Commit dfd524eb authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex
Browse files

I18n: Update translation pl (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 69eafd30
Pipeline #10689 passed with stage
in 13 seconds
......@@ -18,8 +18,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-02 12:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-02 11:48+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-08-08 12:42+0000\n"
"Last-Translator: No Ne\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -41,7 +41,7 @@ msgstr "Całkowity czas:"
#: ../xfburn/xfburn-global.h:32
msgid "length"
msgstr "Czas trwania"
msgstr "czas trwania"
#: ../xfburn/xfburn-global.h:33 ../xfburn/xfburn-copy-cd-progress-dialog.c:93
msgid "Flushing cache..."
......@@ -73,11 +73,11 @@ msgstr "Anuluj"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:70
msgid "Quick Blank"
msgstr "Szybkie"
msgstr "Szybkie czyszczenie"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:71
msgid "Full Blank (slow)"
msgstr "Pełne (powolne)"
msgstr "Pełne czyszczenie (powolne)"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:72
msgid "Quick Format"
......@@ -89,11 +89,11 @@ msgstr "Pełne formatowanie"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:74
msgid "Quick Deformat"
msgstr "Szybki Deformat"
msgstr "Szybkie usuwanie formatowania"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:75
msgid "Full Deformat (slow)"
msgstr "Pełne formatowanie"
msgstr "Pełne usuwanie formatowania (powolne)"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:119
msgid "Eject the disc"
......@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr "Proszę upewnić się, że zaznaczono właściwy plik i bieżący użytk
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:144
msgid "Audio composition"
msgstr "Projekt z muzyką"
msgstr "Projekt z audio"
#: ../xfburn/xfburn-compositions-notebook.c:205
msgid "Welcome"
......@@ -603,7 +603,7 @@ msgstr "Czy jest to prawidłowa kombinacja"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Czy kombinacja sprzętu i płyty jest poprawna aby nagrać kompozycję?"
msgstr "Czy kombinacja sprzętu i płyty jest poprawna, aby nagrać kompozycję?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
......@@ -638,7 +638,7 @@ msgstr "_Wyświetlanie tego okna w przyszłości"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
msgstr "Domyślna"
msgstr "domyślna"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
......@@ -684,7 +684,7 @@ msgstr "Błąd określania płyty"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Płyta jednokrotnego zapisu. Brak możliwości wyczyszczenia."
msgstr "Płyta jednokrotnego zapisu, brak możliwości wyczyszczenia"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
......@@ -773,7 +773,7 @@ msgstr "Rozpocznij projekt z danymi, opcjonalnie z plikami lub katalogami, któr
msgid ""
"Start an audio composition, optionally followed by files/directories to be "
"added to the composition"
msgstr "Rozpocznij projekt z muzyką, opcjonalnie z plikami lub katalogami, które zostaną dodane do projektu"
msgstr "Rozpocznij projekt z audio, opcjonalnie z plikami lub katalogami, które zostaną dodane do projektu"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:82
msgid ""
......@@ -822,7 +822,7 @@ msgid ""
"Please unmount and restart the application.\n"
"\n"
"If no disc is in the drive, check that you have read and write access to the drive with the current user."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do płyty. Prawdapodobnie jest w użyciu.\n\nProszę odmontować napęd i ponownie uruchomić program.\n\nJeśli płyta nie znajduje się w napędzie, proszę sprawdzić czy bieżący użytkownik posiada prawa do odczytu i zapisu przy użyciu napędu."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do płyty. Prawdopodobnie jest w użyciu.\n\nProszę odmontować napęd i ponownie uruchomić program.\n\nJeśli płyta nie znajduje się w napędzie, proszę sprawdzić, czy bieżący użytkownik ma prawa do odczytu i zapisu przy użyciu napędu."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:330
#, c-format
......@@ -842,7 +842,7 @@ msgstr "Nowy projekt z danymi"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:241
msgid "New audio composition"
msgstr "Nowy projekt z muzyką"
msgstr "Nowy projekt z audio"
#: ../xfburn/xfburn-main-window.c:246 ../xfburn.ui.h:9
msgid "Blank CD-RW"
......@@ -1052,7 +1052,7 @@ msgstr "Nagrywanie DVD-RAM"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:271
msgid "Write Blu-ray"
msgstr "Zapisz Blu-Ray"
msgstr "Nagrywanie Blu-ray"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:279
msgid "Sc_an for devices"
......@@ -1180,11 +1180,11 @@ msgstr "Przygotowuje płytę wielokrotnego zapisu do nagrania"
#: ../xfburn/xfburn-welcome-tab.c:133
msgid "<big>_Audio CD</big>"
msgstr "<big>Utwórz projekt z _muzyką</big>"
msgstr "<big>Utwórz projekt z audi_o</big>"
#: ../xfburn/xfburn-welcome-tab.c:133
msgid "Audio CD playable in regular stereos"
msgstr "Tworzy nowy projekt i nagrywa płytę Audio-CD"
msgstr "Tworzy nowy projekt i nagrywa płytę CD-Audio"
#. Note to translators: you can probably keep this as gstreamer,
#. * unless you have a good reason to call it by another name that
......@@ -1196,7 +1196,7 @@ msgstr "gstreamer"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:342
msgid "What files can get burned to an audio CD?"
msgstr "Jakie pliki mogą zostać wypalone na płytę CD Audio?"
msgstr "Jakie pliki mogą zostać wypalone na płytę CD-Audio?"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:373
msgid "Pos"
......@@ -1220,11 +1220,11 @@ msgstr "Nazwa pliku"
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:552
msgid "Cannot burn audio onto a DVD."
msgstr "Nie można nagrać muzyki na płytę DVD"
msgstr "Nie można nagrać audio na płytę DVD."
#: ../xfburn/xfburn-audio-composition.c:1230
msgid "You can only have a maximum of 99 tracks."
msgstr "Maksymalna ilość ścieżek wynosi 99."
msgstr "Maksymalna liczba ścieżek wynosi 99."
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:276
msgid "A problem with the burn backend occurred."
......@@ -1268,7 +1268,7 @@ msgstr "Plik „%s” nie posiada rozszerzenia .wav"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:164
#, c-format
msgid "File %s does not contain uncompressed PCM wave audio"
msgstr "Plik %s nie zawiera nieskompresowanego dźwięku PCM wave."
msgstr "Plik %s nie zawiera nieskompresowanego dźwięku wave PCM"
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-basic.c:170
#, c-format
......@@ -1313,7 +1313,7 @@ msgid ""
"If an audio file is not recognized, make sure\n"
"that you have the 'good','bad', and 'ugly'\n"
"gstreamer plugin packages installed."
msgstr "Transkoder Gstreamer używa biblioteki gstreamer w\ncelu utworzenia projektu z muzyką.\n\nObsługa wszystkich typów plików dźwiękowych wymaga\nzainstalowania odpowiednich wtyczek. Jeśli plik\ndźwiękowy nie jest rozpoznawany, proszę upewnić się,\nże zainstalowano pakiety wtyczek gstreamer o nazwach\n„good”, „bad” i „ugly”."
msgstr "Transkoder Gstreamer używa biblioteki gstreamer w\ncelu utworzenia projektu z audio.\n\nObsługa wszystkich typów plików dźwiękowych wymaga\nzainstalowania odpowiednich wtyczek. Jeśli plik\ndźwiękowy nie jest rozpoznawany, proszę upewnić się,\nże zainstalowano pakiety wtyczek gstreamer o nazwach\n„good”, „bad” i „ugly”."
#: ../xfburn/xfburn-transcoder-gst.c:627
msgid "No information available on which plugin is required."
......@@ -1410,7 +1410,7 @@ msgstr "Nagrywanie DVDRAM"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:294 ../xfburn/xfburn-device.c:295
msgid "Can burn Blu-ray"
msgstr "Nagrywanie Blu-Ray"
msgstr "Nagrywanie Blu-ray"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:297 ../xfburn/xfburn-device.c:298
msgid "libburn TAO block types"
......@@ -1438,7 +1438,7 @@ msgstr "Nowy projekt z _danymi"
#: ../xfburn.ui.h:3
msgid "New _audio composition"
msgstr "Nowy projekt z _muzyką"
msgstr "Nowy projekt z audi_o"
#: ../xfburn.ui.h:4
msgid "_Close composition"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment