Commit 7cb1c210 authored by Hayk Andreasyan's avatar Hayk Andreasyan Committed by Transifex

I18n: Add new translation hy_AM (83%).

122 translated messages, 24 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d7b7df91
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# Real School <translator_students@realschool.am>, 2019
# Hayk Andreasyan <hayk.andreasyan@realschool.am>, 2019
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-08 06:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Hayk Andreasyan <hayk.andreasyan@realschool.am>, 2019\n"
"Language-Team: Armenian (Armenia) (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hy_AM/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hy_AM\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/xfce4-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:18
#: ../src/xfce4-screensaver.desktop.in.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Էկրանապահ"
#: ../data/xfce4-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
msgid "Set your screensaver preferences"
msgstr "Սահմանեք էկրանապահի կարգաւորումները"
#: ../data/xfce4-screensaver.directory.in.h:1
msgid "Screensavers"
msgstr "Էկրանապահեր"
#: ../data/xfce4-screensaver.directory.in.h:2
msgid "Screensaver themes"
msgstr "Էկրանապահերի ոճապնակներ"
#: ../savers/floaters.c:89
msgid "Show paths that images follow"
msgstr "Ցուցադրել ուղին, որին հետեւում են պատկերակները"
#: ../savers/floaters.c:94
msgid "Occasionally rotate images as they move"
msgstr "Ժամանակ առ ժամանակ թեքել պատկերները, տեղափոխումից"
#: ../savers/floaters.c:99
msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr "Ցուցադրել ալիքային յաճախականութիւնն ու այլ վիճակագրութիւններ"
#: ../savers/floaters.c:104
msgid "The maximum number of images to keep on screen"
msgstr "Ցուցադրիչի վրա ցուցադրուող առաւելագոյն նիշերի քանակը"
#: ../savers/floaters.c:104
msgid "MAX_IMAGES"
msgstr "ԳԵՐ_ՆԿԱՐՆԵՐ"
#: ../savers/floaters.c:109
msgid "The initial size and position of window"
msgstr "Պատուհանի սկզբնական դիրքը եւ չափսը"
#: ../savers/floaters.c:109
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
msgstr "ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆxԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ+X+Y"
#: ../savers/floaters.c:114
msgid "The source image to use"
msgstr "Գործածելի ելակէտային պատկերը"
#. translators: the word "image" here
#. * represents a command line argument
#: ../savers/floaters.c:1121
msgid "image - floats images around the screen"
msgstr "պատկեր ֊ տեղափոխում է պատկերները ցուցադրիչով"
#: ../savers/floaters.c:1125 ../savers/popsquares.c:49
#, c-format
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr "%s․ գործածէք --help աջակցութեան համար։\n"
#: ../savers/floaters.c:1132
#, c-format
msgid "Failed to initialize the windowing system."
msgstr "Չյաջողուեց սկզբնաւորել պատուհանային համակարգը։"
#: ../savers/floaters.c:1138
#, c-format
msgid "You must specify one image. See --help for usage information.\n"
msgstr "Պէտք է նշել մեկ պատկեր։ Գործածէք --help աջակցութեան համար։\n"
#: ../savers/slideshow.c:53
msgid "Location to get images from"
msgstr "Պատկերների ստացման տեղադրութիւնը"
#: ../savers/slideshow.c:53
msgid "PATH"
msgstr "ՈՒՂԻ"
#: ../savers/slideshow.c:57
msgid "Color to use for images background"
msgstr "Պատկերների յետնաշերտերի գոյնը"
#: ../savers/slideshow.c:57
msgid "\"#rrggbb\""
msgstr "\"#rrggbb\""
#: ../savers/slideshow.c:61
msgid "Do not randomize pictures from location"
msgstr "Չխառնել տեղադրութիւնից եկող պատկերները"
#: ../savers/slideshow.c:65
msgid "Do not try to stretch images on screen"
msgstr "Մի փորձեք քաշել պատկերները էկրանի վրայ"
#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating Xfce"
msgstr "Լողացող Xfce"
#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
msgstr ""
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Pictures folder"
msgstr "Պատկերների պանակ"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
msgstr "Ցուցադրել տեսասահիկ Ձեր պատկերների պանակից"
#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:1
msgid "Pop art squares"
msgstr "Pop art քառակուսիներ"
#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:2
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
msgstr ""
#: ../src/copy-theme-dialog.c:214
msgid "Copying files"
msgstr "Նիշերի պատճէնում"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
msgid "From:"
msgstr "Որտեղից․"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
msgid "To:"
msgstr "Դեպի․"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:255 ../src/gs-lock-plug.c:1264
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:7
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:258
msgid "Copying themes"
msgstr "Ոճերի պատճէնում"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:296
msgid "Invalid screensaver theme"
msgstr "Էկրանապահի վնասուած ոճ"
#: ../src/copy-theme-dialog.c:299
#, c-format
msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
msgstr ""
#: ../src/copy-theme-dialog.c:457
#, c-format
msgid "Copying file: %u of %u"
msgstr "Նիշի պատճէնւմ․ %u %u֊ից"
#: ../src/gs-auth-pam.c:163
msgid "Password:"
msgstr "Գախտնաբառ․"
#: ../src/gs-auth-pam.c:375
#, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "Հնարաւոր չէ հաստատել սպասարկում %s․%s\n"
#: ../src/gs-auth-pam.c:401
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
msgstr "Հնարաւոր չէ սահմանել PAM_TTY=%s"
#: ../src/gs-auth-pam.c:432
msgid "Incorrect password."
msgstr "Սխալ գախտնաբառ։"
#: ../src/gs-auth-pam.c:434 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:311
msgid "Authentication failed."
msgstr "Վաւերացման ձախողում։"
#: ../src/gs-auth-pam.c:448
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr ""
#: ../src/gs-auth-pam.c:454
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr ""
#: ../src/gs-auth-pam.c:667
msgid "Username:"
msgstr "Աւգտատիրոջ անունը․"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1956
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "չյաջողուեց գրանցուել հաղորդագրութեան փոխարտիչով"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1966
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "միացուած չէ հաղորդագրութեան փոխատրիչին"
#: ../src/gs-listener-dbus.c:1975 ../src/gs-listener-dbus.c:2005
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "Էկրանապահը արդեն գործարկում է այդ նիստը"
#: ../src/gs-lock-plug.c:268
msgctxt "Date"
msgid "%A, %B %e %H:%M"
msgstr "%A, %B %e %H:%M"
#: ../src/gs-lock-plug.c:351
msgid "Time has expired."
msgstr "Ժամանակը սպառուած է։"
#: ../src/gs-lock-plug.c:1249
msgid "S_witch User..."
msgstr "Փ_ոխել աւգտատիրոջը․․․"
#: ../src/gs-lock-plug.c:1258
msgid "Log _Out"
msgstr "Դուրս _գալ"
#: ../src/gs-lock-plug.c:1269 ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:8
msgid "_Unlock"
msgstr "_Բացել"
#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
#: ../src/gs-lock-plug.c:1435
msgid "%U on %h"
msgstr "%U ֊ն %h֊ում"
#: ../src/gs-lock-plug.c:1450
msgid "Please enter your password."
msgstr "Մուտքագրեք Ձեր գախտնաբառը։"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:60
msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
msgstr "Կատարում է էկրանապահի պատշաճ ելքը"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:64
msgid "Query the state of the screensaver"
msgstr "Էկրանապահի կարգավիճակի հարցում"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:68
msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:72
msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
msgstr "Ասում է գործող էկրահապահիի գործընթացներին կողպել էկրանը անմիջականորեն"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:76
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
msgstr "Եթե էկրանապահը գործուն է, փոխել այլ գծապատկերի ցուցադրութեան"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:80
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
msgstr "Միացնել Էկրանապահը (դատարկել էկրանը)"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84
msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
msgstr "Անջատել, երբ էկրանապահը միացուած է (լցնել էկրանը)"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr ""
"Արթնացնել գործող էկրանապահ, աւգտատիրոջ գործունութիւնը մեդելաւորման համար"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating. Command blocks while inhibit is "
"active."
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100
msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:104 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65
#: ../src/xfce4-screensaver.c:58
msgid "Version of this application"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:328
#, c-format
msgid "The screensaver is %s\n"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:328
msgid "active"
msgstr "գործուն"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:328
msgid "inactive"
msgstr "ոչ գործուն"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:342
#, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr "Էկրանապահը արգելուած չէ\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:348
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr "Էկրանապահին արգելել է․\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:378
#, c-format
msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
msgstr "Էկրանապահը գործել է %d վարկեան։\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:382
#, c-format
msgid "The screensaver is not currently active.\n"
msgstr "Էկրանապահը հիմա չի գերծում։\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:63
msgid "Show debugging output"
msgstr "Ցուցադրել վրիպազերծիչ արտածումը"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:67
msgid "Show the logout button"
msgstr "Ցուցադրել ելքի կոճակը"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:69
msgid "Command to invoke from the logout button"
msgstr "Ելքի կոճակի կանչման հրաման"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:71
msgid "Show the switch user button"
msgstr "Ցուցադրել աւգտատիրոջը փոխելու կոճակը"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73
msgid "Message to show in the dialog"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "MESSAGE"
msgstr "ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "Not used"
msgstr "Չի կիրառուում"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:77
msgid "Monitor height"
msgstr "Ցուցասարքի բարձրութիւն"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:79
msgid "Monitor width"
msgstr "Ցուցասարքի լայնութիւն"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:81
msgid "Monitor index"
msgstr "Ցուցասարքի ցուցիչ"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:175 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:177
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:178
msgid "Please enter your username."
msgstr "Մուտքագրեք Ձեր աւգտատիրոջ անունը։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:184
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:186
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:188
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:190
msgid "No password supplied."
msgstr "Գախտնաբառ չի մատակարարուել։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:192
msgid "Password unchanged."
msgstr "Գախտնաբառը մնացել է անփոփոխ։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:194
msgid "Can not get username."
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:196
msgid "Retype your new password."
msgstr "Վերամուտքագրեք Ձեր նոր գախտնաբառը։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:198
msgid "Enter your new password."
msgstr "Մուտքագրեք Ձեր նոր գախտնաբառը։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:200
msgid "Enter your current password:"
msgstr "Մուտքագրեք Ձեր ընթացիկ գախտնաբառը․"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:202
msgid "Error while changing NIS password."
msgstr "NIS գախտնաբարի փոփոխման ժամանակ հայտնուեց սխալ։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:204
msgid "You must choose a longer password."
msgstr "Ընտրեք աւելի երկար գախտնաբառ։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:206
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Գախտնաբառը աւգտագործուում է։ Փորձեք այլ տարբերակ։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:208
msgid "You must wait longer to change your password."
msgstr "Պէտք է աւելի երկար սպասեք մինչ գախտնաբառը փոփոխելը։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:210
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Գախտնաբառերը չեն համընկնում։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:274
msgid "Checking..."
msgstr "Ստուգում․․․"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:2
#, no-c-format
msgid "%U"
msgstr "%U"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:3
msgid "Enter your password"
msgstr "Մուտքագրեք գախտնաբառը"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:4
msgid "You have the Caps Lock key on."
msgstr "Ձեր Caps Lock ստեղնը միացուած է։"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:5
msgid "_Switch User"
msgstr "_Փոխել աւգտատիրոջը"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:6
msgid "_Log Out"
msgstr "_Դուրս գալ"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:10
#, no-c-format
msgid "<b>%h</b>"
msgstr "<b>%h</b>"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:12
#, no-c-format
msgid "<b>%s</b>"
msgstr "<b>%s</b>"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:84
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Կարգաւորումների կառավարային բնիկ"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:84
msgid "SOCKET ID"
msgstr "ԲՆԻԿԻ ID"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:663
msgid "Blank screen"
msgstr "Դատարկել էկրանը"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:669
msgid "Random"
msgstr "Պատահական"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1872
msgid "Setting locked by administrator."
msgstr "Կարգաւորումը կողպուած է վարչարարի կողմից։"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1912
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Հնարաւոր չէ բեռնել հիմնական միջերեսը"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1914
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr "Համոզուեք, որ էկրանապահը ճիշտ է բեռնուել"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:1
msgid "Screensaver Preview"
msgstr "Էկրանապահի նախադիտում"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:2
msgid "<b>Screensaver preview</b>"
msgstr "<b>Էկրանապահի նախադիտում</b>"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:3
msgid "Screensaver Preferences"
msgstr "Էկրանապահի նախընտրութիւններ"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:4
msgid "Configure your screensaver and locker"
msgstr "Ձեւակազմեք Ձեր էկրանապահը եւ կողպիչը"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:5
msgid "Power _Management"
msgstr "Հոսանքի _կառավարում"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:6
msgid "Preview"
msgstr "Նախադիտում"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:7
msgid "Running as root"
msgstr "Գործարկուում է որպէս արմատ"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:8
msgid "The screen will not be locked for the root user."
msgstr "Այս էկրանը չի կողպուի արմատային աւգտատիրոջ համար։"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Resolve"
msgstr "Ուղղել"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:11
msgid "Your computer may not be locked when you close the lid."
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:12
msgid "Enable Screensaver"
msgstr "Միացնել էկրանապահը"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:13
msgid "Theme"
msgstr "Թեմա"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:14
msgid "Change theme after:"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:15
msgid "minutes"
msgstr "րոպեներ"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:16
msgid "Activate screensaver when computer is idle"
msgstr "Միացնել էկրանապահը երբ համակարգիչը անգործուն է"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:17
msgid "Regard the computer as _idle after:"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:19
msgid "Enable Lock Screen"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:20
msgid "Lock Screen with Screensaver"
msgstr "Կողպել էկրանը էկրանապահով"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:21
msgid "Lock the screen after the screensaver is active for:"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:22
msgid "On Screen Keyboard"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:23
msgid "On screen keyboard command:"
msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:24
msgid "Session Status Messages"
msgstr "Նիստի կարգավիճակի մասին հաղորդագրութիւններ"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:25
msgid "Logout"
msgstr "Դուրս գալ"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26
msgid "Logout command:"
msgstr "Դուրս գալու հրաման․"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27
msgid "Enable logout after:"
msgstr "Թոյլատրել դուրս գալ, երբ․"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:28
msgid "User Switching"
msgstr "Աւգտատերերի փոփոխում"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:29
msgid "Lock Screen with System Sleep"
msgstr "Կողպել էկրանը համակարգի քնով"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:30
msgid "Lock Screen"
msgstr "Կողպել էկրանը"
#: ../src/xfce4-screensaver.c:59
msgid "Don't become a daemon"
msgstr "Չդառնալ աւժանդակ ծրագիր "
#: ../src/xfce4-screensaver.c:60
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Թոյլատրել վրիպազերծչի այլագիրը"
#: ../src/xfce4-screensaver.desktop.in.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Բեռնել էկրանապահը եւ կողպիչ ծրագիրը"
#: ../src/xfcekbd-indicator.c:537
msgid "XKB initialization error"
msgstr "XKB սկզբնաւորման սխալ"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment