Commit a51b1b00 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg Committed by GitHub
Browse files

Restore Polish translation credits from GNOME

parent 74b8774c
......@@ -688,12 +688,15 @@
========== pl.po ==========
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# matepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gnome-screensaver.
# Copyright © 2006-2010 the gnome-screensaver authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
# Andrzej Polatyński <andrzej@datatel.net.pl>, 2006.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2008.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2010.
#
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment