Commit a6083d41 authored by Arman Harutyunyan's avatar Arman Harutyunyan Committed by Transifex

I18n: Update translation hye (98%).

308 translated messages, 5 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 3df043c1
Pipeline #547 passed with stage
in 19 seconds
......@@ -3,14 +3,15 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>, 2020
# Hayk Andreasyan <hayk.andreasyan@realschool.am>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 12:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 06:57+0000\n"
"Last-Translator: Real School <localization@ehayq.am>\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-04 11:08+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -56,7 +57,7 @@ msgstr "Սխալի դէպքում կարող էք դիմել <%s> հասցէով
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:44
msgid "Mousepad is a fast text editor for the Xfce Desktop Environment."
msgstr "Mousepad֊ը արագ գրոյթային խմբագրիչ Xfce աշխատասեղանի միջավայրի համար։"
msgstr "Mousepad֊ը արագ գրոյթային խմբագրիչ է Xfce աշխատասեղանի միջավայրի համար։"
#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:49
msgid "translator-credits"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment