Commit b04179cf authored by Robert Antoni Buj Gelonch's avatar Robert Antoni Buj Gelonch Committed by Transifex

I18n: Update translation ca (100%).

144 translated messages.

Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
parent feccefc4
......@@ -2,17 +2,17 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#
# Translators:
# Xfce Bot <transifex@xfce.org>, 2018
# Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020
#
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-01 13:36-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-14 21:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-28 22:08+0000\n"
"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2020\n"
"Language-Team: Catalan (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/ca/)\n"
......@@ -603,21 +603,29 @@ msgstr ""
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"This release resolves packaging errors for Debian and includes optimized "
"assets."
msgstr ""
"Aquesta versió reso els problemes d'empaquetatge per a Debian i errors nous "
"i inclou actius optimitzats."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"This release adds support for running under Wayland and features refreshed "
"dialogs with simplified controls."
msgstr ""
"Aquesta afegeix la compatibilitat per a l'execució sota Wayland i "
"proporciona diàlegs actualitzats amb controls simplificats."
"Aquesta versió afegeix suport per a l'execució per sota de Wayland i ofereix"
" diàlegs actualitzats amb controls simplificats."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"This release addresses some startup errors as well as various issues with "
"traversing symbolic links."
msgstr ""
"Aquest llançament tracta alguns errors d’inici, així com diversos problemes "
"amb el recorregut d'enllaços simbòlics."
"Aquesta versió tracta alguns errors d’inici, així com diversos problemes amb"
" el creuament d’enllaços simbòlics."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
msgid ""
"This release includes many appearance improvements, introduces a new "
"preferences dialog, and improves search results and performance."
......@@ -625,7 +633,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió inclou moltes millores en l’aparença, afegeix un nou diàleg "
"de preferències i millora els resultats i el rendiment de la cerca."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
msgid ""
"This release features performance improvements by excluding uncommon search "
"directories."
......@@ -633,7 +641,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió inclou diverses millores de rendiment en excloure directoris "
"poc comuns de cerca."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
msgid ""
"This release features better desktop integration, support for OpenBSD and "
"Wayland, and improved translation support."
......@@ -641,7 +649,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió destaca una millor integració d’escriptori, un millor suport "
"per a OpenBSD i Wayland i suport millorat per a les traduccions."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
msgid ""
"This release features improved performance, better desktop integration, and "
"a number of long-standing bugs. Quoted search strings are now correctly "
......@@ -654,7 +662,7 @@ msgstr ""
" a altres aplicacions. Les miniatures només es generen quan l'usuari ho "
"sol·licita."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
msgid ""
"This release features several improvements to thumbnail processing and "
"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
......@@ -667,11 +675,11 @@ msgstr ""
"mostren a la part inferior de la finestra de resultats ara són accessibles "
"amb tots els temes d'escriptori."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
msgid "This is a minor translations-only release."
msgstr "Aquesta és una versió menor només per a traduccions."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
msgid ""
"This release features several performance improvements and numerous "
"translation updates."
......@@ -679,7 +687,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió inclou diverses millores de rendiment i moltes "
"actualitzacions en les traduccions."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
msgid ""
"This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
"of Universal Coordinated Time (UTC)."
......@@ -687,7 +695,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió mostra ara totes les marques de temps dels fitxers d'acord "
"amb la zona horària en lloc de amb el temps universal coordinat (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
msgid ""
"This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
"once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
......@@ -700,7 +708,7 @@ msgstr ""
"dret del ratolí. El filtre de data de modificació s'aplica ara d'acord amb "
"la zona horària en lloc de amb el temps universal coordinat (UTC)."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:16
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
msgid ""
"This release includes a significant interface refresh, improves search "
"speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
......@@ -715,12 +723,12 @@ msgstr ""
"opcionals i els elements gràfics emergents. La gestió de contrasenyes s'ha "
"millorat amb la integració de PolicyKit quan estigui disponible."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:17
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
msgstr ""
"Aquesta versió corregeix dos errors nous i inclou traduccions actualitzades."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:18
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
msgid ""
"This release fixes a regression where the application is unable to start on "
"some systems."
......@@ -728,7 +736,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió corregeix una regressió que impedia que l'aplicació s'iniciés"
" en alguns sistemes."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:19
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
msgid ""
"This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
"supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
......@@ -739,7 +747,7 @@ msgstr ""
"és obsolet, també s'han millorat els diàlegs per actualitzar la base de "
"dades."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:20
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
msgid ""
"This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
"and improves handling of missing symbolic icons."
......@@ -747,7 +755,7 @@ msgstr ""
"Aquesta versió corregeix dos problemes que impedien executar l'ordre locate "
"correctament i millora la gestió de la manca d'icones simbòliques."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:21
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
msgid ""
"This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
" up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
......@@ -757,7 +765,7 @@ msgstr ""
"neteja el codi sense ús i corregeix possibles incidències amb la llista i la"
" selecció d'elements."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:22
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
msgid ""
"This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
" a regression with selecting multiple items."
......@@ -766,7 +774,7 @@ msgstr ""
"l'inici del programa i corregeix una regressió en seleccionar múltiples "
"elements."
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:23
#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:24
msgid ""
"The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
"fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment