Commit 0cc51d4c authored by Serdar Sağlam's avatar Serdar Sağlam Committed by Transifex

I18n: Update translation tr (100%).

324 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 62ada892
Pipeline #2220 passed with stage
in 8 seconds
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-28 00:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-28 13:44+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-12 00:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-07 10:51+0000\n"
"Last-Translator: Serdar Sağlam <teknomobil@msn.com>\n"
"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/tr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Disk Boşalt"
msgid "Burning device"
msgstr "Yazma aygıtı"
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:156
#: ../xfburn/xfburn-blank-dialog.c:195 ../xfburn/xfburn-device-box.c:158
msgid "Blank mode"
msgstr "Boşaltma kipi"
......@@ -579,51 +579,51 @@ msgstr "Dosyalar eklenirken hata(lar) oluştu"
msgid "OK"
msgstr "Tamam"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:140 ../xfburn/xfburn-device-box.c:141
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:142 ../xfburn/xfburn-device-box.c:143
msgid "Show writers only"
msgstr "Sadece yazıcıları göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:144
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:146
msgid "Show speed selection"
msgstr "Hız seçimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:145
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:147
msgid "Show speed selection combo"
msgstr "Hız seçimi birleşimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:148
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:150
msgid "Show mode selection"
msgstr "Kip seçimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:149
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:151
msgid "Show mode selection combo"
msgstr "Kip seçimi birleşimini göster"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:152
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:154
msgid "Is it a valid combination"
msgstr "Geçerli bir kombinasyon değil"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:153
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:155
msgid "Is the combination of hardware and disc valid to burn the composition?"
msgstr "Donanım ve disk kombinasyonu derlemeyi yazmak için geçerli mi? "
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:157
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:159
msgid "The blank mode shows different disc status messages than regular mode"
msgstr "Boşaltma kipi düzenli kipten daha farklı disk durumu mesajları göstermektedir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:206
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:216
msgid "_Speed:"
msgstr "_Hız:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:229
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:239
msgid "Write _mode:"
msgstr "Yazma _kipi:"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:340
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:350
msgid "Empty speed list"
msgstr "Hız listesini boşalt"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:349
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:359
msgid ""
"<b>Unable to retrieve the speed list for the drive.</b>\n"
"\n"
......@@ -634,69 +634,69 @@ msgid ""
"<i>Thank you!</i>"
msgstr "<b>Sürücü için hız listesi alınamıyor.</b>\n\nBu bazı sürücüler için bilinen bir hatadır. Bu hatayı konsol çıktıları ile birlikte <i>xfburn@xfce.org</i> adresine gönderiniz, bu sorunun giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.\n\nYazma işi devam edecektir, eğer yazma konusunda başka sorunlar da yaşıyorsanız, bizimle irtibata geçiniz.\n\n<i>Teşekkürler!</i>"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:360
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:370
msgid "Continue to _show this notice"
msgstr "Bu uyarıyı gö_stermeye devam et"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:407
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:417
msgid "default"
msgstr "öntanımlı"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:438
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:448
msgid "Max"
msgstr "Azm"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:473
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:483
msgid "A full, but erasable disc is in the drive"
msgstr "Sürücüde dolu ama silinebilir bir disk mevcut"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:474
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:484
msgid ""
"Do you want to blank the disc, so that it can be used for the upcoming burn "
"process?"
msgstr "Yaklaşan yazma işlemi için kullanılabilmesi için diski boşaltmak ister misiniz?"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:545
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:555
msgid "Drive can't burn on the inserted disc"
msgstr "Sürücünüz yerleştirmiş olduğunuz diske veri yazamıyor"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:554 ../xfburn/xfburn-device-box.c:600
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:564 ../xfburn/xfburn-device-box.c:610
msgid "Drive is empty"
msgstr "Sürücü boş"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:557
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:567
msgid "Sorry, multisession is not yet supported"
msgstr "Üzgünüz, çokluoturum şimdilik desteklenmemektedir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:560
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:570
msgid "Inserted disc is full"
msgstr "Yerleştirdiğiniz disk dolu"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:563 ../xfburn/xfburn-device-box.c:606
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:573 ../xfburn/xfburn-device-box.c:616
msgid "Inserted disc is unsuitable"
msgstr "Yerleştirdiğiniz disk uygun değil"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:566 ../xfburn/xfburn-device-box.c:609
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:576 ../xfburn/xfburn-device-box.c:619
msgid "Cannot access drive (it might be in use)"
msgstr "Sürücüye erişilemiyor (kullanımda olabilir)"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:571 ../xfburn/xfburn-device-box.c:612
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:581 ../xfburn/xfburn-device-box.c:622
msgid "Error determining disc"
msgstr "Disk belirlenirken hata meydana geldi"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:592
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:602
msgid "Write-once disc, no blanking possible"
msgstr "Disk sadece yazılabilir, bu yüzden boşaltmak mümkün değildir"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:595
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:605
msgid "DVD+RW does not need blanking"
msgstr "DVD+RW'nin boşaltılmaya ihtiyacı yoktur "
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:603
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:613
msgid "Inserted disc is already blank"
msgstr "Yerleştirdiğiniz disk zaten boş"
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:639
#: ../xfburn/xfburn-device-box.c:649
msgid "Auto"
msgstr "Otomatik"
......@@ -790,6 +790,7 @@ msgid ""
msgstr "Komut satırında başka bir eylem belirtilmiş olsa bile ana programı göster."
#: ../xfburn/xfburn-main.c:202 ../xfburn.desktop.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
msgid "Xfburn"
msgstr "Xfburn"
......@@ -1510,7 +1511,11 @@ msgstr "CD ve DVD yazma uygulaması"
msgid "Burn Image (xfburn)"
msgstr "Kalıbı yazdır (xfburn)"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:1
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:2
msgid "A simple CD burning tool"
msgstr "Basit bir CD yazma aracı"
#: ../org.xfce.xfburn.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Xfburn is a simple CD/DVD burning tool based on libburnia libraries. It can "
"blank CD/DVD(-RW)s, burn and create iso images, audio CDs, as well as burn "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment