Commit 7af78564 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation et (96%).

413 translated messages, 16 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 5fa137ba
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-24 13:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 19:29+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr "Lisa ribale uus käivitaja selle töölaua faili teabe põhjal"
msgid ""
"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
msgstr ""
msgstr "panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;riba;ribad;paneel;paneelid;eelistused;seaded;seadistused;tegumiriba;teated;käivitaja;"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
msgid "Panel"
......@@ -502,7 +502,7 @@ msgstr "<b>Üldised valikud</b>"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
msgid "M_ode:"
msgstr ""
msgstr "Kuvamisviis:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
msgid "Span mo_nitors"
......@@ -519,7 +519,7 @@ msgstr "_Lukusta riba"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
msgid ""
"Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
msgstr "Vali see, et peita riba sangad ja lukustada selle asukoht."
msgstr "See valik peidab riba sangad ja lukustab selle asukoha."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
msgid "Don't _reserve space on borders"
......@@ -1084,7 +1084,7 @@ msgstr "Kell"
msgid ""
"Name of a timezone corresponding a file in the zoneinfo database, for "
"example \"America/New_York\". Leave empty to use the localtime."
msgstr ""
msgstr "Ajavööndi nimi vastavalt ajavööndite andmebaasile, näiteks \"Europe/Tallinn\". Kohaliku aja kasutamiseks jäta tühjaks."
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:10
msgid "Time_zone:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment