Commit 320d85e4 authored by Michal Várady's avatar Michal Várady Committed by Transifex

I18n: Update translation cs (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 00a08624
Pipeline #5228 passed with stage
in 10 seconds
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-03 17:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-26 14:23+0000\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/cs/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "Došlo k chybě v backendu pro vypalování."
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:553
#: ../xfburn/xfburn-burn-audio-cd-composition-dialog.c:296
msgid "The write mode is not supported currently."
msgstr "Režim zápisu není nyní podporován."
msgstr "Režim zápisu není zatím podporován."
#. could not create source
#: ../xfburn/xfburn-burn-data-composition-base-dialog.c:636
......@@ -308,7 +308,7 @@ msgstr "_Vypálit bitovou kopii"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:275
msgid "Burn mode is not currently implemented."
msgstr "Režim vypalování není implementován"
msgstr "Režim vypalování není zatím implementován"
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:326
#: ../xfburn/xfburn-burn-image-dialog.c:355
......@@ -717,7 +717,7 @@ msgstr "Seznam zařízení"
#: ../xfburn/xfburn-device-list.c:213 ../xfburn/xfburn-device-list.c:214
msgid "Currently selected device"
msgstr "Vybrané zařízení"
msgstr "Aktuálně vybrané zařízení"
#. globals
#: ../xfburn/xfburn-directory-browser.c:52
......@@ -806,7 +806,7 @@ msgstr "Nelze inicializovat vypalovací backend."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:294
msgid "No burners are currently available"
msgstr "V tomto okamžiku nejsou dostupné žádné zapisovací jednotky"
msgstr "Aktuálně nejsou dostupné žádné zapisovací jednotky"
#: ../xfburn/xfburn-main.c:296
msgid ""
......@@ -815,7 +815,7 @@ msgid ""
"Please unmount and restart the application.\n"
"\n"
"If no disc is in the drive, check that you have read and write access to the drive with the current user."
msgstr "Disk se pravděpodobně používá, přístup byl odepřen.\n\nOdpojte disk a restartujte aplikaci.\n\nPokud se v jednotce žádný disk nenachází, ověřte, zda máte pod současným uživatelem přístup pro čtení a zápis k jednotce."
msgstr "Disk se pravděpodobně používá, přístup byl odepřen.\n\nOdpojte disk a restartujte aplikaci.\n\nPokud se v jednotce žádný disk nenachází, ověřte, zda máte pod aktuálním uživatelem přístup pro čtení a zápis k jednotce."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:330
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment