Commit 2b0894a3 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex

I18n: Update translation sq .

312 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 2d725cff
......@@ -3,14 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2018-2019
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2018-2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-27 11:50+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-08 07:09+0000\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -291,17 +292,17 @@ msgstr "Japoneze"
msgid "Korean"
msgstr "Koreane"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:559
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Sekuencë e pavlefshme bajtesh në input shndërrimi"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:903
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr "Kartela \"%s\" që provuat të ringarkoni, s’ekziston më"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Dështoi leximi i gjendjes së \"%s\""
......@@ -407,7 +408,7 @@ msgstr "Shfaq funde rreshtash"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:22
msgid "Long line margin at column:"
msgstr ""
msgstr "Mënjanë e madhe rreshti te shtylla:"
#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:23
msgid "Highlight current line"
......@@ -1152,7 +1153,7 @@ msgstr "Ndryshoni dukshmërinë e shtyllës së gjendjeve"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Sa krejt ekrani"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5173
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5200
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Hape dritaren sa krejt ekrani"
......@@ -1213,27 +1214,27 @@ msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
msgstr "Caktoni si fund rreshtash për dokumentin atë DOS / Windows (CR LF)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:871
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Kujdes, po përdorni llogarinë rrënjë, mund të dëmtoni sistemin tuaj."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1572
msgid "Failed to open the document"
msgstr "S’u arrit të hapej dokumenti"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1769
msgid "Read Only"
msgstr "Vetëm i Lexueshëm"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2439
#, c-format
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr "S’u gjetën kartela gjedhe te\n'%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2492
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
......@@ -1241,66 +1242,66 @@ msgid ""
msgstr "Mungon Drejtori Gjedhesh\n'%s'"
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2566
msgid "Set custom tab size"
msgstr "Caktoni madhësi vetjake tabulacionesh"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2614
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr "_Tjetër (%d)…"
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2625
msgid "Ot_her..."
msgstr "_Tjetër…"
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3008 ../mousepad/mousepad-window.c:3235
msgid "Charset"
msgstr "Shkronja"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3140
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Hap '%s'"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3285
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr "S’u arrit të spastrohej historiku së fundi"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3715
msgid "No clipboard data"
msgstr "S’ka të dhëna në të papastër"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3854
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr "Gjedhet duhet të jenë nën UTF-8"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3862
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr "Dështoi leximi i gjedhes, elementi i menusë është hequr"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
msgid "Loading the template failed"
msgstr "Ngarkimi i gjedhes dështoi"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3892
msgid "Open File"
msgstr "Hapni Kartelë"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3908
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Kodim:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4005
#, c-format
msgid ""
"Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
......@@ -1308,35 +1309,35 @@ msgid ""
msgstr "S’u arrit të hapej \"%s\" për lexim. Do të hiqet nga historiku i dokumentit"
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4009
msgid "Failed to open file"
msgstr "Dështoi hapja e kartelës"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4115 ../mousepad/mousepad-window.c:4246
msgid "Failed to save the document"
msgstr "Dështoi ruajtja e dokumentit"
#. create the dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4139
msgid "Save As"
msgstr "Ruaje Si"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4311
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
msgid "Failed to reload the document"
msgstr "Dështoi ringarkimi i dokumentit"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4365
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Dështoi shtypja e dokumentit"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4989
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Zgjidhni Shkronja MousePad-i"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5193
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Dil nga Sa tërë ekrani"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment