Commit e22ee61c authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (90%).

364 translated messages, 38 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 2a32097e
Pipeline #226 passed with stage
in 12 seconds
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-21 18:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-19 23:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-21 09:03+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -53,11 +53,11 @@ msgstr "Klassikaline XTerm"
#: ../terminal/main.c:104
msgid "Usage:"
msgstr ""
msgstr "Kasutus:"
#: ../terminal/main.c:104
msgid "OPTION"
msgstr ""
msgstr "VALIKUD"
#: ../terminal/main.c:109
msgid "General Options"
......@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr "Kaartide valikud"
#. parameter of --command
#: ../terminal/main.c:126
msgid "command"
msgstr ""
msgstr "käsk"
#. parameter of --title
#. parameter of --initial-title
......@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr ""
#: ../terminal/main.c:162
#, c-format
msgid "See the %s man page for full explanation of the options above."
msgstr ""
msgstr "Täiendavad selgitused eeltoodud võtmetele leiad %s'i abiteabe ehk \"man\" käsuga."
#: ../terminal/main.c:196 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
#: ../xfce4-terminal-settings.desktop.in.h:1
......@@ -419,7 +419,7 @@ msgstr "Pildifailid"
#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:951
msgid "Load Presets..."
msgstr ""
msgstr "Lae valmissätted..."
#: ../terminal/terminal-preferences.c:1186
msgid "Terminal"
......@@ -1048,11 +1048,11 @@ msgstr "Alajoon"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:23
msgid "Narrow"
msgstr "Kitsas"
msgstr "Tõlgenda kitsana"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:24
msgid "Wide"
msgstr "Lai"
msgstr "Tõlgenda laiana"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:25
msgid "Never"
......@@ -1266,7 +1266,7 @@ msgstr "Kest_us:"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
msgid "ms"
msgstr ""
msgstr "ms"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
msgid ""
......@@ -1651,7 +1651,7 @@ msgid ""
"incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
"certain applications and operating systems that expect\n"
"different terminal behavior."
msgstr ""
msgstr "Antud valikud võivad mõnedes rakendustes põhjustada vigast käitumist. Need on siin toodus ainult selleks, et võimaldada teatud rakenduste ja operatsioonisüsteemide kasutamist, mis eeldavad teistmoodi toimivat terminali."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
msgid "_Backspace key generates:"
......@@ -1667,7 +1667,7 @@ msgstr "Lähtesta ühilduvuse seadistused vaikeväärtustega"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:171
msgid "_Ambiguous-width characters:"
msgstr ""
msgstr "_Ebamäärase laiusega tähemärgid:"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
msgid "Compatibility"
......@@ -1682,11 +1682,11 @@ msgid ""
"Consider the following\n"
"characters part of a _word\n"
"when double clicking:"
msgstr ""
msgstr "Topeltklõpsu puhul\nloe järgnevad tähemärgid\n_sõna osaks:"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
msgid "Reset double click options to defaults"
msgstr ""
msgstr "Lähtesta topeltklõpsu seadistused vaikeväärtustega"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
msgid "Double Click"
......@@ -1718,15 +1718,15 @@ msgstr "Kiirklahvid"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
msgstr "Kaartide sulge_miseks kasuta hiire keskmist klõpsu"
msgstr "Kasuta hiire keskmist klõpsu kaartide sulge_miseks"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
msgstr ""
msgstr "Kasuta hiire keskmist klõpsu _URL'ide avamiseks"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
msgstr ""
msgstr "Kui see seadistus on välja lülitatud, siis saad URL'e avada Ctrl + hiire vasakklahvi klõpsuga."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
......@@ -1742,29 +1742,29 @@ msgstr "Ava uus kaart aktiivsest kaardist pa_remal"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
msgstr ""
msgstr "Välja lülitatuna avatakse uus kaart parempoolses ääres."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
msgid "_Audible bell"
msgstr ""
msgstr "_Kuuldav kellahelin"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
msgstr ""
msgstr "Lubab terminalil helimärguannetega teada anda olulistest sündmustest."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:194
msgid "_Visual bell"
msgstr ""
msgstr "_Nähtav kellahelin"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:195
msgid ""
"Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
"events."
msgstr ""
msgstr "Lubab terminalil kasutada aknahalduri võimalusi olulistest sündmustest teada andmiseks."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:196
msgid "Misc"
msgstr ""
msgstr "Varia"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:197
msgid "Ad_vanced"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment