Commit 81a5cb9d authored by Jan Ziak's avatar Jan Ziak 💬 Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sk (83%).

277 translated messages, 56 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d706f350
Pipeline #11553 passed with stages
in 1 minute and 8 seconds
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-23 00:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-31 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-10-02 13:45+0000\n"
"Last-Translator: Jan Ziak <0xe2.0x9a.0x9b@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -414,7 +414,7 @@ msgstr ""
#: ../panel-plugin/weather-config.ui.h:89
msgid "<b>Show scrollbox</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Zobraziť rolovacie pole</b>"
#: ../panel-plugin/weather-config.ui.h:90
#: ../panel-plugin/weather-config.c:1131
......@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr "Slnko dnes nevychádza."
#: ../panel-plugin/weather.c:1749
#, c-format
msgid "The sun never rises and sets at %s."
msgstr ""
msgstr "Slnko nikdy nevychádza a zapadá o %s."
#: ../panel-plugin/weather.c:1756
#, c-format
......@@ -703,7 +703,7 @@ msgstr "Rýchlosti vetra v TV alebo v správach sú často udávané v km/h."
msgid ""
"Miles per hour is an imperial unit of speed expressing the number of statute"
" miles covered in one hour."
msgstr ""
msgstr "Míle za hodinu sú imperiálne jednotky rýchlosti vyjadrujúce počet štatutárnych míľ prejdených za jednu hodinu."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:673
msgid ""
......@@ -805,7 +805,7 @@ msgstr ""
#: ../panel-plugin/weather-config.c:895
msgid "Choose an icon theme."
msgstr ""
msgstr "Vyberte motív ikon."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:900
#, c-format
......@@ -850,7 +850,7 @@ msgstr "Zvoliť typ _písma"
msgid ""
"Choose the value to add to the list below. Values can be added more than "
"once."
msgstr ""
msgstr "Vyberte hodnotu, ktorú chcete pridať do nižšie uvedeného zoznamu. Hodnoty je možné pridať viac ako jeden raz."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:1271
msgid ""
......@@ -883,19 +883,19 @@ msgid ""
"Invented by Sir Francis Beaufort in 1805, this empirical scale on wind speed"
" is based on people's observations of specific land or sea conditions, "
"denoting these conditions with numbers from 0 (calm) to 12 (hurricane)."
msgstr ""
msgstr "Táto empirická stupnica rýchlosti vetra, ktorú vynašiel Sir Francis Beaufort v roku 1805, je založená na pozorovaniach ľudí o konkrétnych pozemných alebo morských podmienkach a tieto podmienky označuje číslami od 0 (pokojný) do 12 (hurikán)."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:1302
msgid ""
"This gives the cardinal direction (North, East, South, West) the wind is "
"coming from."
msgstr ""
msgstr "Toto udáva hlavný smer (sever, východ, juh, západ), odkiaľ veje vietor."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:1306
msgid ""
"This gives the direction the wind is coming from in azimuth degrees (North ="
" 0°, East = 90°, South = 180° and West = 270°)."
msgstr ""
msgstr "To udáva smer, odkiaľ veje vietor, v azimutových stupňoch (sever = 0°, východ = 90°, juh = 180° a západ = 270°)."
#: ../panel-plugin/weather-config.c:1311
msgid ""
......@@ -1142,7 +1142,7 @@ msgstr "Zrušiť"
#: ../panel-plugin/weather-search.c:207
msgid "OK"
msgstr ""
msgstr "OK"
#: ../panel-plugin/weather-search.c:222
msgid "Enter a city name or address"
......@@ -1503,7 +1503,7 @@ msgstr "<b>Teploty</b>\n"
#: ../panel-plugin/weather-summary.c:676
#, c-format
msgid "<tt><small>Dew point: %s%s%s</small></tt>\n"
msgstr ""
msgstr "<tt><small>Rosný bod: %s%s%s</small></tt>\n"
#: ../panel-plugin/weather-summary.c:680
#, c-format
......@@ -1658,7 +1658,7 @@ msgstr "Momentálne nie sú k dispozícii žiadne dáta."
#: ../panel-plugin/weather-summary.c:1243
msgid "Plugin settings..."
msgstr ""
msgstr "Nastavenia zásuvného modulu ..."
#: ../panel-plugin/weather-summary.c:1257
msgid "_Forecast"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment