Commit 878c3292 authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sl (100%).

301 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 5303b649
......@@ -3,15 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Aljoša Žagar <anthon.manix@gmail.com>, 2017
# Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2019-2020
# 8b03701f910565d01acaec9ce3f558ab_e9f0fee <b5b06e8f85fb8288fe43ad0bc2422d94_32848>, 2017
# Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2019-2021
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-27 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-26 23:47+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-22 11:32+0000\n"
"Last-Translator: Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -240,7 +240,7 @@ msgstr "_Naslovni meni"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:17
msgid "_Subpicture Menu"
msgstr ""
msgstr "Meni s pod_slikami"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:18
msgid "_Audio Menu"
......@@ -608,25 +608,25 @@ msgid ""
"This release refreshes the playlist and dialog look and feel. Shuffling the "
"playlist is more efficient and can be reversed. DVD support has also been "
"improved and will no longer freeze when started."
msgstr ""
msgstr "Ta izdaja osvežuje videz in občutek seznamov predvajanj in dialogov. Premešanje seznama predvajanja je mogoče razveljaviti, izboljšana je podpora za DVD in ob zagonu ne bo več zamrzovanj."
#: ../data/metainfo/parole.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"This release improves thumbnail management and storage and fixes volume "
"hotkeys when viewing fullscreen content."
msgstr ""
msgstr "Ta izdaja izboljšuje upravljanje predoglednih sličic in njihovo shranjevanje ter popravlja hitre tipke za določanje glasnosti v celozaslonskem načinu."
#: ../data/metainfo/parole.appdata.xml.in.h:5
msgid "This release inhibits power management during video playback."
msgstr ""
msgstr "Ta izdaja onemogoči upavljalnik rabe energije med predvajanjem videa."
#: ../data/metainfo/parole.appdata.xml.in.h:6
msgid "This is a minor bugfix release."
msgstr ""
msgstr "To je izdaja z manjšimi popravki."
#: ../data/metainfo/parole.appdata.xml.in.h:7
msgid "This release adds support for automatic codec installation."
msgstr ""
msgstr "Ta izdaja doda podporo za samodejno nameščanje kodekov."
#: ../data/metainfo/parole.appdata.xml.in.h:8
msgid "This is a minor translations-only release."
......@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr "Datoteke seznamov predvajanj"
#: ../src/parole-about.c:69
msgid "A modern simple media player for the Xfce Desktop Environment."
msgstr ""
msgstr "Modern in preprost predvajalnik vsebin za namizno okolje Xfce."
#: ../src/parole-about.c:75
msgid "translator-credits"
......@@ -964,22 +964,22 @@ msgstr "Save"
#: ../src/parole-medialist.c:860
#, c-format
msgid "M3U Playlist (%s)"
msgstr ""
msgstr "M3U seznam predvajanja (%s)"
#: ../src/parole-medialist.c:870
#, c-format
msgid "PLS Playlist (%s)"
msgstr ""
msgstr "PLS seznam predvajanja (%s)"
#: ../src/parole-medialist.c:880
#, c-format
msgid "Advanced Stream Redirector (%s)"
msgstr ""
msgstr "Napredni preusmerjevalnik pretoka (%s)"
#: ../src/parole-medialist.c:890
#, c-format
msgid "Shareable Playlist (%s)"
msgstr ""
msgstr "Seznam predvajanja v skupni rabi (%s)"
#. Clear
#: ../src/parole-medialist.c:1280
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment