Commit 6e6d0885 authored by Samvel Harutyunyan's avatar Samvel Harutyunyan Committed by Transifex

I18n: Update translation hye (100%).

402 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 90eca566
Pipeline #389 passed with stage
in 18 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-21 18:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 07:01+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-26 12:40+0000\n"
"Last-Translator: Samvel Harutyunyan <samvel@ehayq.am>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -1338,7 +1338,7 @@ msgstr "Թոյլատրում է վահանակում գործող ծրագրեր
msgid ""
"Controls whether text in the terminal is allowed to blink when '\\e[5m' "
"escape codes are used."
msgstr "Որոշում է, արդեւաք թույլատրուում է գրույթի թարթումը \"\\e[5m\" այլագրի աւգտագործման դէպքում։"
msgstr "Որոշում է, արդեւաք թոյլատրուում է գրոյթի թարթումը \"\\e[5m\" այլագրի աւգտագործման դէպքում։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:91
msgid "Text blinks:"
......@@ -1462,7 +1462,7 @@ msgstr "Ընտրել գրոյթի գոյնը"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
msgid "Color Selector"
msgstr "Գույնի որոշիչ"
msgstr "Գոյնի որոշիչ"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
msgid "Open a dialog to specify the color"
......@@ -1514,7 +1514,7 @@ msgstr "Թա_ւ գրոյթի գոյնը․"
msgid ""
"Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
"will be used."
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել թաւ գրոյթի գույնը։ Եթե անջատուած է՝ կաւգտագործուի սովորական գրոյթի գոյնը։"
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել թաւ գրոյթի գոյնը։ Եթե անջատուած է՝ կաւգտագործուի սովորական գրոյթի գոյնը։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
msgid "Choose bold font color"
......@@ -1528,7 +1528,7 @@ msgstr "Գրոյթի _նշման գոյնը․"
msgid ""
"Enable this option to set custom text and background colors for the "
"selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել գրոյթի եւ յետնապատկերի նշման գոյները։ Եթե անջատուած է՝ կվերականգնվեն ետնապատկերի եւ գրույթի նախկին գույները։"
msgstr "Թոյլատրում է սահմանել գրոյթի եւ յետնապատկերի նշման գոյները։ Եթե անջատուած է՝ կվերականգնուեն ետնապատկերի եւ գրոյթի նախկին գոյները։"
#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
msgid "Choose text selection foreground color"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment