Commit dab11e48 authored by Piotr Sokół's avatar Piotr Sokół Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation pl (100%).

330 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 90ffba7e
......@@ -7,13 +7,14 @@
# Dawid <hoek@hoek.pl>, 2014
# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2009,2011-2014
# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2014
# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2014
# Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2012-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-24 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-01 09:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-02 08:41+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-panel-plugins/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -453,7 +454,7 @@ msgid ""
"Earth's equator to the North Pole at sea level, its definition has been "
"periodically refined to reflect growing knowledge of metrology (the science "
"of measurement)."
msgstr "Określa wysokość bezwzględną lokalizacji w metrach. Metr jest podstawową jednostką długości stosowaną w układzie SI. Pierwotnie określany był jako jedna dziesięciomilionowa część odległości wyznaczonej pomiędzy równikiem a biegunem Północnym na poziomie morza. Definicja metra z czasem uległa udoskonaleniu odzwierciedlając stan wiedzy o metrologii."
msgstr "Określa wysokość bezwzględną w metrach. Metr jest podstawową jednostką długości stosowaną w układzie SI. Pierwotnie określany był jako jedna dziesięciomilionowa część odległości wyznaczonej pomiędzy równikiem a biegunem Północnym na poziomie morza. Definicja metra z czasem uległa udoskonaleniu odzwierciedlając stan wiedzy o metrologii."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:858
msgid ""
......@@ -462,7 +463,7 @@ msgid ""
"It is subdivided into 12 inches. The measurement of altitude in the aviation"
" industry is one of the few areas where the foot is widely used outside the "
"English-speaking world."
msgstr "Wypisuje wskazania wysokości bezwzględnej w stopach. Jednostka długości używana w brytyjskim systemie miar jak i systemie miar Stanów Zjednoczonych. Jedna stopa wynosi 0,3048 m i dzieli się dokładnie na 12 cali. Jednym z nielicznych przykładów używania tej jednostki poza krajami anglojęzycznymi jest pomiar wysokości w awiacji."
msgstr "Określa wysokość bezwzględną w stopach. Jednostka długości używana w brytyjskim systemie miar jak i systemie miar Stanów Zjednoczonych. Jedna stopa wynosi 0,3048 m i dzieli się dokładnie na 12 cali. Jednym z nielicznych przykładów używania tej jednostki poza krajami anglojęzycznymi jest pomiar wysokości w awiacji."
#. * TRANSLATORS: The Summer Simmer Index is similar to the heat
#. * index, but usually used at night because of its better accuracy
......@@ -476,7 +477,7 @@ msgid ""
"air temperature needs to be above 80 °F (26.7 °C) - or above 71.6 °F (22 °C)"
" at night - and relative humidity at least 40%. If these conditions are not "
"met, the air temperature will be shown."
msgstr "Wypisuje wartości indeksu ciepła używanego w Ameryce Północnej. W przypadku niskich temperatur używany jest indeks wind chill a w przypadku wyższych, indeks heat index. W porze nocnej zostanie użyty Letni Indeks Simmera. W przypadku indeksu wind chill, prędkość wiatru powinna być wyższa niż 3,0 mph (4,828 km/h), a temperatura powietrza niższa niż 50,0 °F (10,0 °C). Dla indeksu heat indeks, temperatura powietrza musi być wyższa niż 80 °F (26,7 °C) - lub wyższa niż 71,6 °F (22 °C) w nocy, a wilgotność względna musi wynosić co najmniej 40%. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, zostanie wypisana temperatura powietrza."
msgstr "Wypisuje wartości indeksu ciepła używanego w Ameryce Północnej. W przypadku niskich temperatur używany jest chłód wiatru a w przypadku wyższych, heat index. W porze nocnej zostanie użyty Letni Indeks Simmera. Aby wyznaczyć chłód wiatru, jego prędkość powinna być wyższa niż 3,0 mph (4,828 km/h), a temperatura powietrza niższa niż 50,0 °F (10,0 °C). Dla heat index, temperatura powietrza musi być wyższa niż 80 °F (26,7 °C) - lub wyższa niż 71,6 °F (22 °C) w nocy, a wilgotność względna musi wynosić co najmniej 40%. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, wypisane zostaną wskazania temperatury powietrza."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:908
msgid ""
......@@ -488,7 +489,7 @@ msgid ""
"temperature needs to be at least 20.0 °C (68 °F), with a dewpoint greater "
"than 0 °C (32 °F). If these conditions are not met, the air temperature will"
" be shown."
msgstr "Kanadyjski odpowiednik indeksu USA czynnik chłodzący wiatr/ciepło, odczuwalny jest podobnie do poprzedniego modelu, ale z nieco innymi ograniczeniami. Zamiast odczucia będzie używany<i>humidex</i>. Na zimnym wietrze, by stać się skuteczniejszy, prędkość wiatru musi wynosić powyżej 2,0 km/h (1.24 mph), a temperatura powietrza być poniżej lub równej 0 °C (32 °F). Na humidex, temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 20,0 °C (68 °F), a punkt rosy wyższej 0 °C (32 °F). Jeśli te warunki nie są spełnione, zostanie pokazana temperatura powietrza."
msgstr "Wypisuje wartości Kanadyjskiego odpowiednika chłód wiatru/heat index. W tym wypadku model czynnika chłodzącego wiatru jest podobny do modelu stosowanego w Stanach Zjednoczonych, ale posiada trochę inne ograniczenia. Zamiast heat index używany jest <i>humidex</i>. Aby wyznaczona wartość chłodu wiatru była wiarygodna, jego prędkość wiatru musi być większa od 2,0 km/h (1.24 mph), a temperatura powietrza powinna być niższa lub równa 0 °C (32 °F). W przypadku humidex, temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 20,0 °C (68 °F), a punkt rosy powinien być wyższy niż 0 °C (32 °F). Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wypisane zostaną wskazania temperatury powietrza."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:920
msgid ""
......@@ -499,7 +500,7 @@ msgid ""
"information about its usage is scarce or uncertain. It depends on air "
"temperature, wind speed and humidity and can be used for lower and higher "
"temperatures alike."
msgstr "Jest to model używany przez Australijskie Biuro Meteorologii, specjalnie dostosowany do klimatu tego kontynentu. Ewentualnie stosowane w Europie Środkowej i części innych kontynentów też, ale wtedy wartości czynnika chłodzącego wiatru i podobne nigdy nie zyskał dużej popularność jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, więc informacje o jego użytkowaniu jest ograniczone lub niepewne. To zależy od temperatury powietrza, prędkości wiatru oraz wilgotność i może zostać stosowane do podobnych niższych i wyższych temperatur."
msgstr "Wypisuje wartości indeksu używanego przez Australijskie Biuro Meteorologii. Model indeksu został specjalnie dostosowany do klimatu tego kontynentu. Jego stosowanie możliwe jest również w Europie Środkowej i części innych kontynentów. W tym przypadku wartości chłodu wiatru i podobnych nigdy nie zyskały dużej popularność jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, więc informacje o jego wiarygodności są ograniczone lub niepewne. Na wartość indeksu wpływają wskazania temperatury, prędkości wiatru oraz wilgotności a sam indeks może być stosowany w przypadku niższych jak i wyższych temperatur."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:931
msgid ""
......@@ -507,7 +508,7 @@ msgid ""
"earlier experiments/developments by Steadman. This model only depends on "
"wind speed and temperature, not on relative humidity and can be used for "
"both heat and cold stress."
msgstr "Udoskonalenia dodane przez Robert G. Quayle i Robert G. Steadman zastosowano w 1998 r. do wcześniejszych eksperymentów/rozwoju przez Steadman. Model ten zależy jedynie od prędkości wiatru i temperatury, a nie od wilgotności względnej i może zostać użyty dla stresu ciepła jak i zimna."
msgstr "Wypisuje wartości indeksu Steadman'a udoskonalonego w 1998 r. przez jego samego i Roberta G. Quayle'a. Model ten zależy jedynie od prędkości wiatru i temperatury, a nie od wilgotności względnej i może zostać użyty dla odczuwania ciepła jak i zimna."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:967
msgid "_Temperature:"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment