Commit 3018cb93 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sq (100%).

73 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 3057660b
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Translators:
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2019
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020-2021
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-03 00:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-02 22:47+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-26 12:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-26 16:11+0000\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20,11 +20,10 @@ msgstr ""
"Language: sq\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../xfce4-taskmanager.desktop.in.h:1 ../src/exec-tool-button.c:86
#: ../src/exec-tool-button.c:131 ../src/main.c:182
#: ../src/process-tree-view.c:372 ../src/process-tree-view.c:387
#: ../src/process-tree-view.c:417 ../src/process-window.c:495
#: ../src/process-window.ui.h:1
#: ../xfce4-taskmanager.desktop.in.h:1 ../src/main.c:210
#: ../src/process-tree-view.c:374 ../src/process-tree-view.c:389
#: ../src/process-tree-view.c:419 ../src/process-window.ui.h:1
#: ../src/settings-dialog.c:141
msgid "Task Manager"
msgstr "Përgjegjës Aktesh"
......@@ -32,32 +31,11 @@ msgstr "Përgjegjës Aktesh"
msgid "Easy to use application to monitor system resources"
msgstr "Aplikacion për mbikëqyrje burimesh sistemi, i lehtë për t’u përdorur"
#: ../src/exec-tool-button.c:84 ../src/exec-tool-button.c:128
msgid "Execution error"
msgstr "Gabim ekzekutimi"
#: ../src/main.c:60
msgid "Quit"
msgstr "Dil"
#: ../src/exec-tool-button.c:130
msgid "Couldn't find any default command to run."
msgstr "S’u gjet ndonjë urdhër parazgjedhje për xhirim."
#: ../src/exec-tool-button.c:158 ../src/exec-tool-button.c:160
#: ../src/exec-tool-button.c:162
msgid "Run Program..."
msgstr "Xhironi Program…"
#: ../src/exec-tool-button.c:165
msgid "Application Finder"
msgstr "Gjetës Aplikacionesh"
#: ../src/exec-tool-button.c:168
msgid "Terminal emulator"
msgstr "Emulues terminali"
#: ../src/exec-tool-button.c:170
msgid "XTerm"
msgstr "XTerm"
#: ../src/main.c:130
#: ../src/main.c:158
#, c-format
msgid ""
"<b>Processes:</b> %u\n"
......@@ -66,144 +44,152 @@ msgid ""
"<b>Swap:</b> %s"
msgstr "<b>Procese:</b> %u\n<b>CPU:</b> %.0f%%\n<b>Kujtesë:</b> %s\n<b>Kujtesë Swap:</b> %s"
#: ../src/process-statusbar.c:137 ../src/process-window.c:562
#: ../src/main.c:240
msgid "Xfce Notify Daemon"
msgstr "Demoni Xfce Notify"
#: ../src/main.c:242
msgid "Settings daemon is unavailable"
msgstr "Demoni i rregullimeve s’kapet dot"
#: ../src/process-statusbar.c:139 ../src/process-window.c:455
#, c-format
msgid "CPU: %s%%"
msgstr "CPU: %s%%"
#: ../src/process-statusbar.c:147 ../src/process-window.c:566
#: ../src/process-statusbar.c:149 ../src/process-window.c:459
#, c-format
msgid "Memory: %s"
msgstr "Kujtesë: %s"
#: ../src/process-statusbar.c:156
#: ../src/process-statusbar.c:159
#, c-format
msgid "Swap: %s"
msgstr "Kujtesë Swap: %s"
#: ../src/process-statusbar.c:170
#: ../src/process-statusbar.c:176
#, c-format
msgid "Processes: %d"
msgstr "Procese: %d"
#: ../src/process-tree-view.c:133
#: ../src/process-tree-view.c:134
msgid "Task"
msgstr "Akt"
#: ../src/process-tree-view.c:144 ../src/settings-tool-button.c:175
#: ../src/process-tree-view.c:145 ../src/settings-dialog.ui.h:16
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: ../src/process-tree-view.c:152 ../src/settings-tool-button.c:176
#: ../src/process-tree-view.c:153 ../src/settings-dialog.ui.h:17
msgid "PPID"
msgstr "PPID"
#: ../src/process-tree-view.c:160 ../src/settings-tool-button.c:177
#: ../src/process-tree-view.c:161 ../src/settings-dialog.ui.h:18
msgid "State"
msgstr "Gjendje"
#: ../src/process-tree-view.c:169
#: ../src/process-tree-view.c:170
msgid "VSZ"
msgstr "VSZ"
#: ../src/process-tree-view.c:177
#: ../src/process-tree-view.c:178
msgid "RSS"
msgstr "RSS"
#: ../src/process-tree-view.c:185 ../src/settings-tool-button.c:180
#: ../src/process-tree-view.c:186 ../src/settings-dialog.ui.h:21
msgid "UID"
msgstr "UID"
#: ../src/process-tree-view.c:193 ../src/settings-tool-button.c:181
#: ../src/process-tree-view.c:194 ../src/settings-dialog.ui.h:22
msgid "CPU"
msgstr "CPU"
#. TRANSLATORS: “Prio.” is short for Priority, it appears in the tree view
#. header.
#: ../src/process-tree-view.c:202
#: ../src/process-tree-view.c:203
msgid "Prio."
msgstr "Përp."
#: ../src/process-tree-view.c:368
#: ../src/process-tree-view.c:370
msgid "Terminate task"
msgstr "Përfundoje aktin"
#: ../src/process-tree-view.c:368
#: ../src/process-tree-view.c:370
msgid "Kill task"
msgstr "Asgjësoje aktin"
#: ../src/process-tree-view.c:370
#: ../src/process-tree-view.c:372
#, c-format
msgid "Are you sure you want to send the %s signal to the PID %d?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni t’i dërgohet sinjali %s PID-it %d?"
#: ../src/process-tree-view.c:371
#: ../src/process-tree-view.c:373
msgid "terminate"
msgstr "përfundoje"
#: ../src/process-tree-view.c:371
#: ../src/process-tree-view.c:373
msgid "kill"
msgstr "asgjësoje"
#: ../src/process-tree-view.c:383
#: ../src/process-tree-view.c:385
msgid "Error sending signal"
msgstr "Gabim në dërgim sinjali"
#: ../src/process-tree-view.c:385
#: ../src/process-tree-view.c:387
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered by sending a signal to the PID %d. It is likely you"
" don't have the required privileges."
msgstr "U has një gabim gjatë dërgimit të një sinjali PID-it %d. Ka shumë gjasa që mos keni privilegjet e domosdoshme."
#: ../src/process-tree-view.c:414
#: ../src/process-tree-view.c:416
msgid "Error setting priority"
msgstr "Gabim në caktim përparësie"
#: ../src/process-tree-view.c:415
#: ../src/process-tree-view.c:417
#, c-format
msgid ""
"An error was encountered by setting a priority to the PID %d. It is likely "
"you don't have the required privileges."
msgstr "U has një gabim gjatë caktimit të përparësisë për PID-in %d. Ka shumë gjasa që mos keni privilegjet e domosdoshme."
#: ../src/process-tree-view.c:433 ../src/process-tree-view.c:568
#: ../src/process-tree-view.c:435 ../src/process-tree-view.c:570
msgid "Stop"
msgstr "Ndale"
#: ../src/process-tree-view.c:440
#: ../src/process-tree-view.c:442
msgid "Continue"
msgstr "Vazhdoje"
#: ../src/process-tree-view.c:446
#: ../src/process-tree-view.c:448
msgid "Terminate"
msgstr "Përfundoje"
#: ../src/process-tree-view.c:452
#: ../src/process-tree-view.c:454
msgid "Kill"
msgstr "Asgjësoje"
#: ../src/process-tree-view.c:459
#: ../src/process-tree-view.c:461
msgid "Very low"
msgstr "Shumë e ulët"
#: ../src/process-tree-view.c:464
#: ../src/process-tree-view.c:466
msgid "Low"
msgstr "E ulët"
#: ../src/process-tree-view.c:469
#: ../src/process-tree-view.c:471
msgid "Normal"
msgstr "Normale"
#: ../src/process-tree-view.c:474
#: ../src/process-tree-view.c:476
msgid "High"
msgstr "E lartë"
#: ../src/process-tree-view.c:479
#: ../src/process-tree-view.c:481
msgid "Very high"
msgstr "Shumë e lartë"
#: ../src/process-tree-view.c:484 ../src/settings-tool-button.c:182
#: ../src/process-tree-view.c:486 ../src/settings-dialog.ui.h:23
msgid "Priority"
msgstr "Përparësi"
......@@ -233,163 +219,122 @@ msgstr "S’u gjet PID"
msgid "No PID found for window 0x%lx."
msgstr "S’u gjet PID për dritaren 0x%lx."
#: ../src/process-window.c:260
msgid "Identify Window"
msgstr "Identifikoni Dritare"
#: ../src/process-window.c:261
msgid "Identify an open window by clicking on it."
msgstr "Identifikoni një dritare të hapur duke klikuar mbi të."
#: ../src/process-window.c:333
#: ../src/process-window.c:330
msgid "Filter on process name"
msgstr "Filtrojini proceset sipas emrash"
#: ../src/process-window.c:499
msgid "Easy to use task manager"
msgstr "Përgjegjës aktesh i lehtë për t’u përdorur"
#: ../src/process-window.c:502
msgid "translator-credits"
msgstr "Besnik Bleta"
#: ../src/process-window.ui.h:2
msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Kujdes, po përdorni llogarinë rrënjë, mund të dëmtoni sistemin tuaj."
msgid "Settings"
msgstr "Rregullime"
#: ../src/process-window.ui.h:3
msgid "Identify an open window by clicking on it."
msgstr "Identifikoni një dritare të hapur duke klikuar mbi të."
#: ../src/process-window.ui.h:4
msgid "Show/hide process filter"
msgstr "Shfaq/fshih filtër procesi"
#: ../src/process-window.ui.h:5
msgid "You are using the root account, you may harm your system."
msgstr "Po përdorni llogarinë rrënjë, mund të dëmtoni sistemin tuaj."
#: ../src/process-window.ui.h:6
msgid ""
"<span foreground='#000000' background='#aed581'> </span> Starting task"
msgstr "<span foreground='#000000' background='#aed581'> </span> Po fillohet akti"
#: ../src/process-window.ui.h:4
#: ../src/process-window.ui.h:7
msgid ""
"<span foreground='#000000' background='#fff176'> </span> Changing task"
msgstr "<span foreground='#000000' background='#fff176'> </span> Po ndryshohet akti"
#: ../src/process-window.ui.h:5
#: ../src/process-window.ui.h:8
msgid ""
"<span foreground='#000000' background='#e57373'> </span> Terminating task"
msgstr "<span foreground='#000000' background='#e57373'> </span> Po përfundohet akti"
#: ../src/settings.c:397
msgid "Default"
msgstr "Parazgjedhje"
#: ../src/settings.c:398
msgid "Small"
msgstr "I vogël"
#: ../src/settings.c:399
msgid "Large"
msgstr "I madh"
#: ../src/settings-dialog.c:145
msgid "Easy to use task manager"
msgstr "Përgjegjës aktesh i lehtë për t’u përdorur"
#: ../src/settings.c:400
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../src/settings-dialog.c:148
msgid "translator-credits"
msgstr "Besnik Bleta"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:1
msgid "Settings for Task Manager"
msgstr "Rregullime për Përgjegjës Aktesh"
msgid "Task Manager Settings"
msgstr "Rregullime Përgjegjësi Aktesh"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:2
msgid "Show application icons"
msgstr "Shfaq ikona aplikacionesh"
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:3
msgid "Show full command lines"
msgstr "Shfaq rreshta të plotë urdhrash"
msgid "About"
msgstr "Mbi"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:4
msgid "Show values with more precision"
msgstr "Shfaq vlera me më tepër përpikëri"
msgid "Show all processes"
msgstr "Shfaqi krejt proceset"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:5
msgid "Show processes as tree"
msgstr "Shfaqi proceset si një pemë"
msgid "Show application icons"
msgstr "Shfaq ikona aplikacionesh"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:6
msgid "Toolbar style:"
msgstr "Stil paneli:"
msgid "Show full command lines"
msgstr "Shfaq rreshta të plotë urdhrash"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:7
msgid "<b>Interface style</b>"
msgstr "<b>Stil ndërfaqeje</b>"
msgid "Show processes as tree"
msgstr "Shfaqi proceset si një pemë"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:8
msgid "Prompt for terminating tasks"
msgstr "Ofro përfundim aktesh"
msgid "Show legend"
msgstr "Shfaq legjendë"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:9
msgid "Hide into the notification area"
msgstr "Fshihe te fusha e njoftimeve"
msgid "Show values with more precision"
msgstr "Shfaq vlera me më tepër përpikëri"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:10
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Të ndryshme</b>"
msgid "Refresh rate (ms):"
msgstr "Shpeshti rifreksimi (ms):"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:11
msgid "Refresh rate:"
msgstr "Shpejtësi rifreskimi:"
msgid "<b>Interface</b>"
msgstr "<b>Ndërfaqe</b>"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:12
msgid "Columns:"
msgstr "Shtylla:"
msgid "Prompt for terminating tasks"
msgstr "Ofro përfundim aktesh"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:13
msgid "<b>Information</b>"
msgstr "<b>Të dhëna</b>"
msgid "Keep in the notification area"
msgstr "Mbaje te fusha e njoftimeve"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:14
msgid "Settings"
msgstr "Rregullime"
#. TRANSLATORS: The next values are in seconds or milliseconds
#: ../src/settings-tool-button.c:111
msgid "500ms"
msgstr "500ms"
#: ../src/settings-tool-button.c:112
msgid "750ms"
msgstr "750ms"
#: ../src/settings-tool-button.c:113
msgid "1s"
msgstr "1s"
#: ../src/settings-tool-button.c:114
msgid "2s"
msgstr "2s"
#: ../src/settings-tool-button.c:115
msgid "5s"
msgstr "5s"
#: ../src/settings-tool-button.c:116
msgid "10s"
msgstr "10s"
#: ../src/settings-tool-button.c:165
msgid "Show all processes"
msgstr "Shfaqi krejt proceset"
msgid "<b>Miscellaneous</b>"
msgstr "<b>Të ndryshme</b>"
#: ../src/settings-tool-button.c:168
msgid "Refresh rate"
msgstr "Shpejtësi rifreskimi"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:15
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"
#: ../src/settings-tool-button.c:178
#: ../src/settings-dialog.ui.h:19
msgid "Virtual Bytes"
msgstr "Bajte Virtuale"
#: ../src/settings-tool-button.c:179
#: ../src/settings-dialog.ui.h:20
msgid "Private Bytes"
msgstr "Bajte Private"
#: ../src/settings-tool-button.c:186
msgid "Show Legend"
msgstr "Shfaq Legjendë"
#: ../src/settings-dialog.ui.h:24
msgid "Columns"
msgstr "Shtylla"
#: ../src/task-manager.c:245
#: ../src/task-manager.c:246
#, c-format
msgid "%s%%"
msgstr "%s%%"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment