Commit d1be73fa authored by Anonymous's avatar Anonymous Committed by Transifex

I18n: Update translation lt (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 921d0427
......@@ -2,18 +2,18 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Moo, 2020
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Moo, 2020\n"
"Language-Team: Lithuanian (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/lt/)\n"
......@@ -607,13 +607,21 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Ši laida išsprendžia Debian pakavimo klaidas, o taip pat joje yra "
"optimizuoti komponentai."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Ši laida prideda palaikymą veikiant Wayland aplinkoje ir joje yra pateikiami"
" atnaujinti dialogai su supaprastintais valdikliais."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
......@@ -621,7 +629,7 @@ msgstr ""
"Šioje laidoje buvo pataisytos kai kurios paleisties klaidos, o taip pat "
"įvairios problemos su simbolinių nuorodų perėjimu skersai."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -629,7 +637,7 @@ msgstr ""
"Į šią laidą įeina daug išvaizdos patobulinimų, pristatomas naujas nuostatų "
"dialogas ir patobulinami paieškos rezultatai bei našumas."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -637,7 +645,7 @@ msgstr ""
"Šioje laidoje yra našumo patobulinimai, išbraukiant nedažnai naudojamus "
"paieškos katalogus."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -645,7 +653,7 @@ msgstr ""
"Šioje laidoje yra geresnė darbalaukių integracija, OpenBSD ir Wayland "
"palaikymas ir patobulintas vertimų palaikymas."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -657,7 +665,7 @@ msgstr ""
"teisingai. Failai gali būti velkami į kitas programas. Miniatiūros yra "
"generuojamos tik kai to užklausia naudotojas."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -669,11 +677,11 @@ msgstr ""
"jos atitiks kitas programas. Rezultatų apačioje rodomi elementai dabar yra "
"pasiekiami su visomis darbalaukio temomis."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Tai yra smulki tik vertimų atnaujinimo laida."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -681,7 +689,7 @@ msgstr ""
"Šioje laidoje yra keli našumo patobulinimai ir daugybės vertimų "
"atnaujinimai."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -689,7 +697,7 @@ msgstr ""
"Dabar, šioje laidoje visos failų laiko žymės yra rodomos atitinkamai pagal "
"laiko juostą, o ne suderintąjį pasaulinį laiką (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -702,7 +710,7 @@ msgstr ""
"dabar yra pritaikomi pagal laiko juostą, o ne pagal suderintąjį pasaulinį "
"laiką (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -716,12 +724,12 @@ msgstr ""
"juostas bei iššokančius valdiklius. Buvo patobulintas slaptažodžių "
"apdorojimas su PolicyKit integravimu, kai tai yra prieinama."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Šioje laidoje ištaisomos dvi naujos klaidos ir yra atnaujinami vertimai."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -729,7 +737,7 @@ msgstr ""
"Šioje laidoje yra ištaisyta regresija, dėl kurios kai kuriose sistemose buvo"
" neįmanoma paleisti programos."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -740,7 +748,7 @@ msgstr ""
"rodoma informacinė juosta, o taip pat yra patobulinti duomenų bazės "
"atnaujinimo dialogai."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -749,7 +757,7 @@ msgstr ""
"vietos nustatymas, o taip pat patobulinamas trūkstamų simbolinių piktogramų "
"apdorojimas."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -759,7 +767,7 @@ msgstr ""
"nebenaudojamas kodas ir ištaisytos potencialios, su sąrašo ir elemento "
"pasirinkimu susijusios, klaidos."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -768,7 +776,7 @@ msgstr ""
"paleidimu, o taip pat ištaisyta, su kelių elementų pasirinkimu susijusi, "
"regresija."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment