Commit 39fdf59d authored by Real School's avatar Real School Committed by Transifex

I18n: Add new translation hye (100%).

26 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 5cbd5cab
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
# Translators:
# Real School <localization@ehayq.am>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-23 06:37-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-13 15:34+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>, 2020\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hye\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../xfce4-panel-profiles.desktop.in.h:1
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:51
msgid "Panel Profiles"
msgstr "Ընտրացանկի հաշիւ"
#: ../xfce4-panel-profiles.desktop.in.h:2
msgid "Backup and restore your panel configuration"
msgstr "Պահել եւ վերականգնել Ձեր ընտրացանկի կազմաձեւումը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:1
msgid ""
"<b><big>Panel Profiles</big></b>\n"
"Backup and restore your panel configuration"
msgstr ""
"<b><big>Ընտրանկի հաշիւ</big></b>\n"
"Պահել եւ վերականգնել Ձեր ընտրացանկի կազմաձեւումը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:3
msgid "Filename"
msgstr "Նշանուն"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:4
msgid "Date Modified"
msgstr "Ամսաթիւնը փոփոխուած է"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:5
msgid "Apply Configuration"
msgstr "Կիրառել դասաւորութիւնը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:6
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:293
msgid "Save Configuration"
msgstr "Պահել դասաւորութիւնը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:7
msgid "Remove Configuration"
msgstr "Հեռացնել դասաւորութիւնը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:8
msgid "Export"
msgstr "Արտածել"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:9
msgid "Import"
msgstr "Ներածել"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:10
msgid "Save panel configuration as..."
msgstr "Պահել ընտրացանկի դասաւորութիւնը որպէս․․․"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:11
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:85
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:292
msgid "Cancel"
msgstr "Չեղարկել"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.glade.h:12
msgid "<b>Name the new panel configuration</b>"
msgstr "<b>Անուանեք նոր ընտրացանկի կազմաձեւումը</b>"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:80
msgid "Save"
msgstr "Պահել"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:82
msgid "Open"
msgstr "Բացել"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:140
msgid "Current Configuration"
msgstr "Ընթացիկ դասաւորութիւնը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:160
msgid "Today"
msgstr "Այսաւր"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:162
msgid "Yesterday"
msgstr "Երեկ"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:187
#, python-format
msgid "%s (Copy of %s)"
msgstr "%s (Պատճէնել %s֊ից)"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:211
msgid "Export configuration as..."
msgstr "Ատրածել դասաւորութիւնը որպէս․․․"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:212
msgid "Untitled"
msgstr "Անանուն"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:224
msgid "Import configuration file..."
msgstr "Ներածել դասաւորութեան նիշ․․․"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:285
msgid "Name the new panel configuration"
msgstr "Անուանեք նոր ընտրացանկի կազմաձեւումը"
#: ../xfce4-panel-profiles/xfce4-panel-profiles.py:309
#, python-format
msgid "Backup_%s"
msgstr "Պահուստ_%s"
#: ../data/metainfo/org.xfce.PanelProfiles.appdata.xml.in.h:1
msgid "Application to manage different panel layouts in Xfce"
msgstr "Յաւելուած Xfce֊ում տարբեր ընտրացանկերի շարակարգերը կառավարելու համար։"
#: ../data/metainfo/org.xfce.PanelProfiles.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Multitude of panel layouts can be created using Xfce panel. This tool "
"enables managing different layouts with little effort. Xfpanel-switch makes "
"it possible to backup, restore, import and export panel layouts."
msgstr ""
"Ընտրացանկի շարակարգերի փոփոխութիւնը կարող է իրագործուել Xfce ընտրացանկի "
"աւգնութեամբ։ Այս գործիքը միացնում է տարբեր շարակարգերի կառավարումը փոքր "
"պահանջով։ Xfpanel-switch ֊ը հնարաւորութիւն է տալիս ընտրացանկի շարակարգերը "
"պահելու, վերականգնելու, ներածելու եւ արտածելու։"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment