Commit 91b4b5a8 authored by Priit Jõerüüt's avatar Priit Jõerüüt Committed by Transifex

I18n: Update translation et (79%).

258 translated messages, 65 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 03854a99
Pipeline #1149 passed with stage
in 7 seconds
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-29 11:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-06 08:10+0000\n"
"Last-Translator: Priit Jõerüüt <transifex@joeruut.com>\n"
"Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/et/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Ebaõnnestus"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:570
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:365
msgid "Unable to grab the drive."
msgstr ""
msgstr "Kettaseadme haaramine ei õnnestu."
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:128
msgid "Image"
......@@ -628,7 +628,7 @@ msgid ""
"Burning should still work, but if there are problems anyways, please let us know.\n"
"\n"
"<i>Thank you!</i>"
msgstr ""
msgstr "<b>Kettaseadme kiiruste loendi hankimine ebaõnnestus.</b>\n\nTegu on tuntud veaga, mis esineb mõningate seadmetega. Kui sa soovid seda parandada, siis jätka uurimist libburn'i teegist.\n\nKirjutamine peaks toimima, kuid kui siiski esineb probleeme, palun anna meile teada.\n\n<i>Täname!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360
msgid "Continue to _show this notice"
......@@ -650,7 +650,7 @@ msgstr "Kettaseadmed on täis, kuid kustutatav plaaditüüp"
msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?"
msgstr ""
msgstr "Kas sa soovid tühjendada ketast, et seda saaks järgneva kirjutamise puhul kasutada?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
......@@ -742,7 +742,7 @@ msgstr "Kasutaja %s kodu"
#: ../xfburn/xfburn-udev-manager.c:495
#, c-format
msgid "Failed to unmount '%s'. Drive cannot be used for burning."
msgstr ""
msgstr "Seadet '%s' ei õnnestunud lahti haakida. Ketast ei saa kasutada kirjutamiseks."
#. || G_OPTION_FLAG_FILENAME
#: ../xfburn/xfburn-main.c:74
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment