Commit feccefc4 authored by Kiril Kirilov's avatar Kiril Kirilov Committed by Transifex

I18n: Update translation bg (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent a9a5907b
...@@ -2,18 +2,18 @@ ...@@ -2,18 +2,18 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# #
# Translators: # Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018 # Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020 # Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2020 # Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2020
# #
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n" "POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2020\n" "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2020\n"
"Language-Team: Bulgarian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/bg/)\n" "Language-Team: Bulgarian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/bg/)\n"
...@@ -606,21 +606,29 @@ msgstr "" ...@@ -606,21 +606,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid "" msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Това издание решава грешки в пакетирането за Debian и включва оптимизирани "
"активи."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed " "This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls." "dialogs with simplified controls."
msgstr "" msgstr ""
"Това издание добавя поддръжка на работа под Wayland и предлага обновени " "Това издание добавя поддръжка за работа под Wayland и предлага обновени "
"диалози с опростени контролери." "диалози с опростени контроли."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid "" msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with " "This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links." "traversing symbolic links."
msgstr "" msgstr ""
"Това издание адресира някои грешки при стартиране, както и различни проблеми" "Това издание адресира някои грешки при стартиране, както и различни проблеми"
" с пресичане на символни връзки." " с проследяването на символни връзки."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid "" msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new " "This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance." "preferences dialog, and improves search results and performance."
...@@ -629,7 +637,7 @@ msgstr "" ...@@ -629,7 +637,7 @@ msgstr ""
"прозорец за предпочитания, подобрени са резултатите от търсенето и " "прозорец за предпочитания, подобрени са резултатите от търсенето и "
"производителността." "производителността."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid "" msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search " "This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories." "directories."
...@@ -637,7 +645,7 @@ msgstr "" ...@@ -637,7 +645,7 @@ msgstr ""
"Това издание включва подобрения на производителността, като изключва " "Това издание включва подобрения на производителността, като изключва "
"необичайни директории за търсене." "необичайни директории за търсене."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid "" msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and " "This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support." "Wayland, and improved translation support."
...@@ -645,7 +653,7 @@ msgstr "" ...@@ -645,7 +653,7 @@ msgstr ""
"Това издание включва по- добра десктоп интеграция, поддръжка за OpenBSD и " "Това издание включва по- добра десктоп интеграция, поддръжка за OpenBSD и "
"Wayland, както и подобрена езикова поддръжка." "Wayland, както и подобрена езикова поддръжка."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and " "This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly " "a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
...@@ -658,7 +666,7 @@ msgstr "" ...@@ -658,7 +666,7 @@ msgstr ""
"изтеглят в други приложения. Миниатюрите се генерират само при поискване от " "изтеглят в други приложения. Миниатюрите се генерират само при поискване от "
"потребителя." "потребителя."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "" msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and " "This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match " "numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
...@@ -671,11 +679,11 @@ msgstr "" ...@@ -671,11 +679,11 @@ msgstr ""
"показани в долната част на прозореца за резултатите, вече са приложими за " "показани в долната част на прозореца за резултатите, вече са приложими за "
"всички теми на работния плот." "всички теми на работния плот."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release." msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Това е издания с незначително обновяване - само на преводите." msgstr "Това е издания с незначително обновяване - само на преводите."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid "" msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous " "This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates." "translation updates."
...@@ -683,7 +691,7 @@ msgstr "" ...@@ -683,7 +691,7 @@ msgstr ""
"Това издание включва няколко подобрения на производителността и множество " "Това издание включва няколко подобрения на производителността и множество "
"актуализации на преводите." "актуализации на преводите."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid "" msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead " "This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)." "of Universal Coordinated Time (UTC)."
...@@ -691,7 +699,7 @@ msgstr "" ...@@ -691,7 +699,7 @@ msgstr ""
"Тази версия вече показва всички файлови времеви отпечатъци според часовата " "Тази версия вече показва всички файлови времеви отпечатъци според часовата "
"зона вместо универсално координирано време (UTC)." "зона вместо универсално координирано време (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid "" msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are " "This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-" "once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
...@@ -704,7 +712,7 @@ msgstr "" ...@@ -704,7 +712,7 @@ msgstr ""
"Филтрите за диапазон от време сега се прилагат според часова зона вместо " "Филтрите за диапазон от време сега се прилагат според часова зона вместо "
"Универсално координирано време (UTC)." "Универсално координирано време (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "" msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search " "This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing " "speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
...@@ -718,12 +726,12 @@ msgstr "" ...@@ -718,12 +726,12 @@ msgstr ""
"включително опционални headerbares и popup widgets. Работата с паролата бе " "включително опционални headerbares и popup widgets. Работата с паролата бе "
"подобрена с интегрирането на PolicyKit, когато е налице." "подобрена с интегрирането на PolicyKit, когато е налице."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations." msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "" msgstr ""
"Тази версия поправя две нови грешки и включва актуализиране на преводите." "Тази версия поправя две нови грешки и включва актуализиране на преводите."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on " "This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems." "some systems."
...@@ -731,7 +739,7 @@ msgstr "" ...@@ -731,7 +739,7 @@ msgstr ""
"Тази версия отстранява регресия, при която приложението не може да стартира " "Тази версия отстранява регресия, при която приложението не може да стартира "
"при някои системи." "при някои системи."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer " "This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated," "supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
...@@ -742,7 +750,7 @@ msgstr "" ...@@ -742,7 +750,7 @@ msgstr ""
" търсене е остаряла и диалозите, използвани за актуализиране на базата " " търсене е остаряла и диалозите, използвани за актуализиране на базата "
"данни, са подобрени." "данни, са подобрени."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid "" msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed " "This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons." "and improves handling of missing symbolic icons."
...@@ -750,7 +758,7 @@ msgstr "" ...@@ -750,7 +758,7 @@ msgstr ""
"Тази версия отстранява два проблема, при които локализирането не би било " "Тази версия отстранява два проблема, при които локализирането не би било "
"правилно изпълнено и подобрява работата с липсващи символни икони." "правилно изпълнено и подобрява работата с липсващи символни икони."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid "" msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned" "This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item " " up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
...@@ -760,7 +768,7 @@ msgstr "" ...@@ -760,7 +768,7 @@ msgstr ""
"парола, изчистен е непотребен код и са фиксираните потенциални проблеми със " "парола, изчистен е непотребен код и са фиксираните потенциални проблеми със "
"списъка и избора на елементи." "списъка и избора на елементи."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid "" msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed" "This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items." " a regression with selecting multiple items."
...@@ -768,7 +776,7 @@ msgstr "" ...@@ -768,7 +776,7 @@ msgstr ""
"Тази версия отстрани потенциален проблем със сигурността при стартиране на " "Тази версия отстрани потенциален проблем със сигурността при стартиране на "
"програмата и фиксира регресия с избиране на няколко елемента." "програмата и фиксира регресия с избиране на няколко елемента."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid "" msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and " "The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default " "fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment