Commit ac8a50ef authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Transifex

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 76%

New status: 171 messages complete with 2 fuzzies and 51 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent 223047a3
......@@ -2,21 +2,21 @@
# Copyright (C) 2013 The parole authors.
# This file is distributed under the same license as the parole package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2013.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-10 06:45+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-17 06:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-16 19:33+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"Language: kk\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:1
msgid "16:9 (Widescreen)"
......@@ -124,24 +124,23 @@ msgstr "Алдыңғы"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:25
msgid "Select Text Subtitles..."
msgstr ""
msgstr "Мәтіндік субтитрларды таңдаңыз..."
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:26
msgid "Show _playlist"
msgstr ""
msgstr "О_йнату тізімін көрсету"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:27
#, fuzzy
msgid "Square"
msgstr "Өз өзіне көбейту"
msgstr ""
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:28
msgid "Subtitles"
msgstr ""
msgstr "Субтитрлар"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:29
msgid "Subtitles:"
msgstr ""
msgstr "Субтитрлар:"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:30
msgid "Volume _Down"
......@@ -153,7 +152,7 @@ msgstr "Дыбысты _көтеру"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:32
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr ""
msgstr "Ж_ақтар арақатынасы"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:33
msgid "_Edit"
......@@ -165,11 +164,11 @@ msgstr "Кө_мек"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:35
msgid "_Media"
msgstr ""
msgstr "_Медиа"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:36
msgid "_Mute"
msgstr ""
msgstr "Д_ыбысын басу"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:37
msgid "_Repeat"
......@@ -177,7 +176,7 @@ msgstr "Қай_талау"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:38
msgid "_Shuffle"
msgstr ""
msgstr "Арала_стыру"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:39
msgid "_View"
......@@ -185,7 +184,7 @@ msgstr "Тү_рі"
#: ../data/interfaces/mediachooser.ui.h:1
msgid "Open Media Files"
msgstr ""
msgstr "Медиа файлдарын ашу"
#: ../data/interfaces/mediachooser.ui.h:2
msgid "_Open"
......@@ -201,11 +200,11 @@ msgstr ""
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:3
msgid "Audio Menu"
msgstr ""
msgstr "Аудио мәзірі"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:4
msgid "Chapter Menu"
msgstr ""
msgstr "Бөлімдер мәзірі"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:5
msgid "Clear"
......@@ -213,38 +212,38 @@ msgstr "Тазарту"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:6
msgid "DVD Menu"
msgstr ""
msgstr "DVD мәзірі"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:7
msgid "DVD Name"
msgstr ""
msgstr "DVD атауы"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:8
msgid "Disc Playlist"
msgstr ""
msgstr "Дисктің ойнату тізімі"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:9
msgid "Play opened files"
msgstr ""
msgstr "Ашылған файлдарды ойнату"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:10 ../src/parole-medialist.c:821
#: ../src/parole-player.c:3068
msgid "Playlist"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімі"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:11 ../src/parole-medialist.c:1009
#: ../src/parole-medialist.c:1153
msgid "Playlist empty"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімі бос"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:12
msgid "Playlist options"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімі опциялары"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:13
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:17
msgid "Remember playlist"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімін сақтау"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:14
msgid "Remove"
......@@ -256,15 +255,15 @@ msgstr "Қайталау"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:16
msgid "Replace playlist when opening files"
msgstr ""
msgstr "Файлдарды ашу кезінде ойнату тізімін алмастыру"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:17
msgid "Shuffle"
msgstr ""
msgstr "Араластыру"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:18
msgid "Title Menu"
msgstr ""
msgstr "Атаулар мәзірі"
#: ../data/interfaces/plugins.ui.h:1
msgid "<b>Author</b>"
......@@ -284,7 +283,7 @@ msgstr ""
#: ../data/interfaces/plugins.ui.h:5
msgid "Parole Plugins"
msgstr ""
msgstr "Parole плагиндері"
#: ../data/interfaces/plugins.ui.h:6
msgid "Plugin"
......@@ -292,11 +291,11 @@ msgstr "Плагин"
#: ../data/interfaces/plugins.ui.h:7
msgid "Visit Website"
msgstr ""
msgstr "Веб сайтын шолу"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:1
msgid "<b>Audio</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Аудио</b>"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:2
msgid "<b>Keyboard</b>"
......@@ -304,15 +303,15 @@ msgstr "<b>Пернетақта</b>"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:3
msgid "<b>Video</b>"
msgstr ""
msgstr "<b>Видео</b>"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:4
msgid "Always replace playlist with opened files"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімін әрқашан да ашылған файлдармен алмастыру"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:5
msgid "Automatically show subtitles when playing movie file"
msgstr ""
msgstr "Видео файлын ойнатқан кезде субтитрларды автоматты түрде көрсету"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:6
msgid "Brightness:"
......@@ -320,27 +319,27 @@ msgstr "Жарықтылығы:"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:7
msgid "Check and remove duplicate media entries"
msgstr ""
msgstr "Қайталанатын медиа жазбаларына тексеру және оларды өшіру"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:8
msgid "Configure your media player"
msgstr ""
msgstr "Медиа плееріңізді баптаңыз"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:9
msgid "Contrast:"
msgstr ""
msgstr "Контраст:"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:10
msgid "Disable screensaver while playing movies"
msgstr ""
msgstr "Видеоны ойнату кезінде экран қорғауышын сөндіру"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:11
msgid "Enable keyboard multimedia keys"
msgstr ""
msgstr "Пернетақтаның мультимедиалық пернелерін іске қосу"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:12
msgid "Enable visualization when playing audio file"
msgstr ""
msgstr "Аудионы ойнату кезінде визуализацияны іске қосу"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
msgid "Encoding:"
......@@ -356,7 +355,7 @@ msgstr "Реңі:"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:16
msgid "Parole Settings"
msgstr ""
msgstr "Parole баптаулары"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:18
msgid "Reset to defaults"
......@@ -368,11 +367,11 @@ msgstr "Қаңықтылығы:"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:20
msgid "Start playing opened files"
msgstr ""
msgstr "Ашылған файлдарды ойнатуды бастау"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:21
msgid "Visualization type:"
msgstr ""
msgstr "Визуализация түрі:"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:22
msgid "_Display"
......@@ -384,11 +383,11 @@ msgstr "Жал_пы"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:24
msgid "_Playlist"
msgstr ""
msgstr "О_йнату тізімі"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:25
msgid "_Subtitles"
msgstr ""
msgstr "_Субтитрлар"
#: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:1
msgid "By Extension"
......@@ -396,11 +395,11 @@ msgstr "Кеңейтуі бойынша"
#: ../data/interfaces/save-playlist.ui.h:2
msgid "Select File Types (By Extension)"
msgstr ""
msgstr "Файл түрін таңдаңыз (кеңейтуі бойынша)"
#: ../data/interfaces/open-location.ui.h:1
msgid "<big><b>Open Network Location</b></big>"
msgstr ""
msgstr "<big><b>Желілік орналасуды ашу</b></big>"
#: ../data/interfaces/open-location.ui.h:2 ../src/parole-open-location.c:192
msgid "Clear History"
......@@ -408,23 +407,23 @@ msgstr "Тарихты тазарту"
#: ../data/interfaces/open-location.ui.h:3
msgid "Open Network Location"
msgstr ""
msgstr "Желілік орналасуды ашу"
#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:1
msgid "Next Track"
msgstr ""
msgstr "Келесі трек"
#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:3
msgid "Play your media"
msgstr ""
msgstr "Медиаңызды ойнату"
#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:4
msgid "Play/Pause"
msgstr ""
msgstr "Ойнату/аялдату"
#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:5
msgid "Previous Track"
msgstr ""
msgstr "Алдыңғы трек"
#: ../src/common/parole-common.c:67
msgid "Message"
......@@ -445,15 +444,15 @@ msgstr "Аудио CD"
#: ../src/gst/parole-gst.c:1585
msgid "Additional software is required."
msgstr ""
msgstr "Қосымша бағдарламалық қамтама керек болып тұр."
#: ../src/gst/parole-gst.c:1589
msgid "Don't Install"
msgstr ""
msgstr "Орнатпау"
#: ../src/gst/parole-gst.c:1591
msgid "Install"
msgstr ""
msgstr "Орнату"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2014
msgid "Stop"
......@@ -481,12 +480,12 @@ msgstr ""
#: ../src/gst/parole-gst.c:2853 ../src/gst/parole-gst.c:2857
#, c-format
msgid "Audio Track #%d"
msgstr ""
msgstr "Аудио трек #%d"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2897 ../src/gst/parole-gst.c:2901
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Subtitle #%d"
msgstr "Екіншілік атау"
msgstr "Субтитрлар #%d"
#: ../src/main.c:57
#, c-format
......@@ -503,15 +502,15 @@ msgstr ""
#: ../src/main.c:231
msgid "Unknown argument "
msgstr ""
msgstr "Белгісіз аргумент"
#: ../src/main.c:275
msgid "Open a new instance"
msgstr ""
msgstr "Жана данасын ашу"
#: ../src/main.c:276
msgid "Do not load plugins"
msgstr ""
msgstr "Плагиндерді орнатпау"
#: ../src/main.c:277
msgid "Set Audio-CD/VCD/DVD device path"
......@@ -523,35 +522,35 @@ msgstr ""
#: ../src/main.c:279
msgid "Stop playing"
msgstr ""
msgstr "Ойнатуды тоқтату"
#: ../src/main.c:280
msgid "Next track"
msgstr ""
msgstr "Келесі трек"
#: ../src/main.c:281
msgid "Previous track"
msgstr ""
msgstr "Алдыңғы трек"
#: ../src/main.c:282
msgid "Seek forward"
msgstr ""
msgstr "Алға ауысу"
#: ../src/main.c:283
msgid "Seek Backward"
msgstr ""
msgstr "Артқа ауысу"
#: ../src/main.c:284
msgid "Raise volume"
msgstr ""
msgstr "Дыбысын көтеру"
#: ../src/main.c:285
msgid "Lower volume"
msgstr ""
msgstr "Дыбысын төмендету"
#: ../src/main.c:286
msgid "Mute volume"
msgstr ""
msgstr "Дыбысын басу"
#: ../src/main.c:287
msgid "Version information"
......@@ -567,15 +566,15 @@ msgstr "Толық экран режимінде іске қосылу"
#: ../src/main.c:290
msgid "Enabled/Disable XV support"
msgstr ""
msgstr "XV қолдауын іске қосу/сөндіру"
#: ../src/main.c:291
msgid "Add files to playlist"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізіміне файлдарды қосу"
#: ../src/main.c:293
msgid "Media to play"
msgstr ""
msgstr "Ойнату үшін медиа"
#: ../src/main.c:342
#, c-format
......@@ -584,7 +583,7 @@ msgstr ""
#: ../src/parole-mediachooser.c:213
msgid "Supported files"
msgstr ""
msgstr "Қолдауы бар файлдар"
#: ../src/parole-mediachooser.c:219 ../src/parole-player.c:961
msgid "All files"
......@@ -603,12 +602,12 @@ msgstr "%i бөлімі"
#: ../src/parole-medialist.c:317 ../src/parole-medialist.c:1020
#, c-format
msgid "%i items"
msgstr ""
msgstr "%i нәрсе"
#: ../src/parole-medialist.c:321
#, c-format
msgid "%i chapters"
msgstr ""
msgstr "%i бөлім"
#: ../src/parole-medialist.c:395
#, c-format
......@@ -621,15 +620,15 @@ msgstr "Рұқсат жоқ"
#: ../src/parole-medialist.c:681
msgid "Error saving playlist file"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімі файлын сақтау қатесі"
#: ../src/parole-medialist.c:693
msgid "Unknown playlist format"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімінің пішімі белгісіз"
#: ../src/parole-medialist.c:694
msgid "Please chooser a supported playlist format"
msgstr ""
msgstr "Қолдауы бар ойнату тізімі пішімін таңдаңыз"
#: ../src/parole-medialist.c:746 ../src/parole-plugins-manager.c:352
msgid "Unknown"
......@@ -637,11 +636,11 @@ msgstr "Белгісіз"
#: ../src/parole-medialist.c:828
msgid "M3U Playlists"
msgstr ""
msgstr "M3U ойнату тізімдері"
#: ../src/parole-medialist.c:836
msgid "PLS Playlists"
msgstr ""
msgstr "PLS ойнату тізімдері"
#: ../src/parole-medialist.c:844
msgid "Advanced Stream Redirector"
......@@ -662,40 +661,40 @@ msgstr ""
#: ../src/parole-medialist.c:1686
msgid "Chapter list"
msgstr ""
msgstr "Бөлімдер тізімі"
#: ../src/parole-player.c:459
msgid "Hide playlist"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімін жасыру"
#: ../src/parole-player.c:468
msgid "Show playlist"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімін көрсету"
#: ../src/parole-player.c:519
msgid "Open ISO image"
msgstr ""
msgstr "ISO бейнесін ашу"
#: ../src/parole-player.c:538
msgid "CD image"
msgstr ""
msgstr "CD бейнесі"
#: ../src/parole-player.c:538
msgid "DVD image"
msgstr ""
msgstr "DVD бейнесі"
#. Build the FileChooser dialog for subtitle selection.
#: ../src/parole-player.c:931
msgid "Select Subtitle File"
msgstr ""
msgstr "Субтитрлар файлын таңдау"
#: ../src/parole-player.c:949
msgid "Subtitle Files"
msgstr ""
msgstr "Субтитрлар файлдары"
#: ../src/parole-player.c:1124 ../src/parole-player.c:1132
msgid "Clear Recent Items"
msgstr ""
msgstr "Жуырдағы нәрселер тарихын тазарту"
#: ../src/parole-player.c:1126
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment