Commit 39983248 authored by Xfce Bot's avatar Xfce Bot Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation hy_AM (83%).

40 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 91ee1d27
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-13 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-12 23:47+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-27 12:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-27 11:49+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (http://www.transifex.com/xfce/xfce-panel-plugins/language/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,177 +19,201 @@ msgstr ""
"Language: hy_AM\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:78
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:111
msgid "Select font..."
msgstr "Ընտրել տառատեսակ․․․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:79
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:112
msgid "Select font family and size to use for the labels."
msgstr "Ընտրել տառատեսակի ընտանիք եւ չափս պիտակների համար։"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:84
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:117
msgid "Right-click to revert to the default font."
msgstr "Աջ սեղմում լռելեայն տառատեսակին վերադառնալու համար։"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:100
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:133
msgid "Select font"
msgstr "Ընտրել տառատեսակ"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:225
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:194
msgid "Right-click to revert to the default color"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:315
msgid "Configure CPU Frequency Monitor"
msgstr "Կազմաձեւել ԿՄՍ յաճախականութեան ցուցադրիչը"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:228
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:257
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:318
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:261
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:249
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:339
msgid "<b>Monitor</b>"
msgstr "<b>Ցուցադրիչ</b>"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:266
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:356
msgid "_Update interval:"
msgstr "_Արդիացնել ընդմիջումը․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:284
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:374
msgid "<b>Panel</b>"
msgstr "<b>Վահանակ</b>"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:305
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:395
msgid "_Font:"
msgstr "_Տառատեսակ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:324
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:414
msgid "_Font color:"
msgstr "_Տառատեսակի գոյն․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:334
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:424
msgid "Select font color"
msgstr "Ընտրել տառատեսակի գոյն"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:344
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:439
msgid "_Display CPU:"
msgstr "_Ցուցադրել ԿՄՍ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:361
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:456
msgid "min"
msgstr "փոքրագ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:362
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:457
msgid "avg"
msgstr "միջ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:363
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:458
msgid "max"
msgstr "գերագ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:492
msgid "Unit:"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:502
msgid "Auto"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:503
msgid "GHz"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:504
msgid "MHz"
msgstr ""
#. check buttons for display widgets in panel
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:389
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:527
msgid "_Keep compact"
msgstr "_Պահել սեղմ"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:394
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:532
msgid "Show text in a single _line"
msgstr "Ցուցադրել գրոյթ մեկ _գծում"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:399
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:537
msgid "Show CPU _icon"
msgstr "Ցուցադրել ԿՄՍ _պատկերակ"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:406
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:542
msgid "Adjust CPU icon color according to frequency"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:547
msgid "Show CPU fre_quency"
msgstr "Ցուցադրել ԿՄՍ յաճ_ախականութիւն"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:411
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-configure.c:552
msgid "Show CPU _governor"
msgstr "Ցուցադել ԿՄՍ _պետը"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-linux.c:73
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-linux.c:74
msgid ""
"Your system does not support cpufreq.\n"
"The plugin only shows the current cpu frequency"
msgstr "Ձեր համակարգը չի ապահովում cpufreq։\nՆերդրաւնը ցոյց է տալիս ընթացիկ cpu հաճախականութիւնը "
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:79
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:80
msgid "Scaling driver:"
msgstr "Սանդղաւորման սարքավար․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:88
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:89
#, c-format
msgid "No scaling driver available"
msgstr "Սանդղաւորման սարքավար հասանելի չէ"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:102
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:103
msgid "Available frequencies:"
msgstr "Հասանելի յաճախականութիւններ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:169
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:173
msgid "Available governors:"
msgstr "Հասանելի կառավարիչ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:199
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:203
msgid "Current governor:"
msgstr "Ընթացիկ կառավարիչ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:254
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:258
msgid "CPU Information"
msgstr "ԿՄՍ տեղեկութիւն"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:261
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-overview.c:265
msgid "An overview of all the CPUs in the system"
msgstr "Համակարգում բոլոր ԿՄՍ֊ների վերադիտում"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:154
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:208
msgid "current min"
msgstr "ընթացիկ փոքր․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:184
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:258
msgid "current avg"
msgstr "ընթացիկ միջ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:211
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:299
msgid "current max"
msgstr "ընթացիկ գերագ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:509
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:692
msgid "No CPU information available."
msgstr "ԿՄՍ տեղեկութիւնը անհասանելի է։"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:515
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:698
#, c-format
msgid "%d cpu available"
msgid_plural "%d cpus available"
msgstr[0] "%d կմս հասանելի է"
msgstr[1] "%dկմս հասանելի են"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:520
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:703
msgid "Frequency: "
msgstr "Հաճախականութիւն․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:528
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:711
msgid "Governor: "
msgstr "Կառավարիչ․"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:835
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:1082
#: ../panel-plugin/cpufreq.desktop.in.h:2
msgid "Show CPU frequencies and governor"
msgstr "Ցուցադրել ԿՄՍ յաճախականութիւններ եւ կառավարչին"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:837
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:1084
msgid "Copyright (c) 2003-2021\n"
msgstr ""
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:865
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:1112
msgid ""
"Your system is not configured correctly to support CPU frequency scaling!"
msgstr "Ձեր համակարգը ճիշտ կազմաձեւուած չէ ԿՄՍ֊ի յաճախականութիւնը սանդղելու համար։"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:873
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-plugin.c:1120
msgid "Your system is not supported yet!"
msgstr "Ձեր համակարգը ապահովուած չէ։"
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-utils.c:87
#: ../panel-plugin/xfce4-cpufreq-utils.c:103
msgid ""
"The CPU displayed by the XFCE cpufreq plugin has been reset to a default "
"value"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment