hye.po 22.6 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# 
# Translators:
# Real School <localization@ehayq.am>, 2020
# 
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-15 12:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 16:27+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>, 2020\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hye\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../data/xfce4-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:21
#: ../src/xfce4-screensaver.desktop.in.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Էկրանապահ"

#: ../data/xfce4-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
msgid "Set your screensaver preferences"
msgstr "Սահմանեք էկրանապահի կարգաւորումները"

#: ../data/xfce4-screensaver.directory.in.h:1
msgid "Screensavers"
msgstr "Էկրանապահեր"

#: ../data/xfce4-screensaver.directory.in.h:2
msgid "Screensaver themes"
msgstr "Էկրանապահերի ոճապնակներ"

#: ../savers/floaters.c:89
msgid "Show paths that images follow"
msgstr "Ցուցադրել ուղին, որին հետեւում են պատկերակները"

#: ../savers/floaters.c:94
msgid "Occasionally rotate images as they move"
msgstr "Ժամանակ առ ժամանակ թեքել պատկերները, տեղափոխումից"

#: ../savers/floaters.c:99
msgid "Print out frame rate and other statistics"
msgstr "Ցուցադրել ալիքային յաճախականութիւնն ու այլ վիճակագրութիւններ"

#: ../savers/floaters.c:104
msgid "The maximum number of images to keep on screen"
msgstr "Ցուցադրիչի վրա ցուցադրուող առաւելագոյն նիշերի քանակը"

#: ../savers/floaters.c:104
msgid "MAX_IMAGES"
msgstr "ԳԵՐ_ՆԿԱՐՆԵՐ"

#: ../savers/floaters.c:109
msgid "The initial size and position of window"
msgstr "Պատուհանի սկզբնական դիրքը եւ չափսը"

#: ../savers/floaters.c:109
msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
msgstr "ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆxԲԱՐՁՐՈՒԹԻՒՆ+X+Y"

#: ../savers/floaters.c:114
msgid "The source image to use"
msgstr "Գործածելի ելակէտային պատկերը"

#. translators: the word "image" here
#. * represents a command line argument
#: ../savers/floaters.c:1122
msgid "image - floats images around the screen"
msgstr "պատկեր ֊ տեղափոխում է պատկերները ցուցադրիչով"

#: ../savers/floaters.c:1126 ../savers/popsquares.c:49
#, c-format
msgid "%s. See --help for usage information.\n"
msgstr "%s․ գործածէք --help աջակցութեան համար։\n"

#: ../savers/floaters.c:1133
#, c-format
msgid "Failed to initialize the windowing system."
msgstr "Չյաջողուեց սկզբնաւորել պատուհանային համակարգը։"

#: ../savers/floaters.c:1139
#, c-format
msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
msgstr "Պէտք է նշել մեկ պատկեր։ Գործածէք --help աջակցութեան համար։\n"

#: ../savers/slideshow.c:53
msgid "Location to get images from"
msgstr "Պատկերների ստացման տեղադրութիւնը"

#: ../savers/slideshow.c:53
msgid "PATH"
msgstr "ՈՒՂԻ"

#: ../savers/slideshow.c:57
msgid "Color to use for images background"
msgstr "Պատկերների յետնաշերտերի գոյնը"

#: ../savers/slideshow.c:57
msgid "\"#rrggbb\""
msgstr "\"#rrggbb\""

#: ../savers/slideshow.c:61
msgid "Do not randomize pictures from location"
msgstr "Չխառնել տեղադրութիւնից եկող պատկերները"

#: ../savers/slideshow.c:65
msgid "Do not try to stretch images on screen"
msgstr "Մի ձգէք պատկերները"

#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:1
msgid "Floating Xfce"
msgstr "Լողացող Xfce"

#: ../savers/xfce-floaters.desktop.in.in.h:2
msgid "Bubbles the Xfce logo around the screen"
msgstr "Պղպջակեցոնում է Xfce֊ի տարբերանշանն ամբողջ ցուցադրիչով"

#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:1
msgid "Slideshow"
msgstr "Տեսասահիկ"

#: ../savers/xfce-personal-slideshow.desktop.in.in.h:2
msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
msgstr "Ցուցադրել տեսասահիկ պատկերների պանակից"

#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:1
msgid "Pop art squares"
msgstr "Փոփ արտ քառակուսիներ"

#: ../savers/xfce-popsquares.desktop.in.in.h:2
msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
msgstr "Ցայտող գոյների փոփ արտական ցանց։"

#: ../src/gs-auth-pam.c:163
msgid "Password:"
msgstr "Գաղտնաբառ․"

#: ../src/gs-auth-pam.c:375
#, c-format
msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
msgstr "Անհնար է հաստատել%s ծառայութիւնը։%s\n"

#: ../src/gs-auth-pam.c:401
#, c-format
msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
msgstr "Անհնար է սահմնել PAM_TTY=%s"

#: ../src/gs-auth-pam.c:432
msgid "Incorrect password."
msgstr "Սխալ գախտնաբառ։"

#: ../src/gs-auth-pam.c:434 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:311
msgid "Authentication failed."
msgstr "Վաւերացման ձախողում։"

#: ../src/gs-auth-pam.c:448
msgid "Not permitted to gain access at this time."
msgstr "Այս անգամ հասանելիութեան ստացումը չի թոյլատրուում։"

#: ../src/gs-auth-pam.c:454
msgid "No longer permitted to access the system."
msgstr "Համակարգն արդէն անհասանելի է։"

#: ../src/gs-auth-pam.c:667
msgid "Username:"
msgstr "Աւգտանուն․"

#: ../src/gs-listener-dbus.c:1913
msgid "failed to register with the message bus"
msgstr "չյաջողուեց գրանցուել հաղորդագրութեան փոխատրիչով"

#: ../src/gs-listener-dbus.c:1923
msgid "not connected to the message bus"
msgstr "միացուած չէ հաղորդագրութեան փոխատրիչին"

#: ../src/gs-listener-dbus.c:1932 ../src/gs-listener-dbus.c:1962
msgid "screensaver already running in this session"
msgstr "Էկրանապահը արդեն գործարկում է նիստը"

#: ../src/gs-lock-plug.c:285
msgctxt "Date"
msgid "%A, %B %e   %H:%M"
msgstr "%A, %B %e   %H․%M"

#: ../src/gs-lock-plug.c:361
msgid "Time has expired."
msgstr "Ժամանակը սպառուած է։"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:56
msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
msgstr "Ճիշտ կերպով դուրս է գալիս էկրանապահից"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:60
msgid "Query the state of the screensaver"
msgstr "Էկրանապահի կարգավիճակի հարցում"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:64
msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
msgstr "Ներկայացնել հարցում էկրանապահի գործունէութեան ժամանակի վերաբերեալ"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:68
msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
msgstr "Գործարկուող էկրանապը վայրկեանական կողպում է ցուցադրիչը"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:72
msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
msgstr "Եթե էկրանապահը գործուն է, փոխել տեսապատկերման այլ եղանակի "

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:76
msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
msgstr "Միացնել էկրանապահը (դատարկել էկրանը)"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:80
msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
msgstr "Անջատել, երբ էկրանապահը միացուած է (լցնել էկրանը)"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:84
msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
msgstr "Արթնացնել գործուն էկրանապահը, աւգտատիրոջ գործունութեան կեղծման համար"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:88
msgid ""
"Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
"active."
msgstr ""
"Կանխել էկրանապահի գործարկումը։ Հրամանն արգելափակուում է, եթե կանխումը "
"միացուած է։"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:92
msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
msgstr "Կանչուող յաւելուածը, որը կանխում է էկրանապահի աշխատանքը"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:96
msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
msgstr "Էկրանապահի կանխման պատճառը"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:100 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:65
#: ../src/xfce4-screensaver.c:58
msgid "Version of this application"
msgstr "Յաւելուածի տարբերակ"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
#, c-format
msgid "The screensaver is %s\n"
msgstr "%s էկրանապահ\n"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
msgid "active"
msgstr "գործուն"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:206
msgid "inactive"
msgstr "ոչ գործուն"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:217
#, c-format
msgid "The screensaver is not inhibited\n"
msgstr "Էկրանապահի աշխատանքը չի կանխուում\n"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:219
#, c-format
msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
msgstr "Էկրանապահի աշխատանքը կանխուել է․\n"

#: ../src/xfce4-screensaver-command.c:235
#, c-format
msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
msgstr "Էկրանապահը գործել է %d վարկեան։\n"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:139
#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:710
msgid "Blank screen"
msgstr "Դատարկ ցուցադրիչ"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:140
msgid ""
"Powered by Display Power Management Signaling (DPMS),\n"
"Xfce Screensaver can automatically suspend your displays\n"
"to save power.\n"
"\n"
"Xfce Power Manager and other applications also manage\n"
"DPMS settings. If your displays are powering off at different\n"
"intervals, be sure to check for conflicting settings."
msgstr ""

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:176
msgid "Part of Xfce Screensaver"
msgstr " Xfce Screensaver ֊ի մաս"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:403
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Վերականգնել լռելեայն"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:416
msgid "Preferences"
msgstr "Նախընտրութիւններ"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:422
msgid "About"
msgstr "Մասին"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:435
msgid "Video"
msgstr "Տեսագրութիւն"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:502
#, c-format
msgid "Unrecognized type: %s"
msgstr "Չճանաչուած տեսակ՝ %s"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:714
msgid "Unable to configure screensaver"
msgstr "Չյաջողուեց կազմաձեւել էկրանապահը"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:718
msgid "Screensaver required."
msgstr ""

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:726
#, c-format
msgid "File not found: %s"
msgstr "Նիշը չի գտնուել՝ %s"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:735
#, c-format
msgid "Unrecognized file type: %s"
msgstr "Չճանաչուած նիշի տեսակ՝ %s"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:741
#, c-format
msgid "Failed to process file: %s"
msgstr "Չյաջողուեց գործադրել նիշը՝ %s"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:746
#, c-format
msgid "Screensaver %s is configurable."
msgstr "%s էկրանապահը կազմաձեւուող է։"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:749
#, c-format
msgid "Screensaver %s is not configurable."
msgstr "%s էկրանապահը կազմաձեւուող չէ։"

#: ../src/xfce4-screensaver-configure:753
#, c-format
msgid "Screensaver %s has no configuration options."
msgstr "%sէկրանապահը չունի կազմաձեւման ընտրանքներ։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:63
msgid "Show debugging output"
msgstr "Ցուցադրել վրիպազերծումը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:67
msgid "Show the logout button"
msgstr "Ցուցադրել ելքի կոճակը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:69
msgid "Command to invoke from the logout button"
msgstr "Ելքի կոճակի կանչման հրաման"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:71
msgid "Show the switch user button"
msgstr "Ցուցադրել աւգտատիրոջը փոխելու կոճակը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73
msgid "Message to show in the dialog"
msgstr "Պատուհանում ցուցադրուող հաղորդագրութիւնը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:73 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "MESSAGE"
msgstr "ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:75
msgid "Not used"
msgstr "Չի կիրառուում"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:77
msgid "Monitor height"
msgstr "Ցուցասարքի բարձրութիւն"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:79
msgid "Monitor width"
msgstr "Ցուցասարքի լայնութիւն"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:81
msgid "Monitor index"
msgstr "Ցուցասարքի ցուցիչ"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:175 ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:177
#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:178
msgid "Please enter your username."
msgstr "Մուտքագրեք աւգտանունը։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:184
msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
msgstr "Հարկաւոր է անմիջապէս փոխել գաղտնաբառը (հին գաղտնաբառ)"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:186
msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
msgstr "Հարկաւոր է անմիջապես փոխել գաղտնաբառը (արմատային)"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:188
msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
msgstr "Հաշուի գործածման ժամկետի սպասռում․ կապուէք համակարգի վարիչի հետ"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:190
msgid "No password supplied."
msgstr "Տրուած գաղտնաբառ չկայ։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:192
msgid "Password unchanged."
msgstr "Գախտնաբառը չի փոփոխուել։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:194
msgid "Can not get username."
msgstr "Անհնար է ստանալ աւգտանունը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:196
msgid "Retype your new password."
msgstr "Վերամուտքագրէք նոր գախտնաբառը։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:198
msgid "Enter your new password."
msgstr "Նոր գախտնաբառը։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:200
msgid "Enter your current password:"
msgstr "Ընթացիկ գախտնաբառը․"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:202
msgid "Error while changing NIS password."
msgstr "NIS գախտնաբարի փոփոխման սխալ։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:204
msgid "You must choose a longer password."
msgstr "Ընտրէք աւելի երկար գախտնաբառ։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:206
msgid "Password has been already used. Choose another."
msgstr "Գախտնաբառն արդէն գործածուում է։ Փորձեք այլ տարբերակ։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:208
msgid "You must wait longer to change your password."
msgstr "Պէտք է աւելի երկար սպասէք մինչ գախտնաբառը փոփոխելը։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:210
msgid "Sorry, passwords do not match."
msgstr "Գախտնաբառերը չեն համընկնում։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.c:274
msgid "Checking..."
msgstr "Ստուգում․․․"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:2
#, no-c-format
msgid "%U"
msgstr "%U"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:3
msgid "Enter your password"
msgstr "Մուտքագրէք գախտնաբառը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:4
msgid "You have the Caps Lock key on."
msgstr "Caps Lock ստեղնը միացուած է։"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:5
msgid "_Switch User"
msgstr "_Փոխել աւգտատիրոջը"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:6
msgid "_Log Out"
msgstr "_Դուրս գալ"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:7
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:8
msgid "_Unlock"
msgstr "_Արգելաբացել"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:10
#, no-c-format
msgid "<b>%h</b>"
msgstr "<b>%h</b>"

#: ../src/xfce4-screensaver-dialog.ui.h:12
#, no-c-format
msgid "<b>%s</b>"
msgstr "<b>%s</b>"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:80
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Կարգաւորումների կառավարչի բնիկ"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:80
msgid "SOCKET ID"
msgstr "ԲՆԻԿԻ ID"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:716
msgid "Random"
msgstr "Պատահական"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1871
msgid "Setting locked by administrator."
msgstr "Կարգաւորումը կողպուած է վարիչի կողմից։"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1912
msgid "Could not load the main interface"
msgstr "Հնարաւոր չէ բեռնել հիմնական միջերեսը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.c:1914
msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
msgstr "Համոզուեք, որ էկրանապահը ճիշտ է բեռնուել"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:1
msgid "Screensaver Preview"
msgstr "Էկրանապահի նախատեսք"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:2
msgid "<b>Screensaver preview</b>"
msgstr "<b>Էկրանապահի նախատեսք</b>"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:3
msgid "Screensaver Preferences"
msgstr "Կարգաւորումներ"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:4
msgid "Configure your screensaver and locker"
msgstr "Կարգաւորէք էկրանապահն ու կողպիչը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:5
msgid "Power _Management"
msgstr "Լիցքի _կառավարում"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:6
msgid "Preview"
msgstr "Նախադիտում"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:7
msgid "Running as root"
msgstr "Գործարկուում է արմատային հաշուով"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:8
msgid "The screen will not be locked for the root user."
msgstr "Ցուցադրիչը չի կողպուի արմատային աւգտատիրոջ համար։"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:9
msgid "Resolve"
msgstr "Ուղղել"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:10
msgid "Xfce Power Manager is not configured to handle laptop lid events"
msgstr ""
"Xfce լիցքի կառավարիչը սխալ է կազմաձեւուած, ծնկադիրի կափարիչի "
"իրադարձութիւնների սատարման համար"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:11
msgid "Your computer may not be locked when you close the lid."
msgstr "Համակարգիչը չի կողպուի, եթե փակէք կափարիչը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:12
msgid "Enable Screensaver"
msgstr "Միացնել էկրանապահը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:13
msgid "Theme"
msgstr "Թէմայ"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:14
msgid "Configure screensaver"
msgstr "Կազմաձեւել էկրանապահը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:15
msgid "Configure..."
msgstr "Կազմաձեւել"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:16
msgid "Change theme after:"
msgstr "Փոխել թէման․"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:17
msgid "minutes"
msgstr "րոպէ"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:18
msgid "Activate screensaver when computer is idle"
msgstr "Միացնել էկրանապահը, երբ համակարգիչը չի գործում"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:19
msgid "Regard the computer as _idle after:"
msgstr "Համակարգիչն _անգործ է․"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:20
msgid "Inhibit screensaver for fullscreen applications"
msgstr ""

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:22
msgid "Enable Lock Screen"
msgstr "Միացնել կողպման ցուցադրիչը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:23
msgid "Lock Screen with Screensaver"
msgstr "Կողպել ցուցադրիչն էկրանապահով"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:24
msgid "Lock the screen after the screensaver is active for:"
msgstr "Կողպել ցուցադրիչը, եթե էկրապահը գործում է․"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:25
msgid "On Screen Keyboard"
msgstr "Ցուցադրիչային ստեղնաշար"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:26
msgid "On screen keyboard command:"
msgstr "Ցուցադրիչային ստեղնաշարի հրաման․"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:27
msgid "Session Status Messages"
msgstr "Նիստի կարգավիճակի հաղորդագրութիւններ"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:28
msgid "Logout"
msgstr "Դուրս գալ"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:29
msgid "Logout command:"
msgstr "Դուրս գալու հրաման․"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:30
msgid "Enable logout after:"
msgstr "Թոյլատրել դուրս գալ, երբ․"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:31
msgid "User Switching"
msgstr "Աւգտատերերի փոփոխում"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:32
msgid "Lock Screen with System Sleep"
msgstr "Կողպել ցուցադրիչը գործածելով քունը"

#: ../src/xfce4-screensaver-preferences.ui.h:33
msgid "Lock Screen"
msgstr "Կողպել ցուցադրիչը"

#: ../src/xfce4-screensaver.c:59
msgid "Don't become a daemon"
msgstr "Չդարձնել աւժանդակ ծրագիր "

#: ../src/xfce4-screensaver.c:60
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Միացնել վրիպազերծումը"

#: ../src/xfce4-screensaver.desktop.in.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Գործարկել էկրանապահը եւ կողպման ծրագիրը"

#: ../src/xfcekbd-indicator.c:404
msgid "XKB initialization error"
msgstr "XKB֊ի սկզբնաւորման սխալ"