Commit 8744037e authored by Arman Harutyunyan's avatar Arman Harutyunyan Committed by Transifex

I18n: Update translation hye (100%).

402 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 625a19ba
Pipeline #554 passed with stage
in 19 seconds
......@@ -3,6 +3,7 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>, 2020
# E-Hayq LLC <www.ehayq.am>, 2018
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019-2020
# Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>, 2020
......@@ -12,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-21 18:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-26 12:40+0000\n"
"Last-Translator: Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-04 12:55+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -189,11 +190,11 @@ msgstr "Չյաջողուեց միանալ նիստի կառավարչին․ %s\
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:68
msgid "Western European"
msgstr "Արեւմտաեվրոպական"
msgstr "Արեւմտաեւրոպական"
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:69
msgid "Central European"
msgstr "Կենտրոնաեվրոպական"
msgstr "Կենտրոնաեւրոպական"
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:70
msgid "Baltic"
......@@ -201,7 +202,7 @@ msgstr "Բալթիկ"
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:71
msgid "South-Eastern Europe"
msgstr "Հարավ-Արեւելաեվրոպական"
msgstr "Հարավ-Արեւելաեւրոպական"
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:72
msgid "Turkish"
......@@ -221,7 +222,7 @@ msgstr "Պարզեցուած չիներէն"
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:76
msgid "Korean"
msgstr "Կորեերէն"
msgstr "Կորէերէն"
#: ../terminal/terminal-encoding-action.c:77
msgid "Japanese"
......@@ -362,7 +363,7 @@ msgstr "Հնարաւոր չէ վերլուծել գոյնը․ %s"
#: ../terminal/terminal-options.c:386
#, c-format
msgid "Option \"--display\" requires specifying the X display as its parameter"
msgstr "Ընտրանք \"--display\" ֊ը պահանջում է X display֊ի բնորոշումը ըստ իր յարաչափի"
msgstr "Ընտրանք \"--display\" ֊ը պահանջում է X display֊ի բնորոշումը ըստ իւր յարաչափի"
#: ../terminal/terminal-options.c:401
#, c-format
......@@ -566,7 +567,7 @@ msgstr "Բացել յղումը"
msgid ""
"Unable to drop selection of type text/plain to terminal: Wrong format (%d) "
"or length (%d)\n"
msgstr "Հնարաւոր չէ նշված գրոյթը տեղադրել վահանակում։ Անվաւեր ձեւաչափ (%d) կամ չափս (%d)\n"
msgstr "Հնարաւոր չէ նշուած գրոյթը տեղադրել վահանակում։ Անվաւեր ձեւաչափ (%d) կամ չափս (%d)\n"
#: ../terminal/terminal-widget.c:519
#, c-format
......@@ -628,7 +629,7 @@ msgstr "_Վերականգնել փակ ներդիրը"
#: ../terminal/terminal-window.c:339
msgid "_Detach Tab"
msgstr "_Առաձնացնել ներդիրը"
msgstr "_Առանձնացնել ներդիրը"
#: ../terminal/terminal-window.c:340 ../terminal/terminal-window.c:907
msgid "Close T_ab"
......@@ -780,7 +781,7 @@ msgstr "Վերջին _գործող ներդիրը"
#: ../terminal/terminal-window.c:369
msgid "Switch to last active tab"
msgstr "Գնալ դեպի վերջին գործուն սիւնատը"
msgstr "Գնալ դէպի վերջին գործուն սիւնակը"
#: ../terminal/terminal-window.c:370
msgid "Move Tab _Left"
......@@ -820,11 +821,11 @@ msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել ցանկը"
#: ../terminal/terminal-window.c:381
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Ցուցադրել _գործեշերտը"
msgstr "Ցուցադրել _գործէշերտը"
#: ../terminal/terminal-window.c:381
msgid "Show/hide the toolbar"
msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել գործեշերտը "
msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել գործէշերտը "
#: ../terminal/terminal-window.c:382
msgid "Show Window _Borders"
......@@ -914,7 +915,7 @@ msgstr "Պատճէնել _ներածումը."
#: ../terminal/terminal-window.c:1885
msgid "Enter the text to be copied to all tabs"
msgstr "Ներմուծեք գրոյթը, որը պէտք է ներածել բոլոր ներդիրներում"
msgstr "Ներմուծէք գրոյթը, որը պէտք է ներածել բոլոր ներդիրներում"
#: ../terminal/terminal-window.c:1893
msgid "Copy input"
......@@ -1018,7 +1019,7 @@ msgstr "Control-H"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:15
msgid "Erase TTY"
msgstr "Մաքրել հրահանագակը"
msgstr "Մաքրել հրահանգակը"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:16
msgid "Tiled"
......@@ -1129,7 +1130,7 @@ msgstr "Ընտրովի հրա_ման․"
msgid ""
"Select this option to make new terminals (tabs or windows) use custom "
"working directory. Otherwise, current working directory will be used."
msgstr "Թոյլատրում է վահանկի նոր ներդիրներին կամ պատուհաններին գործածել ընտրովի գործարկուող նշարանը, եթե ոչ՝ կաւգտագործուի ներկաումս գործարկուող նշարանը։"
msgstr "Թոյլատրում է վահանկի նոր (ներդիրներին կամ պատուհաններին) գործածել ընտրովի գործարկուող նշարանը, եթէ ոչ՝ կաւգտագործուի ներկայումս գործարկուող նշարանը։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:41
msgid "_Working directory:"
......@@ -1208,13 +1209,13 @@ msgstr "Ինքնաշխատաւրէն _պատճէնել նշուածը՝ սեղմ
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:58
msgid "Show unsafe _paste dialog"
msgstr "Ցեւցադրել _անապահով ներդիրի երկխաւսութիւնը"
msgstr "Ցուցադրել _անապահով ներդիրի երկխաւսութիւնը"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:59
msgid ""
"Show a dialog that allows to edit text that is considered unsafe for "
"pasting."
msgstr "Ցուցադրել երկխոսութիւն, որը թոյլատրում է խմբագրել ներածման համար անապահով համարուող գրոյթը։"
msgstr "Ցուցադրել երկխաւսութիւն, որը թոյլատրում է խմբագրել ներածման համար անապահով համարուող գրոյթը։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:60
msgid "Clipboard"
......@@ -1240,7 +1241,7 @@ msgstr "Աւգտագործել դիւրանցումն տեսանելի պատո
msgid ""
"If enabled, the shortcut to open and retract the window will give focus, "
"rather than closing it, if it has previously lost focus"
msgstr "Եթե միացուած է, դիւրանցումը կը բացի եւ կը կենտրոնացնի պատուհանը։"
msgstr "Եթէ միացուած է, դիւրանցումը կը բացի եւ կը կենտրոնացնի պատուհանը։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:66
msgid "Show _status icon in notification area"
......@@ -1268,7 +1269,7 @@ msgstr "Տեւ_ողութիւն․"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
msgid "ms"
msgstr "մս"
msgstr "մ"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:74
msgid ""
......@@ -1434,7 +1435,7 @@ msgstr "Նոր պատուհանների բացում"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:113
msgid "Reset tab activity _indicator after"
msgstr "Վերատեղադրել ներդիրի գործածման ցուցիչն ամեն"
msgstr "Վերատեղադրել ներդիրի գործածման ցուցիչն ամէն"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
msgid "seconds"
......@@ -1490,7 +1491,7 @@ msgstr "Ընտրել գործուն ներդիրի գոյնը"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
msgid "_Use system theme colors for text and background"
msgstr "_Աւգտագործել համակարգի թեմայի գոյները գրոյթի եւ ետնաշերտի համար։"
msgstr "_Աւգտագործել համակարգի թեմայի գոյները գրոյթի եւ յետնաշերտի համար։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
msgid "_Vary the background color for each tab"
......@@ -1528,7 +1529,7 @@ msgstr "Գրոյթի _նշման գոյնը․"
msgid ""
"Enable this option to set custom text and background colors for the "
"selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել գրոյթի եւ յետնապատկերի նշման գոյները։ Եթե անջատուած է՝ կվերականգնուեն ետնապատկերի եւ գրոյթի նախկին գոյները։"
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել գրոյթի եւ յետնապատկերի նշման գոյները։ Եթե անջատուած է՝ կվերականգնուեն յետնապատկերի եւ գրոյթի նախկին գոյները։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
msgid "Choose text selection foreground color"
......@@ -1546,7 +1547,7 @@ msgstr "Նշորդի _գոյնը․"
msgid ""
"Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
"If disabled the background and text colors will be reversed."
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել նշորդի գրոյթի եւ յետնաշերտի գոյները։ Եթե անջատուած է՝ կը վերականգնուեն յետնաշերտի եւ գրոյթի նախկին գոյները։"
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել նշորդի գրոյթի եւ յետնաշերտի գոյները։ Եթէ անջատուած է՝ կը վերականգնուեն յետնաշերտի եւ գրոյթի նախկին գոյները։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
msgid "Choose cursor background color"
......@@ -1728,7 +1729,7 @@ msgstr "Գործածել անիւը, _գերյղումներ բացելու հա
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
msgstr "Եթե անջատուած է, գերյղումները կարելի կը լինի Ctrl + մկնիկի ձախ սեղմակ։"
msgstr "Եթէ անջատուած է, գերյղումները կարելի կը լինի Ctrl + մկնիկի ձախ սեղմակ։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
......@@ -1744,7 +1745,7 @@ msgstr "Բացել նոր ներդիրը _գործուն ներդիրից աջ"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
msgstr "Եթե անջատուած է, ապա նոր ներդիրը կը բացուի ճշգրիտ կողմում։"
msgstr "Եթէ անջատուած է, ապա նոր ներդիրը կը բացուի ճշգրիտ կողմում։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
msgid "_Audible bell"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment