Commit d09f9d20 authored by Kjell Cato Heskjestad's avatar Kjell Cato Heskjestad Committed by Transifex

I18n: Update translation nb (97%).

141 translated messages, 3 untranslated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent 7d61f1e2
......@@ -2,20 +2,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Eirik Dekko <edekko@gmail.com>, 2018
# Harald H. <haarektrans@gmail.com>, 2019
# Nick Schermer <nick@xfce.org>, 2020
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2020
# Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2020
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Kjell Cato Heskjestad <cato@heskjestad.xyz>, 2020\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/nb/)\n"
......@@ -600,19 +600,23 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr "Denne utgivelsen støtter Wayland og har forenklet dialogvinduene."
msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser noen feil ved oppstart og følging av symbolske "
"lenker."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -620,14 +624,14 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen har flere forbedringer i utseendet, et nytt "
"innstillingsvindu, og forbedrer søkeresultater og ytelse."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
msgstr ""
"Denne utgivelsen øker ytelsen ved å utelate mapper man sjelden søker i."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -635,7 +639,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen har bedre skrivebordsintegrasjon, støtte for OpenBSD og "
"Wayland og forbedrede oversettelser."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -646,7 +650,7 @@ msgstr ""
"flere programvarefeil. Siterte søkestrenger håndteres nå riktig. Filer kan "
"dras til andre programmer. Miniatyrbilder dannes kun på brukers forespørsel."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -658,17 +662,17 @@ msgstr ""
"med andre programmer. Elementer som vises i bunnen av resultatvinduet er nå"
" tilgjengelige med alle skrivebordsdrakter. "
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Denne utgivelsen har kun nye oversettelser."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
msgstr "Denne utgivelsen øker ytelsen og oppdaterer mange oversettelser."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -676,7 +680,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen viser nå all tidsstempling på filer etter tidssone istedet "
"for universell tid (UTC)"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -688,7 +692,7 @@ msgstr ""
"funksjonalitet er tilbake. Datoavgrensningsfilteret gjelder nå tidssone og "
"ikke universel tid (UTC)"
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -702,11 +706,11 @@ msgstr ""
" og popover elementer. Passordbehandling har blitt forbedret med integrasjon"
" av PolicyKit når det er tilgjengelig."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "Denne utgivelsen fikser to nye feil og oppdatert oversettelse."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -714,7 +718,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser en regresjon som førte til at programmet ikke "
"startet på enkelte systemer."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -724,7 +728,7 @@ msgstr ""
"støttet. En InfoBar er nå vist når søkedatabasen er for gammel, og dialogen "
"for å oppdatere databasen har blitt forbedret."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -732,7 +736,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser to utfordringer hvor de ikke kunne bli korrekt kjørt"
" og forbedrer behandling av mangel på symbolske ikoner."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -742,7 +746,7 @@ msgstr ""
"rydder opp i ubrukt kode og fikser potensielle utfordringer med liste og "
"filvalg."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -750,7 +754,7 @@ msgstr ""
"Denne utgivelsen fikser en potensiell sikkerhetsutfordring med oppstart av "
"programmet og fikser en regresjon ved valg av flere elementer."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment