Commit 04bffec0 authored by Robert Antoni Buj Gelonch's avatar Robert Antoni Buj Gelonch Committed by Transifex

I18n: Update translation ca (100%).

313 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 00011a0c
......@@ -5,15 +5,15 @@
# Translators:
# Adrián Laviós <registres@lavios.cat>, 2013
# Davidmp <medipas@gmail.com>, 2015-2016,2019
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016-2019
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016-2020
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2016
# Roger Pueyo Centelles <transifex@rogerpueyo.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-06 06:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-07 14:26+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-12 09:44+0000\n"
"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -295,17 +295,17 @@ msgstr "Japonès"
msgid "Korean"
msgstr "Coreà"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:559
#: ../mousepad/mousepad-file.c:568
#, c-format
msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
msgstr "Seqüència de bytes invàlida en la conversió de l'entrada"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:903
#: ../mousepad/mousepad-file.c:912
#, c-format
msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
msgstr "El fitxer «%s» que heu intentat recarregar ja no existeix"
#: ../mousepad/mousepad-file.c:944
#: ../mousepad/mousepad-file.c:953
#, c-format
msgid "Failed to read the status of \"%s\""
msgstr "Ha fallat la lectura de l'estat de «%s»"
......@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgstr "Canvia la visibilitat de la barra d'estat"
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Pantalla completa"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5173
#: ../mousepad/mousepad-window.c:488 ../mousepad/mousepad-window.c:5200
msgid "Make the window fullscreen"
msgstr "Fes que la finestra ocupi tota la pantalla"
......@@ -1217,27 +1217,27 @@ msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
msgstr "Estableix el final de línia del document a DOS / Windows (CR LF)"
#. add the label with the root warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:869
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Atenció, esteu fent servir el compte root, això podria malmetre el sistema."
#: ../mousepad/mousepad-window.c:871
msgid "Warning: you are using the root account. You may harm your system."
msgstr "Advertència: esteu utilitzant el compte de root, això podria malmetre el vostre sistema."
#. show the warning
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1557
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1572
msgid "Failed to open the document"
msgstr "Ha fallat l'obriment del document"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1754
#: ../mousepad/mousepad-window.c:1769
msgid "Read Only"
msgstr "Només de lectura"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2424
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2439
#, c-format
msgid ""
"No template files found in\n"
"'%s'"
msgstr "No s'ha trobat cap fitxer de plantilla a\n«%s»"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2473
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2492
#, c-format
msgid ""
"Missing Templates directory\n"
......@@ -1245,66 +1245,66 @@ msgid ""
msgstr "Falta el directori Plantilles\n'%s'"
#. create other action
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2547
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2566
msgid "Set custom tab size"
msgstr "Estableix la mida personalitzada del tabulador"
#. create suitable label for the other menu
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2595
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2614
#, c-format
msgid "Ot_her (%d)..."
msgstr "A_ltre (%d)..."
#. set action label
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2606
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2625
msgid "Ot_her..."
msgstr "A_ltres..."
#. build description
#. get the offset length: 'Encoding: '
#: ../mousepad/mousepad-window.c:2989 ../mousepad/mousepad-window.c:3216
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3008 ../mousepad/mousepad-window.c:3235
msgid "Charset"
msgstr "Conjunt de caràcters"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3121
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3140
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Obre «%s»"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3266
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3285
msgid "Failed to clear the recent history"
msgstr "Ha fallat l'esborrament de l'historial recent"
#. create an item to inform the user
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3696
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3715
msgid "No clipboard data"
msgstr "No hi ha dades al porta-retalls"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3835
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3854
msgid "Templates should be UTF-8 valid"
msgstr "Les plantilles haurien de tenir una codificació UTF-8 vàlida"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3843
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3862
msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
msgstr "Ha fallat la lectura de la plantilla, l'element del menú ha estat eliminat"
#. set error message
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3848
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
msgid "Loading the template failed"
msgstr "Ha fallat la càrrega de la plantilla"
#. create new file chooser dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3873
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3892
msgid "Open File"
msgstr "Obre un fitxer"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3889
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3908
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Codificació:"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3986
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4005
#, c-format
msgid ""
"Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
......@@ -1312,35 +1312,35 @@ msgid ""
msgstr "Ha fallat l'obriment de «%s» per a la lectura. S'eliminarà de l'historial de documents"
#. show the warning and cleanup
#: ../mousepad/mousepad-window.c:3990
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4009
msgid "Failed to open file"
msgstr "Ha fallat l'obriment del fitxer"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4096 ../mousepad/mousepad-window.c:4219
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4115 ../mousepad/mousepad-window.c:4246
msgid "Failed to save the document"
msgstr "Ha fallat el desament del fitxer"
#. create the dialog
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4139
msgid "Save As"
msgstr "Anomena i desa"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4311
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
msgid "Failed to reload the document"
msgstr "Ha fallat la recàrrega del document"
#. show the error
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4338
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4365
msgid "Failed to print the document"
msgstr "Ha fallat la impressió del document"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4962
#: ../mousepad/mousepad-window.c:4989
msgid "Choose Mousepad Font"
msgstr "Trieu la lletra de Mousepad"
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5166
#: ../mousepad/mousepad-window.c:5193
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Surt del mode de pantalla completa"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment