Commit ca5cf2ad authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hy_AM (61%).

16 translated messages, 10 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 0d861853
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-10 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-10 16:31+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-26 00:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-25 23:48+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,83 +23,108 @@ msgstr ""
msgid "Error in command \"%s\""
msgstr "Սխալ \"%s\" հրամանում"
#: ../panel-plugin/cmdspawn.c:168 ../panel-plugin/main.c:100
#: ../panel-plugin/main.c:120
#: ../panel-plugin/cmdspawn.c:168 ../panel-plugin/main.c:105
#: ../panel-plugin/main.c:127
msgid "Xfce Panel"
msgstr "Xfce Վահանակ"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:75
#: ../panel-plugin/config_gui.c:76
msgid "Command"
msgstr "Հրաման"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:85
#: ../panel-plugin/config_gui.c:86
msgid "Input the shell command to spawn, then press <Enter>"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:88
#: ../panel-plugin/config_gui.c:93
msgid "Press to select file..."
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:95
msgid "Label"
msgstr "Պիտակ"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:91
#: ../panel-plugin/config_gui.c:98
msgid "Tick to display label"
msgstr "Նշեք պիտակը ցուցադրելու համար"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:97
#: ../panel-plugin/config_gui.c:104
msgid "Input the plugin label, then press <Enter>"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:99
#: ../panel-plugin/config_gui.c:106
msgid "(genmon)"
msgstr "(genmon)"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:101
#: ../panel-plugin/config_gui.c:108
msgid "Period (s)"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:119
#: ../panel-plugin/config_gui.c:126
msgid "Interval between 2 consecutive spawns"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:122
#: ../panel-plugin/config_gui.c:129
msgid "Select the display font..."
msgstr "Ընտրել ցուցադրիչի տառատեսակ․․․"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:126
#: ../panel-plugin/config_gui.c:133
msgid "Press to change font..."
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:99 ../panel-plugin/main.c:119
#: ../panel-plugin/main.c:104 ../panel-plugin/main.c:126
#, c-format
msgid "Could not run \"%s\""
msgstr "Չյաջողուեց գործարկել \"%s\""
#: ../panel-plugin/main.c:792
#: ../panel-plugin/main.c:899
msgid ""
"Cyclically spawns a script/program, captures its output and displays the "
"resulting string in the panel"
msgstr "Ժամանակ առ ժամանակ ստեղծուում է գրուածք/ծրագիր, վերցնում է իր արտածումը եւ ցուցադրում արդիւնքանին տողը վահանակում"
#: ../panel-plugin/main.c:794
#: ../panel-plugin/main.c:901
msgid ""
"Copyright © 2004 Roger Seguin\n"
"Copyright © 2006 Julien Devemy\n"
"Copyright © 2016 Tony Paulic\n"
msgstr "Հեղինակային իրաւունք © 2004 Roger Seguin\nՀեղինակային իրաւունք © 2006 Julien Devemy\nՀեղինակային իրաւունք © 2016 Tony Paulic\n"
#: ../panel-plugin/main.c:812
#: ../panel-plugin/main.c:921
msgid "Font Selection"
msgstr "Տառատեսակի ընտրութիւն"
#: ../panel-plugin/main.c:884 ../panel-plugin/main.c:890
#: ../panel-plugin/main.c:955
msgid "File Selection"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:957
msgid "_Cancel"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:958
msgid "_Open"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:989
#, c-format
msgid "Unable to open the following url: %s"
msgstr "Չյաջողուեց բացել հետեւեալ url֊ը․ %s"
#: ../panel-plugin/main.c:1048 ../panel-plugin/main.c:1055
#: ../panel-plugin/genmon.desktop.in.h:1
msgid "Generic Monitor"
msgstr "Ընդհանուր ցուցադրիչ"
#: ../panel-plugin/main.c:887
#: ../panel-plugin/main.c:1051
msgid "_Help"
msgstr "_Աւգնութիւն"
#: ../panel-plugin/main.c:1052
msgid "Save"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:903
#: ../panel-plugin/main.c:1069
msgid "Configuration"
msgstr "Կազմաձեւում"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment