Commit 37bcb2e3 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent c3cfb570
Pipeline #2753 passed with stage
in 8 seconds
......@@ -5,16 +5,16 @@
# Translators:
# Alois Nešpor <info@aloisnespor.info>, 2013
# Alois Nešpor <info@aloisnespor.info>, 2014
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2014-2015,2017,2019
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2014-2015,2017,2019-2020
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2018
# Petr Šimáček <petr.simacek@gmail.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-27 23:32+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-03 17:30+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr "Vymazat disk"
msgid "Burning device"
msgstr "Zapisovací zařízení"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode"
msgstr "Režim mazání"
......@@ -578,51 +578,51 @@ msgstr "Při přidávání souborů došlo k chybě (chybám)."
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only"
msgstr "Zobrazovat pouze vypalovací mechaniky"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection"
msgstr "Zobrazit výběr rychlosti"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Zobrazit prvek pro výběr rychlosti"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection"
msgstr "Zobrazit výběr režimu"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Zobrazit prvek pro výběr režimu"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination"
msgstr "Je toto platná kombinace?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Umožňuje kombinace hardwaru a disku vypálit kompozici?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Režim mazání zobrazuje jiná stavová hlášení než běžný režim"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:"
msgstr "_Rychlost:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:"
msgstr "Reži_m zápisu:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list"
msgstr "Prázdný seznam rychlostí"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n"
......@@ -633,69 +633,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Nebylo možné získat z jednotky seznam rychlostí.</b>\n\nToto je známá chyba, která může nastat u některých mechanik. Prosíme vás, abyste tuto chybu nahlásili na adresu <i>xfburn@xfce.org</i> společně s výstupem na konzoli. Zvýšíte tím šanci, že tato chyba bude v příští verzi opravena.\n\nVypalování by však stále mělo pracovat. Pokud se přesto objeví potíže, prosíme, abyste nás o nich informovali.\n\n<i>Děkujeme!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Toto upozornění _zobrazit i příště "
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
msgstr "výchozí"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
msgstr "Max"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "V jednotce je plný, ale smazatelný disk"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?"
msgstr "Chcete smazat disk, aby se v budoucnu mohl použít pro vypalování?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Jednotka nemůže vypalovat na vložený disk"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty"
msgstr "Jednotka je prázdná!"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr "Omlouváme se, ale multisession zatím není podporován"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full"
msgstr "Vložený disk je zaplněn"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Vložený disk není vhodný"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Přístup k jednotce nebyl možný (pravděpodobně se používá)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc"
msgstr "Chyba při rozpoznávání disku"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Toto je disk pouze pro jeden zápis, mazání není možné"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "Disk DVD-RW není nutné mazat"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Vložený disk je již prázdný"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto"
msgstr "Automaticky"
......@@ -789,6 +789,7 @@ msgid ""
msgstr "Zobrazit hlavní program i když je v příkazovém řádku zadána jiná akce."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn"
......@@ -1020,7 +1021,7 @@ msgstr "Název"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:256
msgid "Revision"
msgstr ""
msgstr "Revize"
#: ../xfburn/xfburn-preferences-dialog.c:258
msgid "Node"
......@@ -1371,11 +1372,11 @@ msgstr "Adresa zařízení"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:261
msgid "Device revision"
msgstr ""
msgstr "Revize zařízení"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:262
msgid "Device Revision"
msgstr ""
msgstr "Revize zařízení"
#: ../xfburn/xfburn-device.c:264 ../xfburn/xfburn-device.c:265
msgid "Burn speeds supported by the device"
......@@ -1509,7 +1510,11 @@ msgstr "Aplikace pro vypalování CD a DVD"
msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "Vypálit bitovou kopii (fxburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr "Jednoduchý nástroj k vypalování CD"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment