Commit 1d4a8c30 authored by Real School's avatar Real School Committed by Transifex
Browse files

I18n: Add new translation hye (81%).

118 translated messages, 26 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 15e1dc26
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>, 2020
# Real School <localization@ehayq.am>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>, 2020\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hye\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:1 ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:28
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:88
msgid "Catfish File Search"
msgstr "Catfish նիշերի որոնում"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:2
msgid "File search"
msgstr "Նիշերի որոնում"
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:3
msgid "Search the file system"
msgstr "Որոնել նիշային համակարգում"
#. TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or
#. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../org.xfce.Catfish.desktop.in.h:5
msgid "files;find;locate;lookup;search;"
msgstr "նիշք;գտնել;բացայայտել;զննել;որոնել;"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:1
msgid "Catfish Preferences"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:2
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:3
msgid "Classic (_Titlebar)"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:4
msgid "_Modern (CSD)"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:5
msgid "Your new window layout will be applied after restarting Catfish."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:6
msgid "Window Layout"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:7
msgid "Show _hidden files in the results"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:8
msgid "Show filter _sidebar"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:9
msgid "Display Options"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:10
msgid "Appearance"
msgstr "Տեսք"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:11
msgid "Path"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:12
msgid "Add Directory..."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:13
msgid "_Add"
msgstr "_Յաւելել"
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:14
msgid "Remove Directory"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:15
msgid "_Remove"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:16
msgid "Exclude Directories"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:17
msgid "Close the search _window after opening a file"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:18
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishPreferences.ui.h:19
msgid "Advanced"
msgstr "Բարելաւուած"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
msgid "_Open"
msgstr "_Բացել"
#. This menu contains the menu items: _Open, Show in _File Manager, _Copy
#. Location, Save _As, _Delete
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:3
msgid "Show in _File Manager"
msgstr "Ցուցադրել _նիշքում"
#. This menu contains the menu items: _Open, Show in _File Manager, _Copy
#. Location, Save _As, _Delete
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:5
msgid "_Copy Location"
msgstr "_Պատճէնել տեղադրութիւնը"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:6
msgid "_Save as..."
msgstr "_Պահել որպէս․․․"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:7
msgid "_Delete"
msgstr "_Ջնջել"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:8
msgid "File Extensions"
msgstr "Նիշերի ընդլայնումներ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:9
msgid "odt, png, txt"
msgstr "odt, png, txt"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:10
msgid "Documents"
msgstr "Փաստաթղթեր"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:11
msgid "Folders"
msgstr "Պանակներ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:12
msgid "Images"
msgstr "Պատկերներ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:13
msgid "Music"
msgstr "Երաժշտութիւն"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:14
msgid "Videos"
msgstr "Տեսանիւթեր"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:15
msgid "Applications"
msgstr "Յաւելուածներ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:16
msgid "Other"
msgstr "Այլ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:17
msgid "Any time"
msgstr "Ցանկացած ժամանակ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:18
msgid "This week"
msgstr "Այս շաբաթ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:19
msgid "Custom"
msgstr "Ընտրովի"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:20
msgid "Go to Today"
msgstr "Այսաւր"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:21
msgid "<b>Start Date</b>"
msgstr "<b>մեկնարկ ամսաթիւ</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:22
msgid "<b>End Date</b>"
msgstr "<b>Աւարտի ամսաթիւ</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:228
msgid "Catfish"
msgstr "Catfish"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:24
msgid "Update"
msgstr "Թարմացնել"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:25
msgid "The search database is more than 7 days old. Update now?"
msgstr "Որոնման շտեմարան աւելի քան 7 աւրուայ է։ Թարմացնե՞լ։"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:26
msgid "File Type"
msgstr "Նիշի տիպ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:27 ../catfish/CatfishWindow.py:1321
msgid "Modified"
msgstr "Փոփոխուած"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:29 ../catfish/CatfishWindow.py:1766
msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
msgstr "Արդիւնքը կը ցուցադրուի, երբ այն գտնուի։"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
msgid "Update Search Database"
msgstr "Թարմացնել որոնման շտեմարանը"
#. Restore Cancel button
#. Buttons
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:31 ../catfish/CatfishWindow.py:716
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:193
msgid "Cancel"
msgstr "Չեղարկել"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
msgid "Unlock"
msgstr "Արգելաբացել"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
msgid "<b>Database:</b>"
msgstr "<b>Շտեմարան․</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
msgid "<b>Updated:</b>"
msgstr "<b>Թարմացուած․</b>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:35
msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
msgstr "<big><b>Թարմացնել որոնման շտեմարանը</b></big>"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
msgid ""
"For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
"This action requires administrative rights."
msgstr ""
"Աւելի արագ որոնման համար, թարմացրէք շտեմարանը։\n"
"Հարկաւոր է վարիչի արտաւնութիւններ։"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:38
msgid "Select a Directory"
msgstr "Ընտրել նշարան"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
msgid "Search for files"
msgstr "Որոնել նիշեր"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
msgid "Compact List"
msgstr "Սեղմ ցուցակ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
msgid "Thumbnails"
msgstr "Փոքրապատկերներ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
msgid "Show _sidebar"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:43
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Ցուցադրել _թաքնուած նիշերը"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
msgid "Search file _contents"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
msgid "_Match results exactly"
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
msgid "_Refresh search index..."
msgstr ""
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:47
msgid "_Preferences"
msgstr "_Կարգաւորումներ"
#: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:48
msgid "_About"
msgstr "_Ծրագրի մասին"
#: ../catfish/__init__.py:39
msgid "Usage: %prog [options] path query"
msgstr "Գործածում․ %prog [options] path query"
#: ../catfish/__init__.py:44
msgid "Show debug messages (-vv will also debug catfish_lib)"
msgstr ""
"Ցուցադրել վրիպազերծման հաղորդագրութիւննրը (--vv֊ն կը վրիպազերծի նաեւ "
"catfish_lib֊ը)"
#: ../catfish/__init__.py:47
msgid "Use large icons"
msgstr "Գործածել մեծ պատկերակներ"
#: ../catfish/__init__.py:49
msgid "Use thumbnails"
msgstr "Գործածել փոքրապատկերներ"
#: ../catfish/__init__.py:51
msgid "Display time in ISO format"
msgstr "Ժամը՝ ISO ձեւաչափում"
#. Translators: Do not translate PATH, it is a variable.
#: ../catfish/__init__.py:53
msgid "Set the default search path"
msgstr "Սահմանել որոնման լռելեայն ուղին"
#: ../catfish/__init__.py:55
msgid "Perform exact match"
msgstr "Կատարել ճշգրիտ որոնում"
#: ../catfish/__init__.py:57
msgid "Include hidden files"
msgstr "Նեառեալ թաքնուած նիշերը"
#: ../catfish/__init__.py:59
msgid "Perform fulltext search"
msgstr "Կատարել ամբողջագրոյթային որոնում"
#: ../catfish/__init__.py:61
msgid ""
"If path and query are provided, start searching when the application is "
"displayed."
msgstr ""
"Եթե ուղին եւ հարցումը տրամադրուում են, որոնում սկսուում է, երբ յաւելուածը "
"ցուցադրուում է։"
#. Translators: this text is displayed next to
#. a filename that is not utf-8 encoded.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:106
#, python-format
msgid "%s (invalid encoding)"
msgstr "%s(անվաւեր այլագրում)"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:146
msgid "translator-credits"
msgstr "E-Hayq LLC, 2019"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:286
msgid "Unknown"
msgstr "Անյայտ"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:290
msgid "Never"
msgstr "Երբեք"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:374
#, python-format
msgid ""
"Enter your query above to find your files\n"
"or click the %s icon for more options."
msgstr ""
#: ../catfish/CatfishWindow.py:731
msgid "An error occurred while updating the database."
msgstr "Շտեմարանի թարմացման սխալ։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:733
msgid "Authentication failed."
msgstr "Վաւերացման ձախողում։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:739
msgid "Authentication cancelled."
msgstr "Վաւերացման չեղարկում։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:745
msgid "Search database updated successfully."
msgstr "Շտեմարանի թարմացումը կատարուած է։"
#. Update the Cancel button to Close, make it default
#: ../catfish/CatfishWindow.py:806
msgid "Close"
msgstr "Փակել"
#. Set the dialog status to running.
#: ../catfish/CatfishWindow.py:820
msgid "Updating..."
msgstr "Թարմացում․․․"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:854
msgid "Stop Search"
msgstr "Դադարեցնել"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:855
msgid ""
"Search is in progress...\n"
"Press the cancel button or the Escape key to stop."
msgstr ""
"Որոնումն ընթացքի մէջ է․․․\n"
"Սեղմէք չեղարկման կոճակը կամ Escape ստեղնը դադարի համար։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:864
msgid "Begin Search"
msgstr "Սկսել"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1142
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be opened."
msgstr "Անհնար է բացել %s֊ը։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1194
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be saved."
msgstr "Անհնար է պահել %s֊ը։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1211
#, python-format
msgid "\"%s\" could not be deleted."
msgstr "Անհնար է ջնջել %s֊ը։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1250
#, python-format
msgid "Save \"%s\" as..."
msgstr "Պահել %s֊ը որպէս․․․"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1285
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
"Ջնջե՞լ\n"
"%s֊ն անվերադարձ։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1289
#, python-format
msgid ""
"Are you sure that you want to \n"
"permanently delete the %i selected files?"
msgstr ""
"Ջնջե՞լ\n"
"նշուած %i նիշերը։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1292
msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
msgstr "Նիշերը ջնջուում են անվերադարձ։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1315
msgid "Filename"
msgstr "Նշանուն"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1317
msgid "Size"
msgstr "Չափս"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1319
msgid "Location"
msgstr "Տեղադրութիւն"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1331
msgid "Preview"
msgstr "Նախադիտում"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1339
msgid "Details"
msgstr "Մանրամասնութիւններ"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1556
msgid "Today"
msgstr "Այսաւր"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1558
msgid "Yesterday"
msgstr "Երեկ"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1639
msgid "No files found."
msgstr "Նիշերը չեն գտնուել։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1641
msgid ""
"Try making your search less specific\n"
"or try another directory."
msgstr ""
"Փորձէք կատարել ոչ այդքան յատուկ\n"
"որոնում կամ փորձէք այլ նշարանում։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1648
msgid "1 file found."
msgstr "1 նիշ է գտնուել։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1650
#, python-format
msgid "%i files found."
msgstr "%i նիշերը գտնուած չեն։"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1656
msgid "bytes"
msgstr "բայթեր"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1764 ../catfish/CatfishWindow.py:1774
msgid "Searching..."
msgstr "Որոնում․․․"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1772
#, python-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Որոնում ենք %s ֊ը"
#: ../catfish/CatfishWindow.py:1861
#, python-format
msgid "Search results for \"%s\""
msgstr "Որոնում ենք արդիւնք %s֊ի համար "
#: ../catfish_lib/catfishconfig.py:91
msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
msgstr "Catfish֊ը նիշերի որոնման բազմակողմանի գործիք է"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:135
msgid "Password Required"
msgstr "Պահանջուում է գախտնաբառ"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:172
msgid "Incorrect password... try again."
msgstr "Սխալ գախտնաբառ․․․ փորձեք կրկին։"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:182
msgid "Password:"
msgstr "Գախտնաբառ․"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:196
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:217
msgid ""
"Enter your password to\n"
"perform administrative tasks."
msgstr ""
"Ներմուծեք Ձեր գախտնաբառը\n"
" վարչարարական առաջադրանքները իրագործելու համար։"
#: ../catfish_lib/SudoDialog.py:219
#, python-format
msgid ""
"The application '%s' lets you\n"
"modify essential parts of your system."
msgstr ""
"Յաւելուած \"%s\"֊ը թոյլ է տալիս\n"
"կատարելագործել Ձեր համակարգի ամրագրուած մասերը։"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:1
msgid "Versatile file searching tool"
msgstr "Նիշերի բազմակողմանի որոնման գործիք"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Catfish is a small, fast, and powerful file search utility. Featuring a "
"minimal interface with an emphasis on results, it helps users find the files"
" they need without a file manager. With powerful filters such as "
"modification date, file type, and file contents, users will no longer be "
"dependent on the file manager or organization skills."
msgstr ""
"Catfish֊ը փոքր, արագ եւ հզոր որոնման գործիք է։ Նուազագոյն միջերեսի եւ "
"արդիւնքների ստացման շեշտադրութեամբ, այն թոյլ է տալիս գտնել նիշեր առանց նիշքի"
" միջամտութեան։ Հզոր զտիչների, (փոփոխման ամսաթիւը, նիշի տիպը, "
"բովանդակութիւնը) շնորհիւ աւգտատէրերն այլեւս չեն ունենայ կախուածութիւն "
"նիշային համակարգից։"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:3
msgid "The main Catfish window displaying image search results"
msgstr "Հիմնական Catfish պատուհանը ցուցադրում է որոնուած արդիւնքների նկարները"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"The main Catfish window displaying available filters and filtered search "
"results"
msgstr ""
"Հիմնական Catfish պատուհանը ցուցադրում է առկա զտիչները եւ զտուած որոնման "
"արդիւնքները"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
"processed. Files can be dragged into other applications. Thumbnails are only"
" generated when requested by the user."
msgstr ""
"Տարբեակում հզորացուած է միջերեսը, աշխատասեղանի ամբողջացումը, լուծուած են "
"որոշ խնդիրներ։ Չակերտաւորուած տողերի որոնման պատրաստումը ներկայումս ընթացքի "
"մէջ է։ Նիշերի կարելի է տեղադրել այլ յաւելուածներում։ Փոքրապատկերները "
"ստեղծուուում են միայն ըստ պահանջի։"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
"other applications. Items displayed at the bottom of the results window are "
"now accessible with all desktop themes."
msgstr ""
"Տարբերակում մշակուած է փոքրապատկերների հետ աշխատանքը եւ լուծուած են որոշ "
"խնդիրներ։ Պատկերակների ցուցադրումը հզորացուած է եւ չի համապատասխանի այլ "
"յաւելուածների հետ։ Արդիւնքի պատուհանում ցուցադրուող տարրերն արդէն հասանելի "
"են աշխատասեղանից։"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Սա սոսկ թարգմանական տարբերակ է։"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr ""
"Տարբերակում թարմացուած է միջերեսը եւ թարմացուած են որոշ թարգմանութիւններ։"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
msgstr ""
"Տարբերակում ցուցադրուում է բոլոր ժամակնիքները, ըստ ժամագաւտու այլ ոչ "
"(UTC)֊ի։"