Commit e7c73af8 authored by Arnold Marko's avatar Arnold Marko Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sl (97%).

82 translated messages, 2 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent b75ed00b
......@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-04 12:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-04 11:49+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2022-08-03 00:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-03 18:39+0000\n"
"Last-Translator: Arnold Marko <arnold.marko@gmail.com>, 2020\n"
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -20,27 +20,27 @@ msgstr ""
"Language: sl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
#: ../common/xfce-notify-log.c:491
#: ../common/xfce-notify-log.c:555
msgid "Do you really want to clear the notification log?"
msgstr "Bi res radi počistili dnevnik obvestil?"
#: ../common/xfce-notify-log.c:495
#: ../common/xfce-notify-log.c:559
msgid "Clear notification log"
msgstr "Počisti dnevnik obvestil"
#: ../common/xfce-notify-log.c:498
#: ../common/xfce-notify-log.c:562
msgid "Cancel"
msgstr "Prekliči"
#: ../common/xfce-notify-log.c:500 ../xfce4-notifyd-config/main.c:972
#: ../common/xfce-notify-log.c:564 ../xfce4-notifyd-config/main.c:1118
msgid "Clear"
msgstr "Počisti"
#: ../common/xfce-notify-log.c:516 ../common/xfce-notify-log.c:524
#: ../common/xfce-notify-log.c:580 ../common/xfce-notify-log.c:588
msgid "include icon cache"
msgstr "vključi medpomnilnik za ikone"
#: ../panel-plugin/notification-plugin.c:225
#: ../panel-plugin/notification-plugin.c:227
#: ../xfce4-notifyd-config/xfce4-notifyd-config.glade.h:12
#: ../xfce4-notifyd-config/xfce4-notifyd-config.desktop.in.h:1
msgid "Notifications"
......@@ -86,19 +86,19 @@ msgstr "To je vtičnik za obvestila"
msgid "Copyright © 2017 Simon Steinbeiß\n"
msgstr "© 2017 Simon Steinbeiß\n"
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:139
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:140
msgid "<b>_Do not disturb</b>"
msgstr "<b>Ne _moti</b>"
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:335
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:336
msgid "No notifications"
msgstr "Brez obvestil"
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:356
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:357
msgid "_Clear log"
msgstr "Po_briši dnevnik"
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:364
#: ../panel-plugin/notification-plugin-log.c:365
msgid "_Notification settings…"
msgstr "_Nastavitve obveščanja..."
......@@ -111,7 +111,7 @@ msgid "Notification plugin for the Xfce panel"
msgstr "Vtičnik za obvestila za Xfce pano"
#: ../xfce4-notifyd/main.c:53 ../xfce4-notifyd/main.c:63
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:817
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:963
msgid "Xfce Notify Daemon"
msgstr "Xfce pritajeni program za obvestila"
......@@ -129,101 +129,105 @@ msgstr "Pritajenega programa za obvestila ni mogoče zagnati"
msgid "Another notification daemon is running, exiting\n"
msgstr "Zagnan je še en pritajeni program za obvestila. Prekinjam.\n"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:78
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:86
msgid "Notification Preview"
msgstr "Predogled obvestila"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:79
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:87
msgid "This is what notifications will look like"
msgstr "Tako bodo prikazana obvestila"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:84
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:92
msgid "Button"
msgstr "Gumb"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:91
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:99
msgid "Notification preview failed"
msgstr "Predogled obvestil ni uspel"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:508
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:470
msgid "Unspecified applications"
msgstr ""
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:651
#, c-format
msgid ""
"<b>Currently only urgent notifications are shown.</b>\n"
"Notification logging is %s."
msgstr "<b>Trenutno so prikazana le nujna obvestila.</b>\nBeleženje obvestil v dnevnik je %s"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:515
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:658
msgid "enabled"
msgstr "vklopljeno"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:515
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:658
msgid "disabled"
msgstr "izklopljeno"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:595
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:738
msgid "Yesterday and before"
msgstr "Včeraj in pred tem"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:819
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:965
msgid "Settings daemon is unavailable"
msgstr "Pritajeni program za nastavitve ni na voljo"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:905
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1051
msgid ""
"<big><b>Currently there are no known applications.</b></big>\n"
"As soon as an application sends a notification\n"
"it will appear in this list."
msgstr "<big><b>Trenutno ni znanih programov.</b></big>\nTakoj, ko bo program poslalo obvestilo,\nse bo to pojavilo v seznamu."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:950
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1096
msgid ""
"<big><b>Empty log</b></big>\n"
"No notifications have been logged yet."
msgstr "<big><b>Prazen dnevnik</b></big>\nNi zabeleženih obvestil."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:958
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1104
msgid "Refresh"
msgstr "Osveži"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:959
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1105
msgid "Refresh the notification log"
msgstr "Osveži dnevnik obvestil"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:965
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1111
msgid "Open"
msgstr "Odpri"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:966
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1112
msgid "Open the notification log in an external editor"
msgstr "Odpri dnevnik obvestil v zunanjem urejevalniku"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:973
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1119
msgid "Clear the notification log"
msgstr "Počisti dnevnik obvestil"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:995
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1141
msgid "Display version information"
msgstr "Pokaži podatke o različici"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:996
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1142
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Vtičnik za upravljalnje nastavitev"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:996
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1142
msgid "SOCKET_ID"
msgstr "SOCKET_ID"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1006
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1152
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Vpišite terminalski ukaz '%s --help' za navodila za uporabo."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1021
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1167
#, c-format
msgid "Released under the terms of the GNU General Public License, version 2\n"
msgstr "Izdano pod pogoji splošnega dovoljenja GNU, različica 2\n"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1022
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1168
#, c-format
msgid "Please report bugs to %s.\n"
msgstr "Poročajte hrošče na %s.\n"
......@@ -365,9 +369,9 @@ msgstr "Omejitev velikosti dnevnika"
#: ../xfce4-notifyd-config/xfce4-notifyd-config.glade.h:37
msgid ""
"The maximum amount of entries to be retained in the log. Please note that a "
"The maximum number of entries to be retained in the log. Please note that a "
"large log may lead to performance penalties. 0 means no limit."
msgstr "Največje število vnosov, ki se hranijo v dnevniku. Zavedajte se, da velik dnevnik lahko vpliva na zmogljivost sistema. 0 pomeni neomejeno."
msgstr ""
#: ../xfce4-notifyd-config/xfce4-notifyd-config.glade.h:38
msgid "Log"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment