Commit 186deff4 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Transifex

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 97%

New status: 219 messages complete with 0 fuzzies and 5 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
parent ac8a50ef
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: kk\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:1
msgid "16:9 (Widescreen)"
......@@ -132,7 +132,7 @@ msgstr "О_йнату тізімін көрсету"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:27
msgid "Square"
msgstr ""
msgstr "Шаршы"
#: ../data/interfaces/parole.ui.h:28
msgid "Subtitles"
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr "Іске қосулы"
#: ../data/interfaces/plugins.ui.h:4
msgid "Extend your media player"
msgstr ""
msgstr "Медиа ойнатқыш мүмкіндіктерін арттырыңыз"
#: ../data/interfaces/plugins.ui.h:5
msgid "Parole Plugins"
......@@ -460,22 +460,22 @@ msgstr "Тоқтату"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2015
msgid "The stream is taking too much time to load"
msgstr ""
msgstr "Ағымды жүктеу үшін тым көп уақыт керек"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2219
msgid ""
"Unable to load playbin GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr ""
msgstr "GStreamer playbin плагинін жүктеу мүмкін емес, GStreamer орнатуын тексеріңіз"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2232
msgid ""
"Unable to load audio GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr ""
msgstr "GStreamer аудио плагинін жүктеу мүмкін емес, GStreamer орнатуын тексеріңіз"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2255
msgid ""
"Unable to load video GStreamer plugin, check your GStreamer installation"
msgstr ""
msgstr "GStreamer видео плагинін жүктеу мүмкін емес, GStreamer орнатуын тексеріңіз"
#: ../src/gst/parole-gst.c:2853 ../src/gst/parole-gst.c:2857
#, c-format
......@@ -499,6 +499,13 @@ msgid ""
"Licensed under the GNU GPL.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Parole мультимедиа ойнатқышы %s\n"
"\\Xfce Goodies жобасының бөлігі\n"
"http://goodies.xfce.org\n"
"\n"
"GNU GPL аясында лицензияланған.\n"
"\n"
#: ../src/main.c:231
msgid "Unknown argument "
......@@ -514,11 +521,11 @@ msgstr "Плагиндерді орнатпау"
#: ../src/main.c:277
msgid "Set Audio-CD/VCD/DVD device path"
msgstr ""
msgstr "Аудио CD/VCD/DVD құрылғы жолын орнатыңыз"
#: ../src/main.c:278
msgid "Play or pause if already playing"
msgstr ""
msgstr "Ойнату немесе ойнатып тұрса, аялдату"
#: ../src/main.c:279
msgid "Stop playing"
......@@ -558,7 +565,7 @@ msgstr "Нұсқа ақпараты"
#: ../src/main.c:288
msgid "Use embedded mode"
msgstr ""
msgstr "Ену режимін қолдану"
#: ../src/main.c:289
msgid "Start in fullscreen mode"
......@@ -579,7 +586,7 @@ msgstr "Ойнату үшін медиа"
#: ../src/main.c:342
#, c-format
msgid "Parole is already running, use -i to open a new instance\n"
msgstr ""
msgstr "Parole іске қосулы тұр, жаңа данасын іске қосу үшін -i қолданыңыз\n"
#: ../src/parole-mediachooser.c:213
msgid "Supported files"
......@@ -644,11 +651,11 @@ msgstr "PLS ойнату тізімдері"
#: ../src/parole-medialist.c:844
msgid "Advanced Stream Redirector"
msgstr ""
msgstr "Ағымның кеңейтілген кодтауышы"
#: ../src/parole-medialist.c:852
msgid "Shareable Playlist"
msgstr ""
msgstr "Жарияланатын ойнату тізімі"
#. Clear
#: ../src/parole-medialist.c:1109
......@@ -657,7 +664,7 @@ msgstr "Орналасқан бумасын ашу"
#: ../src/parole-medialist.c:1685
msgid "Media list"
msgstr ""
msgstr "Файлдар тізімі"
#: ../src/parole-medialist.c:1686
msgid "Chapter list"
......@@ -700,11 +707,11 @@ msgstr "Жуырдағы нәрселер тарихын тазарту"
msgid ""
"Are you sure you wish to clear your recent items history? This cannot be "
"undone."
msgstr ""
msgstr "Жуырдағы ойнатылған файлдар тізімін тазартуды қалайсыз ба? Бұны болдырмауға мүмкін болмайды."
#: ../src/parole-player.c:1245 ../src/parole-player.c:1384
msgid "Media stream is not seekable"
msgstr ""
msgstr "Мультимедиа ағымында ауысу мүмкін емес"
#: ../src/parole-player.c:1348
msgid "Pause"
......@@ -712,21 +719,20 @@ msgstr "Аялдату"
#: ../src/parole-player.c:1696
msgid "GStreamer backend error"
msgstr ""
msgstr "GStreamer қозғалтқышының қатесі"
#: ../src/parole-player.c:1727
msgid "Unknown Song"
msgstr ""
msgstr "Белгісіз өлең"
#: ../src/parole-player.c:1732 ../src/parole-player.c:1734
#: ../src/parole-player.c:1740
#, fuzzy
msgid "on"
msgstr "қайда: %.*s"
msgstr ""
#: ../src/parole-player.c:1740 ../src/plugins/notify/notify-provider.c:130
msgid "Unknown Album"
msgstr ""
msgstr "Белгісіз альбом"
#: ../src/parole-player.c:1747 ../src/parole-player.c:1751
msgid "by"
......@@ -734,23 +740,23 @@ msgstr ""
#: ../src/parole-player.c:1751 ../src/plugins/notify/notify-provider.c:132
msgid "Unknown Artist"
msgstr ""
msgstr "Белгісіз әртіс"
#: ../src/parole-player.c:1784
msgid "Buffering"
msgstr ""
msgstr "Буфферлеу"
#: ../src/parole-player.c:2272
msgid "Mute"
msgstr ""
msgstr "Дыбысын басу"
#: ../src/parole-player.c:2277
msgid "Unmute"
msgstr ""
msgstr "Дыбысын қайтару"
#: ../src/parole-player.c:2942
msgid "Clear recent items..."
msgstr ""
msgstr "Жуырдағы файлдар тізімін тазарту..."
#: ../src/parole-about.c:74
msgid "translator-credits"
......@@ -758,15 +764,15 @@ msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2013"
#: ../src/parole-about.c:77
msgid "Visit Parole website"
msgstr ""
msgstr "Parole веб сайтын шолу"
#: ../src/parole-disc.c:112
msgid "Play Disc"
msgstr ""
msgstr "Дискті ойнату"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:165
msgid "Current Locale"
msgstr ""
msgstr "Ағымдағы локаль"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:168 ../src/parole-subtitle-encoding.c:170
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:172 ../src/parole-subtitle-encoding.c:174
......@@ -803,7 +809,7 @@ msgstr "Қытайша дәстүрлі"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:215
msgid "Croatian"
msgstr ""
msgstr "Хорватиялық"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:218 ../src/parole-subtitle-encoding.c:220
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:222 ../src/parole-subtitle-encoding.c:224
......@@ -830,11 +836,11 @@ msgstr "Грек"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:249
msgid "Gujarati"
msgstr ""
msgstr "Гуджарати"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:252
msgid "Gurmukhi"
msgstr ""
msgstr "Гурмукхи"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:255 ../src/parole-subtitle-encoding.c:257
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:259 ../src/parole-subtitle-encoding.c:261
......@@ -847,11 +853,11 @@ msgstr "Визуалды иврит"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:267
msgid "Hindi"
msgstr ""
msgstr "Хинди"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:270
msgid "Icelandic"
msgstr ""
msgstr "Исландиялық"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:273 ../src/parole-subtitle-encoding.c:275
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:277
......@@ -869,7 +875,7 @@ msgstr "Скандинавтік"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:292
msgid "Persian"
msgstr ""
msgstr "Парсы"
#: ../src/parole-subtitle-encoding.c:295 ../src/parole-subtitle-encoding.c:297
msgid "Romanian"
......@@ -907,29 +913,28 @@ msgstr "Вьетнам"
#: ../src/parole-plugins-manager.c:391 ../src/parole-plugins-manager.c:392
msgid "No installed plugins found on this system"
msgstr ""
msgstr "Бұл жүйеден орнатылған плагиндер табылмады"
#: ../src/misc/parole-filters.c:90
msgid "Video"
msgstr ""
msgstr "Видео"
#: ../src/misc/parole-filters.c:115 ../src/misc/parole-filters.c:133
msgid "Audio and video"
msgstr ""
msgstr "Аудио және видео"
#: ../src/misc/parole-filters.c:162 ../src/misc/parole-filters.c:178
msgid "All supported files"
msgstr ""
msgstr "Барлық қолдауы бар файлдар"
#: ../src/misc/parole-filters.c:205
msgid "Playlist files"
msgstr ""
msgstr "Ойнату тізімдер файлдары"
#: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:135
#: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:138
#, fuzzy
msgid "<i>on</i>"
msgstr "қайда: %.*s"
msgstr ""
#: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:135
#: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:138
......@@ -938,40 +943,40 @@ msgstr ""
#: ../src/plugins/notify/notify.desktop.in.h:1
msgid "Notify"
msgstr ""
msgstr "Хабарлау"
#: ../src/plugins/notify/notify.desktop.in.h:2
msgid "Show notifications for currently playing tracks"
msgstr ""
msgstr "Ағымдағы ойналып тұрған тректер туралы хабарлауды қолдану"
#: ../src/plugins/tray/tray-provider.c:229
msgid "Tray icon plugin"
msgstr ""
msgstr "Трей таңбашасы плагині"
#: ../src/plugins/tray/tray-provider.c:239
msgid "Always minimize to tray when window is closed"
msgstr ""
msgstr "Терезе жабылған кезде, әрқашан трейге қайыру"
#: ../src/plugins/tray/tray-provider.c:285
msgid "Are you sure you want to quit?"
msgstr ""
msgstr "Шығуды шынымен қалайсыз ба?"
#: ../src/plugins/tray/tray-provider.c:288
msgid "Parole can be minimized to the system tray instead."
msgstr ""
msgstr "Шығу орнына, Parole қолданбасын трейге қайыруға болады."
#: ../src/plugins/tray/tray-provider.c:291
msgid "Minimize to tray"
msgstr ""
msgstr "Трейге қайыру"
#: ../src/plugins/tray/tray-provider.c:308
msgid "Remember my choice"
msgstr ""
msgstr "Таңдауымды еске сақтау"
#: ../src/plugins/tray/system-tray.desktop.in.h:1
msgid "Show icon in the system tray"
msgstr ""
msgstr "Жүйелік трейде таңбашаны көрсету"
#: ../src/plugins/tray/system-tray.desktop.in.h:2
msgid "Tray icon"
msgstr ""
msgstr "Трей таңбашасы"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment