Commit a5784d8f authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex

I18n: Update translation sl (100%).

40 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 64752918
......@@ -4,13 +4,14 @@
#
# Translators:
# Aljoša Žagar <anthon.manix@gmail.com>, 2013
# Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-16 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-19 18:06+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-03 17:07+0000\n"
"Last-Translator: Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20,13 +21,13 @@ msgstr ""
#: ../panel-plugin/indicator.desktop.in.in.h:1
msgid "Indicator Plugin"
msgstr "Vstavek kazalnika"
msgstr "Vtičnik indikatorjev"
#: ../panel-plugin/indicator.desktop.in.in.h:2 ../panel-plugin/indicator.c:181
msgid ""
"Provides a panel area for Unity indicators. Indicators allow applications "
"and system services to display their status and interact with the user."
msgstr "Zagotavlja področje na pultu za Unity kazalnike. Kazalniki aplikacijam in sistemskim storitvam omogočajo prikazovanje svojega statusa in interakcijo z uporabnikom."
msgstr "Na pultu ustvari področje za Unity indikatorje. Indikatorij omogočajo aplikacijam in sistemskim storitvam prikazovanje svojega statusa in interakcijo z uporabnikom."
#: ../panel-plugin/indicator.c:183
msgid "Copyright (c) 2009-2013\n"
......@@ -34,13 +35,13 @@ msgstr "Avtorske pravice (c) 2009-2013\n"
#: ../panel-plugin/indicator.c:324
msgid "No Indicators"
msgstr "Ni kazalnikov"
msgstr "Ni indikatorjev"
#. raw name, pretty name,
#. icon-name(?)
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:57
msgid "Application Indicators"
msgstr "Kazalniki programov"
msgstr "Indikatorij programov"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:58 ../panel-plugin/indicator-dialog.c:59
msgid "Sound Menu"
......@@ -100,7 +101,7 @@ msgstr "Počisti"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:447
msgid "Are you sure you want to clear the list of known indicators?"
msgstr "Ste prepričani, da želite počistiti seznam znanih kazalnikov?"
msgstr "Ste prepričani, da želite počistiti seznam znanih indikatorjev?"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.c:579
#, c-format
......@@ -109,17 +110,17 @@ msgstr "Naslova URL ni mogoče odpreti: %s"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:1
msgid "Indicators"
msgstr "Kazalniki"
msgstr "Indikatorij"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:2
msgid "Arrange indicators in a single row"
msgstr "Razporedi kazalnike v eno vrstico"
msgstr "Razporedi indikatorje v eno vrstico"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:3
msgid ""
"If enabled, ensure that the indicators are laid out in a single row or "
"column."
msgstr "Omogočeno zagotavlja, da so kazalniki postavljeni v eno vrstico ali stolpec."
msgstr "Omogočeno zagotavlja, da so indikatorij postavljeni v eno vrstico ali stolpec."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:4
msgid "Align left in deskbar mode"
......@@ -129,7 +130,7 @@ msgstr "Levo poravnaj v načinu namizne vrstice"
msgid ""
"Controls the indicator button layout when the panel is in a Deskbar mode. "
"Possible choices are \"centered\" or \"aligned left\"."
msgstr "Nadzoruje razpored gumbov kazalnikov, ko je pult v načinu namizne vrstice. Možni izbiri sta \"sredinsko\" ali \"levo poravnano\"."
msgstr "Nadzoruje razpored gumbov indikatorjev, ko je pult v načinu namizne vrstice. Možni izbiri sta \"sredinsko\" ali \"levo poravnano\"."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:6
msgid "Square icons"
......@@ -137,7 +138,7 @@ msgstr "Kvadratne ikone"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:7
msgid "Indicator buttons will take a square when it's possible."
msgstr ""
msgstr "Gumbi inidikatorjev bodo kvadratni, če je to moogče."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:8
msgid "Appearance"
......@@ -145,17 +146,17 @@ msgstr "Videz"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:9
msgid "Hide indicators by default"
msgstr "Privzeto skrij kazalnike"
msgstr "Privzeto skrij indikatorje"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:10
msgid ""
"When enabled, only indicators marked \"Visible\" are shown. Otherwise, all "
"indicators not marked \"Hidden\" are displayed."
msgstr "Omogočeno pokaže samo kazalnike označene z \"Viden\". Drugače pokaže vse kazalnike, ki niso označeni z \"Skrit\"."
msgstr "Ko je vklopljeno, so prikazani le indikatorij z oznako \"Viden\". Sicer so prikazani vsi indikatorij, ki nimajo oznake \"Skrit\"."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:11
msgid "Indicator"
msgstr "Kazalnik"
msgstr "Indikator"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:12
msgid "Hidden"
......@@ -167,11 +168,11 @@ msgstr "Viden"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:14
msgid "Move the selected indicator one row up."
msgstr "Premakni izbran kazalnik eno vrstico gor."
msgstr "Premakni izbrani indikator eno vrstico gor."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:15
msgid "Move the selected indicator one row down."
msgstr "Premakni izbran kazalnik eno vrstico dol."
msgstr "Premakni izbrani indikator eno vrstico dol."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:16
msgid "<i>Please restart the panel for visibility changes to take effect.</i>"
......@@ -179,12 +180,12 @@ msgstr "<i>Znova zaženite pult, da bodo spremembe vidnosti imele učinek.</i>"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:17
msgid "C_lear known indicators"
msgstr "Počisti znane kaza_lnike"
msgstr "Po_čisti znane indikatorje"
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:18
msgid "Resets the list of indicators and their visibility settings."
msgstr "Ponastavi seznam kazalnikov in njihove nastavitve vidnosti."
msgstr "Ponastavi seznam indikatorjev in njihovo nastavitev vidnosti."
#: ../panel-plugin/indicator-dialog.glade.h:19
msgid "Known Indicators"
msgstr "Znani kazalniki"
msgstr "Znani indikatorij"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment