Commit b4e4663d authored by Arman Harutyunyan's avatar Arman Harutyunyan Committed by Transifex
Browse files

I18n: Add new translation hye (70%).

14 translated messages, 6 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 4b300087
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-10 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 07:45+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hye\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../panel-plugin/cmdspawn.c:166
#, c-format
msgid "Error in command \"%s\""
msgstr "Սխալ \"%s\" հրամանում"
#: ../panel-plugin/cmdspawn.c:168 ../panel-plugin/main.c:100
#: ../panel-plugin/main.c:120
msgid "Xfce Panel"
msgstr "Xfce Վահանակ"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:75
msgid "Command"
msgstr "Հրաման"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:85
msgid "Input the shell command to spawn, then press <Enter>"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:88
msgid "Label"
msgstr "Պիտակ"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:91
msgid "Tick to display label"
msgstr "Նշեք պիտակը ցուցադրելու համար"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:97
msgid "Input the plugin label, then press <Enter>"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:99
msgid "(genmon)"
msgstr "(genmon)"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:101
msgid "Period (s)"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:119
msgid "Interval between 2 consecutive spawns"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/config_gui.c:122
msgid "Select the display font..."
msgstr "Ընտրել ցուցադրիչի տառատեսակ․․․"
#: ../panel-plugin/config_gui.c:126
msgid "Press to change font..."
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:99 ../panel-plugin/main.c:119
#, c-format
msgid "Could not run \"%s\""
msgstr "Չյաջողուեց գործարկել \"%s\""
#: ../panel-plugin/main.c:792
msgid ""
"Cyclically spawns a script/program, captures its output and displays the "
"resulting string in the panel"
msgstr "Ժամանակ առ ժամանակ ստեղծուում է գրուածք/ծրագիր, վերցնում է իր արտածումը եւ ցուցադրում արդիւնքանին տողը վահանակում"
#: ../panel-plugin/main.c:794
msgid ""
"Copyright © 2004 Roger Seguin\n"
"Copyright © 2006 Julien Devemy\n"
"Copyright © 2016 Tony Paulic\n"
msgstr "Հեղինակային իրաւունք © 2004 Roger Seguin\nՀեղինակային իրաւունք © 2006 Julien Devemy\nՀեղինակային իրաւունք © 2016 Tony Paulic\n"
#: ../panel-plugin/main.c:812
msgid "Font Selection"
msgstr "Տառատեսակի ընտրութիւն"
#: ../panel-plugin/main.c:884 ../panel-plugin/main.c:890
#: ../panel-plugin/genmon.desktop.in.h:1
msgid "Generic Monitor"
msgstr "Ընդհանուր ցուցադրիչ"
#: ../panel-plugin/main.c:887
msgid "Save"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/main.c:903
msgid "Configuration"
msgstr "Կազմաձեւում"
#: ../panel-plugin/genmon.desktop.in.h:2
msgid "Show output of a command."
msgstr "Ցուցադրել հրամանի արտածումները։"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment