Commit 17baeddb authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation sq (97%).

82 translated messages, 2 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent e7c73af8
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-19 12:51+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2022-08-03 00:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-03 18:39+0000\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2008,2020,2022\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sq/)\n"
......@@ -20,23 +20,23 @@ msgstr ""
"Language: sq\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../common/xfce-notify-log.c:522
#: ../common/xfce-notify-log.c:555
msgid "Do you really want to clear the notification log?"
msgstr "Doni vërtet të pastrohet regjistri i njoftimeve?"
#: ../common/xfce-notify-log.c:526
#: ../common/xfce-notify-log.c:559
msgid "Clear notification log"
msgstr "Spastro regjistër njoftimesh"
#: ../common/xfce-notify-log.c:529
#: ../common/xfce-notify-log.c:562
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"
#: ../common/xfce-notify-log.c:531 ../xfce4-notifyd-config/main.c:1094
#: ../common/xfce-notify-log.c:564 ../xfce4-notifyd-config/main.c:1118
msgid "Clear"
msgstr "Spastroje"
#: ../common/xfce-notify-log.c:547 ../common/xfce-notify-log.c:555
#: ../common/xfce-notify-log.c:580 ../common/xfce-notify-log.c:588
msgid "include icon cache"
msgstr "përfshi fshehtinë ikonash"
......@@ -111,7 +111,7 @@ msgid "Notification plugin for the Xfce panel"
msgstr "Shtojcë njoftimesh për panelin e Xfce-së"
#: ../xfce4-notifyd/main.c:53 ../xfce4-notifyd/main.c:63
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:939
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:963
msgid "Xfce Notify Daemon"
msgstr "Demoni Xfce Notify"
......@@ -129,105 +129,105 @@ msgstr "S’arrihet të niset demoni i njoftimeve"
msgid "Another notification daemon is running, exiting\n"
msgstr "Po xhiron një tjetër demon njoftimesh, po dilet\n"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:84
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:86
msgid "Notification Preview"
msgstr "Paraparje Njoftimi"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:85
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:87
msgid "This is what notifications will look like"
msgstr "Ja se si do të duket njoftimi"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:90
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:92
msgid "Button"
msgstr "Buton"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:97
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:99
msgid "Notification preview failed"
msgstr "Paraparja e njoftimit dështoi"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:468
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:470
msgid "Unspecified applications"
msgstr "Aplikacione të paspecifikuar"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:627
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:651
#, c-format
msgid ""
"<b>Currently only urgent notifications are shown.</b>\n"
"Notification logging is %s."
msgstr "<b>Hëpërhë shfaqen vetëm njoftimet urgjente.</b>\nRegjistri i njoftimeve është %s."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:634
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:658
msgid "enabled"
msgstr "të aktivizuar"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:634
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:658
msgid "disabled"
msgstr "të çaktivizuar"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:714
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:738
msgid "Yesterday and before"
msgstr "Dje dhe më herët"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:941
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:965
msgid "Settings daemon is unavailable"
msgstr "Demoni i rregullimeve s’kapet dot"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1027
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1051
msgid ""
"<big><b>Currently there are no known applications.</b></big>\n"
"As soon as an application sends a notification\n"
"it will appear in this list."
msgstr "<big><b>Hëpërhë s’ka aplikacione të njohura.</b></big>\nSapo një aplikacion të dërgojë një njoftim\nai do të shfaqet te kjo listë."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1072
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1096
msgid ""
"<big><b>Empty log</b></big>\n"
"No notifications have been logged yet."
msgstr "<big><b>Regjistër i zbrazët</b></big>\nEnde s’është regjistruar ndonjë njoftim."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1080
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1104
msgid "Refresh"
msgstr "Rifreskoje"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1081
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1105
msgid "Refresh the notification log"
msgstr "Rifresko regjistër njoftimesh"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1087
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1111
msgid "Open"
msgstr "Hape"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1088
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1112
msgid "Open the notification log in an external editor"
msgstr "Hapeni regjistrin e njoftimeve në një përpunues të jashtëm"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1095
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1119
msgid "Clear the notification log"
msgstr "Spastro regjistër njoftimesh"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1117
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1141
msgid "Display version information"
msgstr "Shfaq të dhëna versioni"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1118
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1142
msgid "Settings manager socket"
msgstr "\"Socket\" përgjegjësi rregullimesh"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1118
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1142
msgid "SOCKET_ID"
msgstr "_ID SOCKET-i"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1128
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1152
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Për përdorimin, shtypni '%s --help'."
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1143
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1167
#, c-format
msgid "Released under the terms of the GNU General Public License, version 2\n"
msgstr "Hedhur në qarkullim sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU, versioni 2\n"
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1144
#: ../xfce4-notifyd-config/main.c:1168
#, c-format
msgid "Please report bugs to %s.\n"
msgstr "Ju lutemi, raportoni të meta te %s.\n"
......@@ -369,9 +369,9 @@ msgstr "Kufi madhësie regjistrash"
#: ../xfce4-notifyd-config/xfce4-notifyd-config.glade.h:37
msgid ""
"The maximum amount of entries to be retained in the log. Please note that a "
"The maximum number of entries to be retained in the log. Please note that a "
"large log may lead to performance penalties. 0 means no limit."
msgstr "Madhësia maksimum e zërave për t’u mbajtur te regjistri. Ju lutemi, kini parasysh se një regjistër i madh mund të ndëshkojë funksionimin. 0 do të thotë pa kufij."
msgstr ""
#: ../xfce4-notifyd-config/xfce4-notifyd-config.glade.h:38
msgid "Log"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment