Commit 9b307da5 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (97%).

391 translated messages, 11 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e20ff2b2
Pipeline #586 passed with stage
in 17 seconds
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-21 18:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-06 22:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-06 23:24+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -338,7 +338,7 @@ msgstr "Valik \"--dynamic-title-mode\" eeldab, et parameetriks on märgitud akna
#: ../terminal/terminal-options.c:315
#, c-format
msgid "Invalid argument for option \"--dynamic-title-mode\": %s"
msgstr ""
msgstr "Vigane argument käsureavõtmele \"--dynamic-title-mode\": %s"
#: ../terminal/terminal-options.c:325
#, c-format
......@@ -590,7 +590,7 @@ msgstr "URL-i '%s' avamine ebaõnnestus"
#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:283
msgid "Keep window open when it loses focus"
msgstr ""
msgstr "Jäta aken avatuks ka siis kui ta kaotab fookuse"
#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:409
msgid "Drop-down Terminal"
......@@ -1224,7 +1224,7 @@ msgstr "_Üldine"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:62
msgid "_Keep window open when it loses focus"
msgstr ""
msgstr "_Jäta aken avatuks ka siis kui ta kaotab fookuse"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:63
msgid "Always keep window on _top"
......@@ -1232,21 +1232,21 @@ msgstr "Aken on alati _teiste akende peal"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:64
msgid "Use shortcut to _focus visible window"
msgstr ""
msgstr "Kasuta kiirklahvi nähtava akna toomiseks _fookusesse"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:65
msgid ""
"If enabled, the shortcut to open and retract the window will give focus, "
"rather than closing it, if it has previously lost focus"
msgstr ""
msgstr "Kui see eelistus on valitud, siis akna avamiseks ja kokkuklappimiseks mõeldud kiirklahv annab ka fookuse, aga mitte ei sulge teda, kui ta varem on fookuse kaotanud"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
msgid "Show _status icon in notification area"
msgstr ""
msgstr "Näita teadete ribal oleku_ikooni"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:67
msgid "Behavior"
msgstr ""
msgstr "Käitumine"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:68
msgid "Wi_dth:"
......@@ -1272,7 +1272,7 @@ msgstr "ms"
msgid ""
"Opacity setting is not available since compositing is either disabled\n"
"or not supported by your Window Manager."
msgstr ""
msgstr "Läbipaistmatust ei saa seadistada, sest kas komposiitor\non välja lülitatud või ei ole ta aknahalduri poolt toetatud."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:76
msgid "Show window _borders"
......@@ -1284,31 +1284,31 @@ msgstr "Välimus ja animatsioonid"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:78
msgid "L_eft"
msgstr "Vasakule"
msgstr "Vasaku_l"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:79
msgid "Right"
msgstr "Paremale"
msgstr "Paremal"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:80
msgid "U_p"
msgstr "Üles"
msgstr "Üle_val"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
msgid "Down"
msgstr "Alla"
msgstr "All"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
msgid "Move to monitor with poi_nter"
msgstr ""
msgstr "Tõsta ekraa_nile, kus on hiirekursor"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
msgid "Position"
msgstr ""
msgstr "Asukoht"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
msgid "Drop-do_wn"
msgstr ""
msgstr "_Rippterminal"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:85
msgid "Use system _font"
......@@ -1336,7 +1336,7 @@ msgstr "Lubage see valik, et terminalis töötavad rakendused saaksid kasutada r
msgid ""
"Controls whether text in the terminal is allowed to blink when '\\e[5m' "
"escape codes are used."
msgstr ""
msgstr "Kontrollib, kas terminalis kuvatud tekst võib '\\e[5m' paojadade kasutamisel vilkuda."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
msgid "Text blinks:"
......@@ -1372,7 +1372,7 @@ msgstr "_Fail:"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:99
msgid "St_yle:"
msgstr ""
msgstr "St_iil:"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:100
msgid "Select Background Image File"
......@@ -1631,7 +1631,7 @@ msgid ""
"Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
"text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
"remain intact."
msgstr ""
msgstr "Kasuta seda valikut, et lubada paojadadel nagu näiteks '\\e[1;35m' muuta tekst lisaks paksule kirjale ka erksamaks. Kui valik on välja lülitatud, siis teksti värv jääb muutmata."
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:161
msgid "Palette"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment