Commit 18e461b7 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (85%).

130 translated messages, 22 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 28f3443b
Pipeline #581 passed with stage
in 17 seconds
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr ""
#: ../savers/floaters.c:109
msgid "The initial size and position of window"
msgstr ""
msgstr "Akna esialgne suurus ja asukoht"
#: ../savers/floaters.c:109
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
......@@ -278,7 +278,7 @@ msgstr "Ekraanisäästja kasutamine on keelatud järgneva rakenduse poolt:\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:235
#, c-format
msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
msgstr ""
msgstr "Ekraanisäästja on olnud kasutusel %d sekundit.\n"
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:139
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:710
......@@ -295,6 +295,15 @@ msgid ""
"DPMS settings. If your displays are powering off at different\n"
"intervals, be sure to check for conflicting settings."
msgstr ""
"Kuna Xfce ekraanisäästja kasutab monitori toitehalduse \n"
"signaliseerimist (Display Power Management Signaling - \n"
"DPMS), siis ta võib automaatselt monitori energia säästmiseks\n"
"välja lülitada.\n"
"\n"
"Xfce toitehaldur kui ka muud rakendused võivad hallata\n"
"DPMS'i seadeid.Kui sinu monitoride väljalülitamine toimub\n"
"erinevatel aegadel, siis palun vaata üle eri rakenduste \n"
"võimalikud vastuolulised seadistused."
#: ../src/xfce4-screensaver-configure:176
msgid "Part of Xfce Screensaver"
......@@ -369,7 +378,7 @@ msgstr "Näita väljalogimise nuppu"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:69
msgid "Command to invoke from the logout button"
msgstr ""
msgstr "Käsk, mille käivitame väljalogimisnupuga"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:71
msgid "Show the switch user button"
......@@ -385,7 +394,7 @@ msgstr ""
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "Not used"
msgstr ""
msgstr "Ei ole kasutusel"
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:77
msgid "Monitor height"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment