Commit b04179cf authored by Robert Antoni Buj Gelonch's avatar Robert Antoni Buj Gelonch Committed by Transifex

I18n: Update translation ca (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent feccefc4
...@@ -2,17 +2,17 @@ ...@@ -2,17 +2,17 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# #
# Translators: # Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018 # Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020 # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020
# #
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n" "POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n" "PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020\n" "Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020\n"
"Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/ca/)\n" "Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/ca/)\n"
...@@ -603,21 +603,29 @@ msgstr "" ...@@ -603,21 +603,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid "" msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Aquesta versió reso els problemes d'empaquetatge per a Debian i errors nous "
"i inclou actius optimitzats."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed " "This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls." "dialogs with simplified controls."
msgstr "" msgstr ""
"Aquesta afegeix la compatibilitat per a l'execució sota Wayland i " "Aquesta versió afegeix suport per a l'execució per sota de Wayland i ofereix"
"proporciona diàlegs actualitzats amb controls simplificats." " diàlegs actualitzats amb controls simplificats."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid "" msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with " "This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links." "traversing symbolic links."
msgstr "" msgstr ""
"Aquest llançament tracta alguns errors d’inici, així com diversos problemes " "Aquesta versió tracta alguns errors d’inici, així com diversos problemes amb"
"amb el recorregut d'enllaços simbòlics." " el creuament d’enllaços simbòlics."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid "" msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new " "This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance." "preferences dialog, and improves search results and performance."
...@@ -625,7 +633,7 @@ msgstr "" ...@@ -625,7 +633,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió inclou moltes millores en l’aparença, afegeix un nou diàleg " "Aquesta versió inclou moltes millores en l’aparença, afegeix un nou diàleg "
"de preferències i millora els resultats i el rendiment de la cerca." "de preferències i millora els resultats i el rendiment de la cerca."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid "" msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search " "This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories." "directories."
...@@ -633,7 +641,7 @@ msgstr "" ...@@ -633,7 +641,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió inclou diverses millores de rendiment en excloure directoris " "Aquesta versió inclou diverses millores de rendiment en excloure directoris "
"poc comuns de cerca." "poc comuns de cerca."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid "" msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and " "This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support." "Wayland, and improved translation support."
...@@ -641,7 +649,7 @@ msgstr "" ...@@ -641,7 +649,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió destaca una millor integració d’escriptori, un millor suport " "Aquesta versió destaca una millor integració d’escriptori, un millor suport "
"per a OpenBSD i Wayland i suport millorat per a les traduccions." "per a OpenBSD i Wayland i suport millorat per a les traduccions."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and " "This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly " "a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
...@@ -654,7 +662,7 @@ msgstr "" ...@@ -654,7 +662,7 @@ msgstr ""
" a altres aplicacions. Les miniatures només es generen quan l'usuari ho " " a altres aplicacions. Les miniatures només es generen quan l'usuari ho "
"sol·licita." "sol·licita."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid "" msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and " "This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match " "numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
...@@ -667,11 +675,11 @@ msgstr "" ...@@ -667,11 +675,11 @@ msgstr ""
"mostren a la part inferior de la finestra de resultats ara són accessibles " "mostren a la part inferior de la finestra de resultats ara són accessibles "
"amb tots els temes d'escriptori." "amb tots els temes d'escriptori."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release." msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Aquesta és una versió menor només per a traduccions." msgstr "Aquesta és una versió menor només per a traduccions."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid "" msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous " "This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates." "translation updates."
...@@ -679,7 +687,7 @@ msgstr "" ...@@ -679,7 +687,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió inclou diverses millores de rendiment i moltes " "Aquesta versió inclou diverses millores de rendiment i moltes "
"actualitzacions en les traduccions." "actualitzacions en les traduccions."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid "" msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead " "This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)." "of Universal Coordinated Time (UTC)."
...@@ -687,7 +695,7 @@ msgstr "" ...@@ -687,7 +695,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió mostra ara totes les marques de temps dels fitxers d'acord " "Aquesta versió mostra ara totes les marques de temps dels fitxers d'acord "
"amb la zona horària en lloc de amb el temps universal coordinat (UTC)." "amb la zona horària en lloc de amb el temps universal coordinat (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid "" msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are " "This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-" "once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
...@@ -700,7 +708,7 @@ msgstr "" ...@@ -700,7 +708,7 @@ msgstr ""
"dret del ratolí. El filtre de data de modificació s'aplica ara d'acord amb " "dret del ratolí. El filtre de data de modificació s'aplica ara d'acord amb "
"la zona horària en lloc de amb el temps universal coordinat (UTC)." "la zona horària en lloc de amb el temps universal coordinat (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid "" msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search " "This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing " "speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
...@@ -715,12 +723,12 @@ msgstr "" ...@@ -715,12 +723,12 @@ msgstr ""
"opcionals i els elements gràfics emergents. La gestió de contrasenyes s'ha " "opcionals i els elements gràfics emergents. La gestió de contrasenyes s'ha "
"millorat amb la integració de PolicyKit quan estigui disponible." "millorat amb la integració de PolicyKit quan estigui disponible."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations." msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr "" msgstr ""
"Aquesta versió corregeix dos errors nous i inclou traduccions actualitzades." "Aquesta versió corregeix dos errors nous i inclou traduccions actualitzades."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on " "This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems." "some systems."
...@@ -728,7 +736,7 @@ msgstr "" ...@@ -728,7 +736,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió corregeix una regressió que impedia que l'aplicació s'iniciés" "Aquesta versió corregeix una regressió que impedia que l'aplicació s'iniciés"
" en alguns sistemes." " en alguns sistemes."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid "" msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer " "This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated," "supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
...@@ -739,7 +747,7 @@ msgstr "" ...@@ -739,7 +747,7 @@ msgstr ""
"és obsolet, també s'han millorat els diàlegs per actualitzar la base de " "és obsolet, també s'han millorat els diàlegs per actualitzar la base de "
"dades." "dades."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid "" msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed " "This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons." "and improves handling of missing symbolic icons."
...@@ -747,7 +755,7 @@ msgstr "" ...@@ -747,7 +755,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió corregeix dos problemes que impedien executar l'ordre locate " "Aquesta versió corregeix dos problemes que impedien executar l'ordre locate "
"correctament i millora la gestió de la manca d'icones simbòliques." "correctament i millora la gestió de la manca d'icones simbòliques."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid "" msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned" "This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item " " up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
...@@ -757,7 +765,7 @@ msgstr "" ...@@ -757,7 +765,7 @@ msgstr ""
"neteja el codi sense ús i corregeix possibles incidències amb la llista i la" "neteja el codi sense ús i corregeix possibles incidències amb la llista i la"
" selecció d'elements." " selecció d'elements."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid "" msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed" "This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items." " a regression with selecting multiple items."
...@@ -766,7 +774,7 @@ msgstr "" ...@@ -766,7 +774,7 @@ msgstr ""
"l'inici del programa i corregeix una regressió en seleccionar múltiples " "l'inici del programa i corregeix una regressió en seleccionar múltiples "
"elements." "elements."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid "" msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and " "The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default " "fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment