
msgstr ""
msgstr "Ristretto on rakendus, millega saad vaadata ja sirvida pilte, käivitada esitlust, avada pildifaile muudes rakendustes nagu näiteks pildiredaktor või määrata pilti töölaua taustapildiks."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment