Commit 1cb4fc94 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (94%).

144 translated messages, 8 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 18e461b7
Pipeline #1058 passed with stage
in 17 seconds
...@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr "" ...@@ -50,7 +50,7 @@ msgstr ""
#: ../savers/floaters.c:99 #: ../savers/floaters.c:99
msgid "Print out frame rate and other statistics" msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr "" msgstr "Kuva kaadrisagedust ja muud statistikat"
#: ../savers/floaters.c:104 #: ../savers/floaters.c:104
msgid "The maximum number of images to keep on screen" msgid "The maximum number of images to keep on screen"
...@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr "%s. Abiteabe kuvamiseks kasuta --help võtit.\n" ...@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr "%s. Abiteabe kuvamiseks kasuta --help võtit.\n"
#: ../savers/floaters.c:1133 #: ../savers/floaters.c:1133
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize the windowing system." msgid "Failed to initialize the windowing system."
msgstr "" msgstr "Aknahalduse käivitamine ei õnnestunud."
#: ../savers/floaters.c:1139 #: ../savers/floaters.c:1139
#, c-format #, c-format
...@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Hõljuvad Xfce hiired" ...@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Hõljuvad Xfce hiired"
#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:2 #: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen" msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
msgstr "" msgstr "Lennutab Xfce logo mööda ekraani"
#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1 #: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Slideshow" msgid "Slideshow"
...@@ -150,7 +150,7 @@ msgstr "Salasõna:" ...@@ -150,7 +150,7 @@ msgstr "Salasõna:"
#: ../src/gs-auth-pam.c:375 #: ../src/gs-auth-pam.c:375
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n" msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "" msgstr "Ühenduse loomine teenusega %s ei õnnestunud: %s\n"
#: ../src/gs-auth-pam.c:401 #: ../src/gs-auth-pam.c:401
#, c-format #, c-format
...@@ -196,11 +196,11 @@ msgstr "" ...@@ -196,11 +196,11 @@ msgstr ""
#: ../src/gs-lock-plug.c:361 #: ../src/gs-lock-plug.c:361
msgid "Time has expired." msgid "Time has expired."
msgstr "" msgstr "Määratud aegumine on käes."
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:56 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:56
msgid "Causes the screensaver to exit gracefully" msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
msgstr "" msgstr "Tekitab olukorra, kus ekraanisäästja lõpetab viisakalt oma töö"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:60 #: ../src/xfce4-screensaver-command.c:60
msgid "Query the state of the screensaver" msgid "Query the state of the screensaver"
...@@ -386,11 +386,11 @@ msgstr "Näita kasutaja vahetamise nuppu" ...@@ -386,11 +386,11 @@ msgstr "Näita kasutaja vahetamise nuppu"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73
msgid "Message to show in the dialog" msgid "Message to show in the dialog"
msgstr "" msgstr "Dialoogiaknas näidatav teade"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "MESSAGE" msgid "MESSAGE"
msgstr "" msgstr "TEADE"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "Not used" msgid "Not used"
...@@ -398,15 +398,15 @@ msgstr "Ei ole kasutusel" ...@@ -398,15 +398,15 @@ msgstr "Ei ole kasutusel"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:77 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:77
msgid "Monitor height" msgid "Monitor height"
msgstr "" msgstr "Ekraani kõrgus"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:79 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:79
msgid "Monitor width" msgid "Monitor width"
msgstr "" msgstr "Ekraani laius"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:81 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:81
msgid "Monitor index" msgid "Monitor index"
msgstr "" msgstr "Ekraani indeks"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:175 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:177 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:175 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:177
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:178 #: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:178
...@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr "Ekraani ei lukustata administraatori jaoks." ...@@ -574,7 +574,7 @@ msgstr "Ekraani ei lukustata administraatori jaoks."
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Resolve" msgid "Resolve"
msgstr "" msgstr "Lahenda see probleem"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events" msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events"
...@@ -656,7 +656,7 @@ msgstr "Väljalogimiskäsk:" ...@@ -656,7 +656,7 @@ msgstr "Väljalogimiskäsk:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:30 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:30
msgid "Enable logout after:" msgid "Enable logout after:"
msgstr "" msgstr "Käivita väljalogimine peale:"
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:31 #: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:31
msgid "User Switching" msgid "User Switching"
...@@ -684,4 +684,4 @@ msgstr "Käivita ekraanisäästja ja lukustusprogramm" ...@@ -684,4 +684,4 @@ msgstr "Käivita ekraanisäästja ja lukustusprogramm"
#: ../src/xfcekbd-indicator.c:404 #: ../src/xfcekbd-indicator.c:404
msgid "XKB initialization error" msgid "XKB initialization error"
msgstr "" msgstr "Viga XKB käivitamisel"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment