Commit f4de99fe authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Transifex

I18n: Update translation sq (100%).

158 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent a98297da
......@@ -3,12 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-25 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-27 11:48+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-23 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-23 07:47+0000\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -117,7 +118,7 @@ msgstr "%s (%s)"
msgid "Gigolo can use the following protocols provided by GVfs:"
msgstr "Gigolo mund të përdorë protokollet vijues të furnizuar nga GVfs:"
#: ../src/window.c:480
#: ../src/window.c:480 ../src/gigolo.ui.h:22
msgid "Supported Protocols"
msgstr "Protokolle Që Mbulohen"
......@@ -146,8 +147,8 @@ msgstr "S’ka vendndodhje parazgjedhje të gatshme për \"%s\""
msgid "Edit _Bookmark"
msgstr "Përpunoni _Faqerojtës"
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:445
#: ../src/browsenetworkpanel.c:488
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:446
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
msgid "Create _Bookmark"
msgstr "Krijoni _Faqerojtës"
......@@ -167,7 +168,8 @@ msgstr "Emër"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Faqerojtës"
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../gigolo.desktop.in.h:1
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../src/gigolo.ui.h:1
#: ../gigolo.desktop.in.h:1
msgid "Gigolo"
msgstr "Gigolo"
......@@ -235,6 +237,7 @@ msgid "_Add"
msgstr "_Shtoje"
#: ../src/bookmarkdialog.c:378 ../src/bookmarkdialog.c:424
#: ../src/gigolo.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "_Përpunoni"
......@@ -267,92 +270,92 @@ msgstr "Duhet të jepni një emër pjese."
msgid "You must enter a valid URI for the connection."
msgstr "Duhet të jepni një URI të vlefshëm për lidhjen."
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:527
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:528
msgid "_Device:"
msgstr "_Pajisje:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:529 ../src/bookmarkeditdialog.c:1022
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:530 ../src/bookmarkeditdialog.c:1023
msgid "_Server:"
msgstr "_Shërbyes:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:789
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:790
msgid "Create Bookmark"
msgstr "Krijoni Faqerojtës"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:796
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:797
msgid "Edit Bookmark"
msgstr "Përpunoni Faqerojtës"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:804
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:805
msgid "Connect to Server"
msgstr "Lidhu te Shërbyesi"
#. Bookmark Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:959
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:960
msgid "Bookmark Settings"
msgstr "Rregullime Faqerojtësi"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:965
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:966
msgid "_Name:"
msgstr "_Emër:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:974
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:975
msgid "_Color:"
msgstr "_Ngjyrë:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:983
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:984
msgid "Au_to-Connect:"
msgstr "Vetëlidhi:"
#. Connection Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:994
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:995
msgid "Connection Settings"
msgstr "Rregullime Lidhjeje"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1000
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1001
msgid "Service t_ype:"
msgstr "_Lloj shërbimi:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1016
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1017
msgid "_Location (URI):"
msgstr "_Vendndodhje (URI):"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1028
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1029
msgid "P_ath:"
msgstr "_Shteg:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1034
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1035
msgid "_Share:"
msgstr "_Pjesë:"
#. Optional Information
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1053
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1054
msgid "Optional Information"
msgstr "Të dhëna Opsionale"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1059
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1060
msgid "_Port:"
msgstr "_Portë:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1065
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1066
msgid "Set the port to 0 to use the default port"
msgstr "Që të përdoret porta parazgjedhje, caktoni 0 për portën"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1067
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1068
msgid "_Folder:"
msgstr "_Dosje:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1073
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1074
msgid ""
"This is not used for the actual mount, only necessary for opening the mount "
"point in a file browser"
msgstr "Kjo s’përdoret për montimin faktik, është e nevojshme vetëm për hapjen e pikës së montimit në një shfletues kartelash"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1076
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1077
msgid "_Domain:"
msgstr "_Përkatësi:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1082
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1083
msgid "_User Name:"
msgstr "_Emër përdoruesi:"
......@@ -535,23 +538,23 @@ msgstr "S’u gjetën Ndarje"
msgid "No Hosts found"
msgstr "S’u gjetën Strehë"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:438
#: ../src/browsenetworkpanel.c:439 ../src/gigolo.ui.h:14
msgid "_Connect"
msgstr "_Lidhu"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:481
#: ../src/browsenetworkpanel.c:482
msgid "Connect to the selected share"
msgstr "Lidhu te pjesa e përzgjedhur"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
#: ../src/browsenetworkpanel.c:490
msgid "Create a bookmark from the selected share"
msgstr "Krijoni një faqerojtës për pjesën e përzgjedhur"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:499
#: ../src/browsenetworkpanel.c:500
msgid "Refresh the network list"
msgstr "Rifresko listën e rrjetit"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:511 ../src/bookmarkpanel.c:265
#: ../src/browsenetworkpanel.c:512 ../src/bookmarkpanel.c:265
msgid "Close panel"
msgstr "Mbylle panelin"
......@@ -563,6 +566,130 @@ msgstr "S’ka faqerojtës"
msgid "Connect to the selected bookmark"
msgstr "Lidhu me faqerojtësin e përzgjedhur"
#: ../src/gigolo.ui.h:2
msgid "_File"
msgstr "_Kartelë"
#: ../src/gigolo.ui.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Dil"
#: ../src/gigolo.ui.h:5
msgid "_Edit Bookmarks"
msgstr "_Përpunoni Faqerojtës"
#: ../src/gigolo.ui.h:6
msgid "_Preferences"
msgstr "_Parapëlqime"
#: ../src/gigolo.ui.h:7
msgid "_View"
msgstr "_Parje"
#: ../src/gigolo.ui.h:8
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Panel"
#: ../src/gigolo.ui.h:9
msgid "Side _Panel"
msgstr "_Panel Anësor"
#: ../src/gigolo.ui.h:10
msgid "Status _Icon"
msgstr "_Ikonë Gjendjeje"
#: ../src/gigolo.ui.h:11
msgid "View as _Symbols"
msgstr "Shihni si _Simbole"
#: ../src/gigolo.ui.h:12
msgid "View as _Detailed List"
msgstr "Shihini si Listë të _Hollësishme"
#: ../src/gigolo.ui.h:13
msgid "_Actions"
msgstr "_Veprime"
#: ../src/gigolo.ui.h:15
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Shkëputu"
#: ../src/gigolo.ui.h:16
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Faqerojtës"
#: ../src/gigolo.ui.h:17
msgid "_Open"
msgstr "_Hape"
#: ../src/gigolo.ui.h:18
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Hape në _Terminal"
#: ../src/gigolo.ui.h:19
msgid "_Copy URI"
msgstr "_Kopjo URI-n"
#: ../src/gigolo.ui.h:20
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
#: ../src/gigolo.ui.h:21
msgid "Online Help"
msgstr "Ndihmë Në Internet"
#: ../src/gigolo.ui.h:23
msgid "About"
msgstr "Mbi"
#: ../src/gigolo.ui.h:24
msgid "Choose a bookmark to connect to"
msgstr "Zgjidhni një faqerojtës ku të lidhet"
#: ../src/gigolo.ui.h:25
msgid "Disconnect the selected resource"
msgstr "Shkëpute burimin e përzgjedhur"
#: ../src/gigolo.ui.h:26
msgid "Open the bookmark manager to add, edit or delete bookmarks"
msgstr "Hapni përgjegjësin e faqerojtësve që të shtoni, përpunoni ose fshini faqerojtës"
#: ../src/gigolo.ui.h:27
msgid "Open the selected resource with a file manager"
msgstr "Hape burimin e përzgjedhur me një përgjegjës kartelash"
#: ../src/gigolo.ui.h:28
msgid "Start a terminal from here"
msgstr "Nisni një terminal nga këtu"
#: ../src/gigolo.ui.h:29
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Hapni _Terminal"
#: ../src/gigolo.ui.h:30
msgid "Quit Gigolo"
msgstr "Mbylle Gigolo-në"
#: ../src/gigolo.ui.h:31
msgid "page 1"
msgstr "faqja 1"
#: ../src/gigolo.ui.h:32
msgid "page 2"
msgstr "faqja 2"
#: ../src/gigolo.ui.h:33
msgid "page 3"
msgstr "faqja 3"
#: ../src/gigolo.ui.h:34
msgid "_Edit Bookmark"
msgstr "_Përpunoni Faqerojtës"
#: ../gigolo.desktop.in.h:2
msgid "Frontend for GIO/GVfs"
msgstr "Pjesë e përparme për GIO/GVfs"
#: ../gigolo.desktop.in.h:3
msgid "A simple frontend to easily connect to remote filesystems"
msgstr "Një ndërfaqe e thjeshtë për të lidhur lehtësisht sisteme të largët kartelash"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment