Commit a41bf849 authored by Pjotr's avatar Pjotr Committed by Transifex

I18n: Update translation nl (99%).

271 translated messages, 2 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
parent 57c11154
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-30 00:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-01 17:22+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-04 18:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-06 10:24+0000\n"
"Last-Translator: Pjotr <pjotrvertaalt@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/nl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -230,8 +230,8 @@ msgid "Open Media Files"
msgstr "Open mediabestanden"
#: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:816
#: ../src/parole-medialist.c:859 ../src/parole-player.c:3262
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:806
#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3262
msgid "Playlist"
msgstr "Speellijst"
......@@ -365,8 +365,8 @@ msgid "General"
msgstr "Algemeen"
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
msgid "<i>Changes to this field require Parole to be restarted.</i>"
msgstr "<i>Veranderingen in dit veld vereisen een herstart van Parole</i>"
msgid "Please restart Parole for this change to take effect."
msgstr "Herstart Parole a.u.b. om deze verandering effect te laten hebben."
#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
msgid "<b>Video Output</b>"
......@@ -501,10 +501,17 @@ msgid ""
msgstr "Parole heeft de volgende functies: afspelen van lokale mediabestanden, inclusief video met ondersteuning voor ondertiteling, geluids-CD's, DVD's en rechtstreekse uitzendingen. Parole kan ook worden uitgebreid met invoegtoepassingen."
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"This unstable development release adds the new clutter backend and cleans up"
" deprecated Gtk3 symbols. It also adds a \"go to position\" feature and "
"several bugs have been addressed."
msgstr "Deze instabiele ontwikkelingsversie voegt de nieuwe achtergronddienst clutter toe en verwijdert verouderde Gtk3-symbolen. Hij voegt ook de functie \"ga naar positie\" toe. Verder zijn er verscheidene fouten hersteld."
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
msgstr "Deze versie herstelt een probleem met het herkennen van lokaties van DVD-stations."
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release features the completed transition to the Gtk+3 toolkit, "
"improvements in the user-interface (more streamlined menus), better "
......@@ -513,20 +520,20 @@ msgid ""
"and we use the GStreamer1.0 framework now by default."
msgstr "Deze versie bevat de voltooide overgang naar de GTK+3-gereedschapskist, verbeteringen in de gebruikersschil (beter gestroomlijnde menu's) en betere afspeellijsten. Buitendien zijn bestaande invoegtoepassingen verbeterd en is er een nieuwe toegevoegd (MPRIS2). De meeste grafische kunst is voor deze versie bijgewerkt en we gebruiken nu standaard GStreamer1.0."
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This unstable development release features mostly bugfixes and introduces "
"the new MPRIS2 plugin."
msgstr "Deze onstabiele ontwikkelingsversie bevat voornamelijk foutreparaties en introduceert de nieuwe invoegtoepassing MPRIS2."
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This is a bugfix release which fixes the loading of playlists with relative "
"paths, improves the file-filters for audio/video mimetypes and fixes the "
"\"Remove duplicates\" functionality."
msgstr "Dit is een versie die vooral is gericht op foutreparaties. Ze herstelt het laden van afspeellijsten met relatieve paden, verbetert de bestandenfilters voor audio/video-bestandtypes en herstelt de functionaliteit voor \"Duplicaten verwijderen\"."
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This unstable development release features the complete port to the Gtk+3 "
"toolkit, improvements in the user-interface (more streamlined menus), better"
......@@ -542,7 +549,7 @@ msgstr "Boodschap"
msgid "Error"
msgstr "Fout"
#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:403
#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:393
#, c-format
msgid "Track %i"
msgstr "Nummer %i"
......@@ -712,69 +719,63 @@ msgstr "Parole is al actief, gebruik -i om een nieuwe instantie te openen\n"
msgid "All files"
msgstr "Alle bestanden"
#: ../src/parole-medialist.c:219
#: ../src/parole-medialist.c:218 ../src/parole-medialist.c:1588
#, c-format
msgid "Playlist (%i item)"
msgstr "Speellijst (%i element)"
msgid_plural "Playlist (%i items)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../src/parole-medialist.c:223
#: ../src/parole-medialist.c:223 ../src/parole-medialist.c:1590
#, c-format
msgid "Playlist (%i chapter)"
msgstr "Speellijst (%i hoofdstuk)"
#: ../src/parole-medialist.c:230 ../src/parole-medialist.c:1596
#, c-format
msgid "Playlist (%i items)"
msgstr "Speellijst (%i elementen)"
#: ../src/parole-medialist.c:234 ../src/parole-medialist.c:1597
#, c-format
msgid "Playlist (%i chapters)"
msgstr "Speellijst (%i hoofdstukken)"
msgid_plural "Playlist (%i chapters)"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: ../src/parole-medialist.c:419 ../src/parole-player.c:737
#: ../src/parole-medialist.c:409 ../src/parole-player.c:737
#, c-format
msgid "Chapter %i"
msgstr "Hoofdstuk %i"
#: ../src/parole-medialist.c:708
#: ../src/parole-medialist.c:698
msgid "Permission denied"
msgstr "Toestemming geweigerd"
#: ../src/parole-medialist.c:710
#: ../src/parole-medialist.c:700
msgid "Error saving playlist file"
msgstr "Opslaan van de speellijst is mislukt"
#: ../src/parole-medialist.c:722
#: ../src/parole-medialist.c:712
msgid "Unknown playlist format"
msgstr "Onbekende opmaak van speellijst"
#: ../src/parole-medialist.c:723
#: ../src/parole-medialist.c:713
msgid "Please choose a supported playlist format"
msgstr "Kies a.u.b. een ondersteunde opmaak voor speellijsten"
#: ../src/parole-medialist.c:777 ../src/parole-plugins-manager.c:369
#: ../src/parole-medialist.c:767 ../src/parole-plugins-manager.c:369
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: ../src/parole-medialist.c:866
#: ../src/parole-medialist.c:856
msgid "M3U Playlists"
msgstr "M3U-speellijsten"
#: ../src/parole-medialist.c:874
#: ../src/parole-medialist.c:864
msgid "PLS Playlists"
msgstr "PLS-speellijsten"
#: ../src/parole-medialist.c:882
#: ../src/parole-medialist.c:872
msgid "Advanced Stream Redirector"
msgstr "Advanced Stream Redirector"
#: ../src/parole-medialist.c:890
#: ../src/parole-medialist.c:880
msgid "Shareable Playlist"
msgstr "Deelbare speellijst"
#. Clear
#: ../src/parole-medialist.c:1229
#: ../src/parole-medialist.c:1219
msgid "Open Containing Folder"
msgstr "Open map waar het inzit"
......@@ -953,7 +954,7 @@ msgstr "vertalers"
msgid "Visit Parole website"
msgstr "Webstek van Parole bezoeken"
#: ../src/parole-conf-dialog.c:310
#: ../src/parole-conf-dialog.c:313
msgid "Clutter (OpenGL)"
msgstr "Clutter (OpenGL)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment