Commit ebcd57b0 authored by Besnik's avatar Besnik Committed by Transifex

I18n: Add new translation sq (97%).

39 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d5176789
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-16 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-29 10:16+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sq\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../panel-plugin/indicator.desktop.in.in.h:1
msgid "Indicator Plugin"
msgstr "Shtojcë Treguesish"
#: ../panel-plugin/indicator.desktop.in.in.h:2 ../panel-plugin/indicator.c:181
msgid ""
"Provides a panel area for Unity indicators. Indicators allow applications "
"and system services to display their status and interact with the user."
msgstr "Furnizon një zonë paneli për tregues Unity. Treguesit u lejojnë aplikacioneve dhe shërbimeve të sistemit të shfaqin gjendjen e tyre dhe të ndërveprojnë me përdoruesin."
#: ../panel-plugin/indicator.c:183
msgid "Copyright (c) 2009-2013\n"
msgstr "Të drejta kopjimi (c) 2009-2013\n"
#: ../panel-plugin/indicator.c:324
msgid "No Indicators"
msgstr "Pa Tregues"
#. raw name, pretty name,
#. icon-name(?)
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:57
msgid "Application Indicators"
msgstr "Tregues Aplikacionesh"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:58 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:59
msgid "Sound Menu"
msgstr "Menu Tingujsh"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:60
msgid "Printers Menu"
msgstr "Menu Shtypësish"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:61 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:62
msgid "Power Management"
msgstr "Administrim Energjie"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:63
msgid "Application Menus (Global Menu)"
msgstr "Menu Aplikacionesh (Menu Globale)"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:64 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:65
msgid "Session Management"
msgstr "Administrim Sesionesh"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:66 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:67
msgid "Messaging Menu"
msgstr "Menu Shkëmbimi Mesazhesh"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:68 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:69
msgid "Date and Time"
msgstr "Datë dhe Kohë"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:70 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:71
msgid "Bluetooth"
msgstr "Bluetooth"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:72
msgid "Sync Menu"
msgstr "Menu Njëkohësimesh"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:73
msgid "Keyboard"
msgstr "Tastierë"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:74
msgid "Location"
msgstr "Vendndodhje"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:75
msgid "Network"
msgstr "Rrjet"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:76
msgid "Workrave"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:446
msgid "Clear"
msgstr "Spastroje"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:447
msgid "Are you sure you want to clear the list of known indicators?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të spastrohet lista e treguesve të njohur?"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:579
#, c-format
msgid "Unable to open the following url: %s"
msgstr "S’arrihet të hapet url-ja vijuese: %s"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:1
msgid "Indicators"
msgstr "Tregues"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:2
msgid "Arrange indicators in a single row"
msgstr "Sistemoji treguesit në një rresht të vetëm"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:3
msgid ""
"If enabled, ensure that the indicators are laid out in a single row or "
"column."
msgstr "Në u aktivizoftë, siguron që treguesit të vendosen në një rresht ose shtyllë të vetme."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:4
msgid "Align left in deskbar mode"
msgstr "Vendosi majtas nën mënyrën deskbar"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:5
msgid ""
"Controls the indicator button layout when the panel is in a Deskbar mode. "
"Possible choices are \"centered\" or \"aligned left\"."
msgstr "Kontrollon skemën e butonave të treguesve kur paneli gjendet nën mënyrën Deskbar. Zgjedhje të mundshme janë \"në qendër\" ose \"vendosur majtas\"."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:6
msgid "Square icons"
msgstr "Ikona katrore"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:7
msgid "Indicator buttons will take a square when it's possible."
msgstr "Butonat e treguesve do të jenë katrorë, kur është e mundur."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:8
msgid "Appearance"
msgstr "Dukje"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:9
msgid "Hide indicators by default"
msgstr "Si parazgjedhje, fshihi treguesit"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:10
msgid ""
"When enabled, only indicators marked \"Visible\" are shown. Otherwise, all "
"indicators not marked \"Hidden\" are displayed."
msgstr "Kur aktivizohet, do të shfaqen vetëm treguesit e shënuar si \"Të dukshëm\". Përndryshe, shfaqen krejt treguesit jo të shënuar si \"Të fshehur\"."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:11
msgid "Indicator"
msgstr "Tregues"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:12
msgid "Hidden"
msgstr "I fshehur"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:13
msgid "Visible"
msgstr "I dukshëm"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:14
msgid "Move the selected indicator one row up."
msgstr "Ngjite një rresht më sipër treguesin e përzgjedhur."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:15
msgid "Move the selected indicator one row down."
msgstr "Zbrite një rresht më poshtë treguesin e përzgjedhur."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:16
msgid "<i>Please restart the panel for visibility changes to take effect.</i>"
msgstr "<i>Që të hyjnë në fuqi ndryshimet në lidhje me dukjen, ju lutemi, risni panelin.</i>"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:17
msgid "C_lear known indicators"
msgstr "_Spastro tregues të njohur"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:18
msgid "Resets the list of indicators and their visibility settings."
msgstr "Rikthen te parazgjedhjet listën e treguesve dhe rregullimet lidhur me dukjen e tyre."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:19
msgid "Known Indicators"
msgstr "Tregues të Njohur"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment