Commit a98297da authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Transifex

I18n: Update translation sk (99%).

157 translated messages, 1 untranslated message.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent d8763351
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-25 12:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-27 09:22+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-23 00:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-23 06:44+0000\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -120,7 +120,7 @@ msgstr "%s (%s)"
msgid "Gigolo can use the following protocols provided by GVfs:"
msgstr "Aplikácia Gigolo môže používať nasledujúce protokoly poskytované systémom súborov GVfs:"
#: ../src/window.c:480
#: ../src/window.c:480 ../src/gigolo.ui.h:22
msgid "Supported Protocols"
msgstr "Podporované protokoly"
......@@ -149,8 +149,8 @@ msgstr "Nie je predvolené umiestnenie pre \"%s\""
msgid "Edit _Bookmark"
msgstr "Upraviť _záložku"
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:445
#: ../src/browsenetworkpanel.c:488
#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:446
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
msgid "Create _Bookmark"
msgstr "Vytvoriť _záložku"
......@@ -170,7 +170,8 @@ msgstr "Názov"
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../gigolo.desktop.in.h:1
#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../src/gigolo.ui.h:1
#: ../gigolo.desktop.in.h:1
msgid "Gigolo"
msgstr "Gigolo"
......@@ -238,6 +239,7 @@ msgid "_Add"
msgstr "_Pridať"
#: ../src/bookmarkdialog.c:378 ../src/bookmarkdialog.c:424
#: ../src/gigolo.ui.h:4
msgid "_Edit"
msgstr "_Upraviť"
......@@ -270,92 +272,92 @@ msgstr "Musíte zadať názov zdieľanej zložky."
msgid "You must enter a valid URI for the connection."
msgstr "Musíte zadať platné URI pre pripojenie."
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:527
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:528
msgid "_Device:"
msgstr "_Zariadenie:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:529 ../src/bookmarkeditdialog.c:1022
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:530 ../src/bookmarkeditdialog.c:1023
msgid "_Server:"
msgstr "_Server:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:789
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:790
msgid "Create Bookmark"
msgstr "Vytvoriť záložku"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:796
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:797
msgid "Edit Bookmark"
msgstr "Upraviť záložku"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:804
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:805
msgid "Connect to Server"
msgstr "Pripojiť sa k serveru"
#. Bookmark Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:959
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:960
msgid "Bookmark Settings"
msgstr "Nastavenia záložiek"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:965
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:966
msgid "_Name:"
msgstr "_Názov:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:974
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:975
msgid "_Color:"
msgstr "_Farba:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:983
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:984
msgid "Au_to-Connect:"
msgstr "Au_tomaticky pripojiť:"
#. Connection Settings
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:994
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:995
msgid "Connection Settings"
msgstr "Nastavenia pripojenia"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1000
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1001
msgid "Service t_ype:"
msgstr "_Typ služby:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1016
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1017
msgid "_Location (URI):"
msgstr "_Umiestenie (URI):"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1028
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1029
msgid "P_ath:"
msgstr "_Cesta:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1034
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1035
msgid "_Share:"
msgstr "_Zdieľaná zložka"
#. Optional Information
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1053
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1054
msgid "Optional Information"
msgstr "Voliteľné informácie"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1059
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1060
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1065
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1066
msgid "Set the port to 0 to use the default port"
msgstr "Pre použitie predvoleného portu nastavte hodnotu portu na 0"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1067
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1068
msgid "_Folder:"
msgstr "_Priečinok:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1073
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1074
msgid ""
"This is not used for the actual mount, only necessary for opening the mount "
"point in a file browser"
msgstr "Toto nie je aktuálne pripojené, je to potrebné iba pre otvorenie prípojného bodu v prehliadači súborov"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1076
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1077
msgid "_Domain:"
msgstr "_Doména:"
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1082
#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1083
msgid "_User Name:"
msgstr "_Užívateľské meno:"
......@@ -538,23 +540,23 @@ msgstr "Neboli nájdené žiadne zdielané zložky"
msgid "No Hosts found"
msgstr "Neboli nájdení žiadny hostitelia"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:438
#: ../src/browsenetworkpanel.c:439 ../src/gigolo.ui.h:14
msgid "_Connect"
msgstr "_Pripojiť"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:481
#: ../src/browsenetworkpanel.c:482
msgid "Connect to the selected share"
msgstr "Pripojiť sa k vybranej zdieľanej zložke"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
#: ../src/browsenetworkpanel.c:490
msgid "Create a bookmark from the selected share"
msgstr "Vytvoriť záložku z vybranej zdieľanej zložky"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:499
#: ../src/browsenetworkpanel.c:500
msgid "Refresh the network list"
msgstr "Obnoviť zoznam sietí"
#: ../src/browsenetworkpanel.c:511 ../src/bookmarkpanel.c:265
#: ../src/browsenetworkpanel.c:512 ../src/bookmarkpanel.c:265
msgid "Close panel"
msgstr "Zatvoriť panel"
......@@ -566,6 +568,130 @@ msgstr "Žiadne záložky"
msgid "Connect to the selected bookmark"
msgstr "Pripojiť sa k vybranej záložke"
#: ../src/gigolo.ui.h:2
msgid "_File"
msgstr "_Súbor"
#: ../src/gigolo.ui.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončiť"
#: ../src/gigolo.ui.h:5
msgid "_Edit Bookmarks"
msgstr "_Upraviť záložku"
#: ../src/gigolo.ui.h:6
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"
#: ../src/gigolo.ui.h:7
msgid "_View"
msgstr "_Zobraziť"
#: ../src/gigolo.ui.h:8
msgid "_Toolbar"
msgstr "Panel _nástrojov"
#: ../src/gigolo.ui.h:9
msgid "Side _Panel"
msgstr "Bočný _panel"
#: ../src/gigolo.ui.h:10
msgid "Status _Icon"
msgstr "_Stavová ikona"
#: ../src/gigolo.ui.h:11
msgid "View as _Symbols"
msgstr "Zobraziť ako _ikony"
#: ../src/gigolo.ui.h:12
msgid "View as _Detailed List"
msgstr "Zobraziť ako _podrobný zoznam"
#: ../src/gigolo.ui.h:13
msgid "_Actions"
msgstr "_Akcie"
#: ../src/gigolo.ui.h:15
msgid "_Disconnect"
msgstr "O_dpojiť"
#: ../src/gigolo.ui.h:16
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Záložky"
#: ../src/gigolo.ui.h:17
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
#: ../src/gigolo.ui.h:18
msgid "Open in _Terminal"
msgstr "Otvoriť v _Termináli"
#: ../src/gigolo.ui.h:19
msgid "_Copy URI"
msgstr "S_kopírovať URI"
#: ../src/gigolo.ui.h:20
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../src/gigolo.ui.h:21
msgid "Online Help"
msgstr "Pomocník online"
#: ../src/gigolo.ui.h:23
msgid "About"
msgstr "O programe"
#: ../src/gigolo.ui.h:24
msgid "Choose a bookmark to connect to"
msgstr "Vyberte záložku k pripojeniu"
#: ../src/gigolo.ui.h:25
msgid "Disconnect the selected resource"
msgstr "Odpojiť vybrané zdroje"
#: ../src/gigolo.ui.h:26
msgid "Open the bookmark manager to add, edit or delete bookmarks"
msgstr "Otvoriť, upraviť alebo odstrániť záložky pomocou správcu záložiek"
#: ../src/gigolo.ui.h:27
msgid "Open the selected resource with a file manager"
msgstr "Otvoriť vybraný zdroj správcom súborov"
#: ../src/gigolo.ui.h:28
msgid "Start a terminal from here"
msgstr "Otvoriť túto pozíciu v termináli"
#: ../src/gigolo.ui.h:29
msgid "Open _Terminal"
msgstr "Otvoriť _terminál"
#: ../src/gigolo.ui.h:30
msgid "Quit Gigolo"
msgstr "Ukončiť aplikáciu Gigolo"
#: ../src/gigolo.ui.h:31
msgid "page 1"
msgstr "stránka č. 1"
#: ../src/gigolo.ui.h:32
msgid "page 2"
msgstr "stránka č. 2"
#: ../src/gigolo.ui.h:33
msgid "page 3"
msgstr "stránka č. 3"
#: ../src/gigolo.ui.h:34
msgid "_Edit Bookmark"
msgstr "_Upraviť záložku"
#: ../gigolo.desktop.in.h:2
msgid "Frontend for GIO/GVfs"
msgstr ""
#: ../gigolo.desktop.in.h:3
msgid "A simple frontend to easily connect to remote filesystems"
msgstr "Jednoduché rozhranie pre ľahké pripojenie k vzdialeným systémom súborov."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment