Commit 8bf50bb6 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation et (82%).

119 translated messages, 25 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 43da0b85
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Otsi failisüsteemist"
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:5
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr ""
msgstr "files;find;locate;lookup;search;failid;leia;otsi;päring;"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
......@@ -72,7 +72,7 @@ msgstr "Näita tulemustes _peidetud faile"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:8
msgid "Show filter _sidebar"
msgstr ""
msgstr "Näita _filtreerivat külgpaani"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:9
msgid "Display Options"
......@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "Mitmesugust"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Täpsem"
msgstr "Lisaseaded"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
......@@ -259,6 +259,8 @@ msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Kiiremate otsingutulemuste jaoks pead värskendama otsingute andmebaasi.\n"
"See tegevus eeldab administraatori õigusi."
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
......@@ -310,7 +312,7 @@ msgstr "Kasutus: %prog [suvandid] otsitee päring"
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
msgstr "Näita silumisteateid (-vv võimaldab siluda ka catfish_lib teeki)"
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
......@@ -398,7 +400,7 @@ msgstr "Otsingute andmebaasi uuendus õnnestus."
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Sulgeda"
msgstr "Sulge"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
......@@ -447,6 +449,8 @@ msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
"Kas oled kindel,\n"
"et soovid jäädavalt kustutada \"%s\"?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
......@@ -454,10 +458,12 @@ msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete the %i selected files?"
msgstr ""
"Kas oled kindel,\n"
"et soovid jäädavalt kustutada %i valitud faili?"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr ""
msgstr "Kui sa kustutad faili, siis läheb see jäädavalt kaotsi."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
......@@ -519,12 +525,12 @@ msgstr "Otsin..."
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Otsin vasteid sõnele \"%s\""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Otsingutulemused sõne \"%s\" kohta"
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
......@@ -560,6 +566,8 @@ msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
"modify essential parts of your system."
msgstr ""
"Rakendus '%s' lubab sul muuta\n"
"süsteemi olulisi koostisosi."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:1
msgid "Versatile file searching tool"
......@@ -573,6 +581,11 @@ msgid ""
"modification date, file type, and file contents, users will no longer be "
"dependent on the file manager or organization skills."
msgstr ""
"Catfish on väike, kiire ja võimas otsingutarvik. Kasutades lakoonilist "
"liidest on rõhk eelkõige otsingutulemustel ja see võimaldab kasutajatel "
"leida faile ilma failihaldurit kasutamata. Kasutades detailseid filtreid "
"nagu muutmise kuupäev, faili tüüp ja faili sisu, ei ole kasutajad enam "
"sõltuvad failihaldurist oma sisu haldamisel."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:3
msgid "The main Catfish window displaying image search results"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment