Commit c3cfb570 authored by Luna Jernberg's avatar Luna Jernberg Committed by Transifex

I18n: Update translation sv (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 1b3ebfbd
Pipeline #2712 passed with stage
in 8 seconds
......@@ -7,6 +7,7 @@
# Alex Nordlund <deep.alexander@gmail.com>, 2013
# Arve Eriksson <031299870@telia.com>, 2017,2020
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006,2008-2009
# Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>, 2020
# Påvel Nicklasson <pavel.frimixse>, 2014-2015
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2014
# Påvel Nicklasson <pavel2@frimix.se>, 2014-2015
......@@ -15,9 +16,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-27 23:32+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-02 16:43+0000\n"
"Last-Translator: Luna Jernberg <bittin@cafe8bitar.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -114,7 +115,7 @@ msgstr "Töm skiva"
msgid "Burning device"
msgstr "Brännarenhet"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode"
msgstr "Tömningsläge"
......@@ -581,51 +582,51 @@ msgstr "Fel inträffade då filer lades till"
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only"
msgstr "Visa endast skrivare"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection"
msgstr "Visa hastighetsval"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Visa kombinationsruta för hastighetsval"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection"
msgstr "Visa lägesväljare"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Visa kombinationsruta för lägesval"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination"
msgstr "Är det en giltig kombination"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Är kombinationen av hårdvara och skiva giltig för att bränna samlingen?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Tömningsläget visar andra skivstatusmeddelanden än vanligt läge"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:"
msgstr "_Hastighet:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:"
msgstr "Skrivnings_läge:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list"
msgstr "Tom hastighetslista"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n"
......@@ -636,69 +637,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Det gick inte att hämta hastighetslistan för enheten.</b>\n\nDetta är ett känt fel för enheter. Om du är intresserad av att rätta till det, ta en titt i libburn-biblioteket.\n\nBränning bör fortfarande fungera, men om det blir problem i alla fall, så låt oss veta det.\n\n<i>Tack!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Fortsätt att _visa denna notering"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
msgstr "standard"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
msgstr "Maximal"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "En full men raderbar disk finns i enheten"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?"
msgstr "Vill du rensa disken, så att den kan användas för den följande bränningsprocessen?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Enheten kan inte bränna på den inmatade skivan"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty"
msgstr "Enheten är tom"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr "Tyvärr, multisession stöds ännu inte"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full"
msgstr "Inmatad skiva är full"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Inmatad skiva är olämplig"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Kan inte komma åt enheten (den kanske används)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc"
msgstr "Fel vid fastställning av skiva"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Skivan kan endast skrivas en gång, ingen tömning möjlig"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW behöver inte tömmas"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Inmatad skiva är redan tom"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto"
msgstr "Auto"
......@@ -792,6 +793,7 @@ msgid ""
msgstr "Visa huvudprogrammet även när annan åtgärd anges i kommandoraden."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn"
......@@ -1023,7 +1025,7 @@ msgstr "Namn"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:256
msgid "Revision"
msgstr ""
msgstr "Revision"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:258
msgid "Node"
......@@ -1374,11 +1376,11 @@ msgstr "Enhetsadress"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:261
msgid "Device revision"
msgstr ""
msgstr "Enhetsrevision"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:262
msgid "Device Revision"
msgstr ""
msgstr "EnhetsRevision"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:264 ../xfburn/xfburn-device.c:265
msgid "Burn speeds supported by the device"
......@@ -1512,7 +1514,11 @@ msgstr "CD- och DVD-brännarprogram"
msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "Bränn avbildning (xfburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr "Ett simpelt cd-brännings verktyg"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment